piątek, 20 października 2017

Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni oferuje pracę

Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy. Więcej informacji na stronie: http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/mazurski/aktualnosci-nabor_na_stanowisko_urzednicze_.html

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni:

Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych.


Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni


 1. Adres jednostki: Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki
 2. Określenie stanowiska: Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
 3. Wymiar zatrudnienia: pełny etat
 4. Wymagania na stanowisku:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Nie karanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Wykształcenie wyższe o profilu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych, tj.:architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja. lub pokrewne;
 5. Minimum 1 rok doświadczenia pracy w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, w PGL Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska (jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, instytucje, etc.).
 6. Nieposzlakowana opinia,
 7. Dobry stan zdrowia.

WYMAGANIA DODATKOWE:
 • doskonała znajomość obszaru Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
 • umiejętność wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych (fauny, flory, siedlisk itp.).
 • znajomość ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).
 • znajomość ustawy Z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227).
 • znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z późn. zm.).
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).
 • znajomość ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 1991 Nr 101 poz. 444).
 • znajomość ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm.).
 • znajomość Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz Nr20, poz. 506).
 • znajomość Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
 • samodzielność działania i kreatywność,
 • umiejętność komunikowania się,
 • zdolność analitycznego myślenia, odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • umiejętność pracy z komputerem (edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne), a także urządzeniami GPS i oprogramowaniem GIS.

8. Zakres obowiązków :
 • inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej,
 • identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych Parku oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu,
 • gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych.
 • realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parku,
 • informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody,
 • prowadzenie edukacji przyrodniczej, historycznej i kulturowej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego
 • współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną, parku krajobrazowego,
 • bieżąca współpraca z samorządami, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, zarządcami obszaru Mazurskiego Parku Krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i innymi podmiotami mającymi związek z ochroną przyrody, a także parkami krajobrazowymi i narodowymi w kraju i zagranicą,
 • współpraca ze wszystkimi działami MPK,
 • przygotowywanie projektów treści opinii dotyczących lokalizacji inwestycji na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego,
 • inne bieżące zadania związane z działalnością statutową jednostki w zakresie ochrony przyrody, wartości historycznych i kulturowych.

  9. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy (zakres czynności z adnotacją pracodawcy potwierdzającą okres zatrudnienia na danym stanowisku pracy, zaświadczenie, pisemne referencje z poprzednich miejsc pracy),
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

     Wymagane dokumenty aplikacyjne, umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni”, należy składać osobiście w siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki lub przesłać pocztą na adres: Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki w terminie do dnia 26.10.2017 r. do godziny 15.30Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
     Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczone 30.10.2017 r. do godz. 15:30 na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Mazurskiego Parku Krajobrazowego w zakładce „Nabór” (http://bipmpk.warmia.mazury.pl) oraz na tablicy informacyjnej Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, Krutyń 66, 11 - 710 Piecki.

     Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”


  DYREKTOR
  MAZURSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

  Krzysztof Wittbrodt

  czwartek, 19 października 2017

  Wydziałowe dalie czekają na pomoc


  Nasza kolekcja dalii czeka na zabezpieczenie przed zimą. Karpy muszą być wykopane, przetransportowane do szklarni oraz przysypane torfem. Szukam chętnych do pomocy, zachętą może być otrzymanie sadzonki dalii na wiosnę. Dalie wykopujemy w następnym tygodniu od poniedziałku 23 października, po pracy też.

  Teresa Jagielska 
  (tel. 515232560)

  Praca (badawcza) dla studenta

  Dodatkowa praca dla studenta (magistranta/doktoranta) przy projekcie „Barwnik fluorescencyjny pochodzenia bakteryjnego jako interkalator DNA; optymalizacja technologii produkcji oraz sposobu barwienia DNA” realizowanego w ramach programu „Inkubator Innowacyjności Plus”.

  Zatrudnienie na stanowisku referenta technicznego na 1/3 etatu będzie możliwe od dnia 01.01.2018 do 31.10.2018 r. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w pracy w laboratorium biologii molekularnej (elektroforeza agarozowa, elektroforeza poliakryloamidowa, real-time PCR) oraz posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.

  Dokumenty (CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, dokumenty potwierdzające wykształcenie) należy składać do 15.11.2017 w sekretariacie Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska (ul. Słoneczna 45G, 10-719 Olsztyn).

  Dodatkowe informacje Sławomir Ciesielski 
  (e-mail: slawomir.ciesielski@uwm.edu.pl lub tel. 089 523 4162).

  środa, 18 października 2017

  Poznaj grzyby wielkoowocnikowe najbliższej okolicy


  W połowie października,  na terenie wokół V LO w Olsztynie, odbyły się warsztaty terenowe „Poznaj grzyby wielkoowocnikowe najbliższej okolicy”. Zajęcie prowadził dr Grzegorz Fiedorowicz.

  Więcej o akcji "przyjedź do nas na warsztaty na stronie: http://wbib.uwm.edu.pl/wydzial/przyjdz-do-nas-lub-wypozycz-sobie-naukowca/przyjedz-do-nas-na-warsztaty

  Red.


  Edukacja przyrodniczo-leśna dla zrównoważonego rozwoju

  W imieniu organizatorów XXII Konferencji Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2017 roku w Rogowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

  Temat przewodni tegorocznej konferencji:

  EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

  Główną intencją organizatorów konferencji jest określenie jakie miejsce powinna mieć edukacja dla zrównoważonego rozwoju w funkcjonującej od ponad 20 lat edukacji przyrodniczo-leśnej oraz określenie metod jej prowadzenia i badania.
  Pytania kluczowe:
  • Kiedy możemy mówić, że nasze działania to edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR)?
  • Jakie są / powinny być cele i treści EZR?
  • Czy i jak edukatorzy z LP i PN powinni zajmować się EZR?
  • Jak możemy badać jakość EZR?
  Główne cele konferencji:
  • Wymiana doświadczeń między różnymi środowiskami zajmującymi się EZR, w tym doświadczeń europejskich.
  • Doskonalenie metod EZR oraz określenie jej roli i znaczenia w edukacji nieformalnej.
  • Określenie kierunku rozwoju tradycyjnej edukacji przyrodniczo-leśnej w stronę EZR.
  Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej:http://cepl.sggw.pl/konferencja/wzels/index.htm

  Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
  Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie
  ul. Leśna 5a, 95-063 Rogów
  tel./fax. 46 874 83 74, http://cepl.sggw.pl


  wtorek, 17 października 2017

  XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich - „Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu”

  Adres do korespondencji:
  POLSKIE TOWARZYSTWO HYDROBIOLOGICZNE Oddział we Wrocławiu
  Zakład Hydrobiologii i Akwakultury, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. Chełmońskiego 38 C, 51-630 Wrocław

  PTH OWr 10/2017 Wrocław, 2017.10.06

  Komunikat I

  Szanowni Państwo!

  Z przyjemnością informujemy, że kolejny XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 4-7.IX.2018 r. W dniu 4.IX.2018 r. w godzinach popołudniowych odbędzie się spotkanie robocze Zarządu Głównego PTH i komitetu organizacyjnego. Już teraz prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na przyjazd do stolicy Dolnego Śląska i wzięcie udziału w Zjeździe. Hasłem przewodnim przyszłorocznego Zjazdu będzie:

  „Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu” 
  Aby przygotować Zjazd organizacyjnie ku zadowoleniu uczestników, do końca 2017 r. prosimy o nadsyłanie propozycji sekcji tematycznych. Prosimy też o rozpropagowanie informacji o Zjeździe wśród członków PTH, współpracowników i „niezrzeszonych” hydrobiologów, doktorantów i studentów. Podczas Zjazdu chcemy zaproponować uczestnikom zwiedzanie Afrykarium Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego oraz Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie Hydropolis. W sobotę 8.IX.2018 r. dla chętnych przewidujemy możliwość wycieczki do rezerwatu Stawy Milickie.

  Dla potrzeb organizacyjnych Zjazdu w najbliższym czasie zostanie stworzona strona internetowa. Korespondencję w sprawach Zjazdu prosimy kierować pod adres zjazd.pth2018@upwr.edu.pl. Kolejne komunikaty będziemy rozsyłać w miarę postępu prac organizacyjnych.

  Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu komitetu organizacyjnego

  Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTH

  Dr hab. Wojciech Dobicki, prof. nadzw. UPWr

  piątek, 13 października 2017

  3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR)


  Dear Colleagues,
  We cordially invite you to the 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR), which will be held in Łódź, Poland, on 8-13 July 2018. The symposium is organized by the Department of Invertebrates Zoology and Hydrobiology, University of Lodz.

  CESAMIR aims to integrate recent achievements of all branches of aquatic macroinvertebrate science, from basic to applied research, including but not limited to taxonomy, biodiversity and faunistics, community and functional ecology, population biology, human impact, water pollution and ecotoxicology, water quality monitoring and metrics, from microhabitat modification to global changes, with a focus on the latest developments and trends, as well as future outlook.

  Although, the symposium mainly focuses on Central European research and problems, participants are welcome from all over Europe. The organizing committee is gearing up for an exciting and informative conference program including plenary lectures, oral and poster presentations and various social events for 150+ participants.

  We invite you to join us at the 3rd CESAMIR, where you will be sure to have a meaningful experience and fruitful conversations with scholars and aquatic macroinvertebrate experts from all around Europe. Please forward this message to any of your colleagues that may also be interested in this event.


  All members of the CESAMIR scientific and organizing committee look forward to meeting you in Łódź, Poland.

  You may find more information about the conference and newest updates at http://cesamir2018.uni.lodz.pl/

  as well as on the Facebook group CESAMIR and event 3rd CESAMIR:
  https://www.facebook.com/groups/396625880530788/
  https://www.facebook.com/events/132810254128512/

  If you are interested in program and abstracts from the previous 2nd CESAMIR that was organised in Pecs, Hungary, in July 2016, please visit http://cesamir.ttk.pte.hu/

  For more information about our department, please visit our Department and Faculty webpages:


  Let's see each other in Lodz in July 2018!

  On behalf of the scientific and organizing committee:

  Michał Grabowski
  Chair of the Scientific Committee

  Karolina Bącela-Spychalska
  Chair of the Organizing Committee

  wtorek, 10 października 2017

  Dzień Ekologii w Szczytnie i Uniwersytet Młodego Odkrywcy


  Projekt "Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy" (zobacz więcej)  oficjalnie zakończył się w czerwcu ale efekty ciągle są widoczne. Przykładem jest Szczytno, gdzie zorganizowano w dniu 6. października 2017 r. Dnia Ekologii. Było to jednocześnie pt. „I ty możesz zostać naukowcem”, realizowanego w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy.

  Jednodniową konferencję zorganizowała Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. W. Kętrzyńskiego w Szczytnie (czytaj więcej). W trakcie spotkania uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami po realizacji zajęć na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie oraz zaprezentowali film „Drożdże”, z samodzielnie przeprowadzonego eksperymentu, którego nauczyli się na jednym z zajęć w Katedrze Mykologii - „Grzyby do zadań specjalnych”. Gościem specjalnym była dr hab. Anny Biedunkiewicz, którą poproszono o przedstawienie wykładu, na temat „Przedziwny świat grzybów”.

  Red.


  piątek, 6 października 2017

  Badania proteomiczne roślin w Europie

  Rośliny, jak wszystkie inne organizmy żywe, aby mogły wykonywać funkcje życiowe potrzebują białek. Białka to funkcjonalne cząsteczki, które napędzają szlaki metaboliczne i regulacyjne w komórce. Nazwa białko pochodzi z języka greckiego („prota”), co oznacza „podstawowe znaczenie”. Badaniem białek zajmuje się proteomika. Badania dotyczą ich struktury, sprawowanych przez nie funkcji i zależności między nimi. Proteomika obejmuje jednoczesną globalną analizę mieszanin tysięcy białek w systemach biologicznych, w pewnym punkcie czasowym. Ma ona na celu zidentyfikowanie wszystkich obecnych białek i scharakteryzowanie ich zmian ilościowych i jakościowych, na przykład w odpowiedzi na zmiany środowiskowe. Termin proteomika po raz pierwszy został użyty w 1995 roku. Nazwa proteom jest skrótem pochodzącym od: PROTEin component of the genOME, co w uproszczeniu można przetłumaczyć jako komponenta białkowa kodowana przez genom. Właśnie proteom i jego zmiany są obiektem zainteresowania proteomiki. Proteomika jest cennym uzupełnieniem badań genomowych i transkryptomicznych oraz pojawiających się nowych dziedzin nauki. Chociaż protokoły zostały opracowane w celu przeprowadzenia analizy proteomicznej w ludzkich, zwierzęcych i mikrobiologicznych organizmach, królestwo roślin oczekuje systematycznego podejścia do analizy proteomu.

  Aktualnie stosowane są trzy różne strategie proteomiczne. Każda z nich ma swoje zalety i wady oraz wymaga innego zestawu aparatury. Najpopularniejsza jest strategia „bottom–up”, polegająca na rozdziale mieszaniny białek za pomocą elektroforezy dwukierunkowej. W metodzie tej analizuje się peptydy uzyskane w wyniku enzymatycznego trawienia białka. Sekwencje peptydowe, które otrzymuje się metodą spektrometrii mas, są podstawą identyfikacji białek. Kolejną strategią jest technika „shotgun”, oparta na wstępnym trawieniu wszystkich białek i rozdziale mieszaniny peptydów metodą wielowymiarowej chromatografii cieczowej, w połączeniu z identyfikacją za pomocą spektrometrii mas. W metodzie tej omija się czasochłonne rozdziały z użyciem 2-D PAGE, lecz technika ta nie pozwala na identyfikację izoform białek. W ostatnich latach rozwój technik fragmentacji dużych cząsteczek umożliwiał wprowadzenie metody „top-down”, polegającej na fragmentacji całych białek, bez konieczności ich trawienia. W metodzie tej analizuje się białka natywne, bez ich uprzedniej proteolizy. Zaletą tej metody jest identyfikacja modyfikacji potranslacyjnych.

  Rośliny wykazują wysokie zróżnicowanie na poziomie biochemicznym, komórkowym i całego organizmu, w celu przetrwania zagrożeń ekologicznych. Wytwarzanie metabolitów, indukcja mechanizmów i kontrola rozwoju są napędzane przez białka. W związku z tym, że dotyczy to „głównych aktorów” w komórce, wybór analizy proteomu i wnikliwe zbadanie mechanizmów biorących udział w reakcji roślin na różne efektory, jest dobrym wyborem.

  Szybki rozwój badań nad białkami doprowadził do odpowiedzi na różne pytania biologiczne. Niemniej jednak, proteomika nadal ma poważne ograniczenia, np. nie pozwala na separację i wizualizację kompletnego zestawu syntetyzowanych białek. Oszacowano, że obserwowana może być tylko mniej niż połowa przewidywanych białek Arabidopsis thaliana. Ponadto, techniki proteomiki stosowane w tkankach roślinnych mają wiele dodatkowych ograniczeń. Poza klasycznymi substancjami przeszkadzającymi podczas ekstrakcji białek (np. lipidy, kwasy nukleinowe, węglowodany), wydajne izolowanie białek roślinnych wymaga również usunięcia proteaz, polifenoli, tanin, pigmentów, ligniny i wosków. W przeciwieństwie do zwierząt, każda komórka roślinna jest dodatkowo otoczona przez ścianę komórkową, komplikującą ekstrakcję. Organy komórek roślinnych (mitochondria, chloroplasty itd.) mają, wraz z cytoplazmą, wyraźną funkcję metaboliczną, a więc zawierają unikatowy proteom, wymagający wstępnego frakcjonowania. Natomiast w organellach, takich jak chloroplasty, należy rozważyć podfrakcje w celu analizy białek stromy, tylakoidów i różnych błon. W zielonych tkankach duża ilość karboksylazy/oksygenazy rybulozo-1,5-bisfosforanu (RuBisCO – w liściach roślin stanowi ok. 50% wszystkich rozpuszczalnych białek) może zakłócić obrazy elektroforetyczne 2D. Obfitość tych białek powoduje znaczne problemy w wykryciu białek występujących w tkankach w małych ilościach. W nasionach występują analogiczne problemy z dużą ilością białek zapasowych. Identyfikacja białek roślinnych jest również trudniejsza niż w przypadku ludzi, drobnoustrojów czy zwierząt, ponieważ liczba sekwencjonowanych genomów, a zatem opisywanych białek jest względnie niska.

  Obecnie wiele europejskich laboratoriów zaangażowanych jest w proteomikę roślin modelowych (tj. Arabidopsis thaliana, Medicago truncatula), w gatunkach roślin uprawnych lub roślin leśnych. Opracowują one specyficzne techniki ekstrakcji białek z różnych tkanek lub organelli. W innych laboratoriach podejmowane są wysiłki zmierzające do opracowania ilościowych metod wykrywania zmian w syntezie białek. Niektóre pracują nad bardziej efektywnymi metodami identyfikacji białek lub PTMs (modyfikacji potranslacyjnych). Wreszcie niektóre z nich koncentrują się na badaniach procesów fizjologicznych roślin, związków roślin ze środowiskiem naturalnym, syntezie bioproduktu roślinnego w celu uzyskania lepszej jakości żywności, paszy lub drewna. Należy jednak podkreślić, że w największym stopniu na rozwój nowych technik w badaniach proteomu wpływają kliniczne i farmaceutyczne grupy badawcze, wspierane przez bogate firmy.

  W naszej części świata wzbogacanie wiedzy z zakresu proteomiki roślin w dużym stopniu odbywa się przez zintegrowaną sieć europejskich naukowców. Opracowaniem i udostępnianiem narzędzi do analizy proteomu w podstawowych i stosowanych obszarach badań roślinnych, mających na celu generowanie podstawowych informacji o metabolizmie roślin, badaniu odpowiedzi na ograniczenia środowiskowe i ocenie jakości żywności, w dużym stopniu zajmują się europejskie programy COST, w których od wielu lat uczestniczą pracownicy Katedry Biochemii Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM. Warto wyróżnić tutaj ostatnie prace proteomiczne dr Angeliki Król, które pozwalają na lepsze zrozumienie procesów dotyczących odporności roślin na stresy abiotyczne oraz wyznaczenie markerów przydatnych w selekcji i uzyskanie bardziej odpornych odmian, lepiej przygotowanych do zmieniających się warunków klimatycznych. Na zdjęciu uczestnicy tegorocznego spotkania akcji COST w Oeiras (Portugalia).

  Stanisław Weidner