niedziela, 18 grudnia 2016

Woda, las, człowiek - dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze (noc Biologów 2017)


Wystawa, która będzie można zobaczyć w czasie Nocy Biologów 2017 (zobacz program)  w dniu 13 stycznia 2017 roku to fotorelacja z wizyt studyjnych i współpracy francusko-polskiej w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów Europy. Po raz piewreszy wystawę zaprezentowano w czasie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki w 2015 roku. Plansze dotyczą współpracy badawczej, różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych i leśnych, konferencji zorganizowanej w ramach Dnia Wody, bioróżnorodności starych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt gospodarskich, przyrodzie Parku Brenne, wodzie w krajobrazie i wykorzystywania zasobów wodnych na przestrzeni wieków, produkcji żywności wysokiej jakości, powiązania bioróżnorodności i gospodarki w skali regionalnej. Więcej informacji znaleźć można w opisach, do których odsyłają QR Code.

(czytaj więcej na ten temat oraz tu)
Autorzy:

Katarzyna Glińska-Lewczuk
Absolwentka geografii na Uniwersytecie Gdańskim, doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska, o specjalności hydrologia i woda w krajobrazie. Pracuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, kształcąc studentów na kierunkach Architektura krajobrazu, Ochrona Środowiska i Leśnictwo. Naukowo związana jest z tematyką hydrologiczną oraz wszelkimi formami występowania wody w krajobrazie. Od wielu lat zajmuje się zagrożeniami i metodami ochrony ekosystemów wodnych. Jest autorką ponad 200 publikacji naukowych, opracowań i projektów z zakresu hydrologii i hydrotechniki. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych i krajowych projektach z zakresu kształtowania krajobrazu. Jej pasją są podróże z obiektywem. Bez względu na strefę geograficzną, poszukuje relacji człowiek - woda, zarówno w kontekście przyrodniczym, jak i kulturowym. Inspiruje ją symbolika oraz znaczenie wody w kontekście religijnym i duchowym.

Stanisław Czachorowski
Ekolog, hydrobiolog i entomolog, bloger oraz popularyzator nauki. Absolwent WSP Olsztyn (1987). Stopnie doktora (1992) i doktora habilitowanego nauk biologicznych (1999) uzyskał na (UAM w Poznaniu. Pracuje jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie. Lubi wędrować i spotykać ludzi, także poprzez książki. Ciekawość świata daje mu energię do poszukiwań coraz to nowych. Obecne zainteresowania naukowe związane są z przyrodniczymi elementami ekorozwoju, ochroną bioróżnorodności i monitoringiem zmian w środowisku przyrodniczym (w szczególności wodnym). Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ekologii, biologii rozwoju, biogeografii i ochrony owadów wodnych, a w szczególności chruścików (Trichoptera), i dotyczą siedliskowego rozmieszczenia larw Trichoptera w wodach śródlądowych (rzekach nizinnych, jeziorach, drobnych zbiornikach i źródłach), wpływie czasowej i przestrzennej nieciągłości środowiska na strukturę rozmieszczenia makrobentosu oraz wpływie zmian klimatycznych na występowanie i siedliskowe rozmieszczenie chruścików w wodach północnej Polski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz