czwartek, 21 czerwca 2018

II Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Biologii i Przyrody


II OGÓLNOPOLSKI KONGRES NAUCZYCIELI BIOLOGII I PRZYRODY 
ATRAKCYJNE METODY NAUCZANIA BIOLOGII I PRZYRODY NA MIARĘ XXI WIEKU WARSZAWA, 9 LISTOPADA 2018

Więcej informacji na stronie: http://www.kongresbiologiczny.pl/

wtorek, 19 czerwca 2018

Rozpoczęcie naboru do programu wymiany studenckiej DUO-Thailand na 2019 r.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o rozpoczęciu naboru do programu wymiany studenckiej DUO-Thailand na 2019 r.

DUO-Thailand to program stypendialny organizowany przez Ministerstwo Edukacji Tajlandii, skierowany do uczelni wyższych w krajach ASEM w Europie – w tym w Polsce. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2006 r. i dotychczas wzięło w nim udział 328 osób. Program polega na dwustronnej wymianie studentów, tzn. na jednego stypendystę wyjeżdżającego na uczelnię w Tajlandii przypada jeden przyjeżdżający z Tajlandii. Uczelnie partnerskie zobowiązują się przyjąć uczestników programu, którym przysługuje stypendium, na okres jednego semestr, tj. około 4 miesięcy.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 września 2018 r. (data zgłoszenia to data rejestracji przesyłki). Lista osób przyjętych do programu będzie ogłoszona pod koniec listopada.

W załącznikach więcej informacji o warunkach i zasadach programu oraz wymaganych dokumentach.

Wszelkie pytania prosimy kierować mailowo na adres:

chontichaohec@gmail.com lub chonticha.pra@mua.go.th

lub telefonicznie pod numer: +66 2610 54 06 (fax: +66 2354 55 70).

poniedziałek, 18 czerwca 2018

Rusza Uniwersytet Młodego Odktywcy 2.0

Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0

Okres realizacji: 1.06.2018-31-03.2020


Krótki opis projektu
Projekt Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0 będzie realizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Lider) i ogólnopolską Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (Partner) z wykorzystaniem doświadczeń sześciomiesięcznego programu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) z 2017 roku pod nazwą Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Działania edukacyjne WMUMO 2.0 będą realizowane w cyklu semestralnym roku szkolnego i akademickiego przez 3 semestry: zimowy 2018/2019, letni 2018/2019, zimowy 2019/2020.

Celem głównym projektu, zgodnie z założeniami konkursu, jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: 6-10 lat i 11-16, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego, inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania własnych pasji . Cele te osiągane będą poprzez stworzenie warunków do prowadzenia pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i popularyzatorskich poprzez: cykliczne stacjonarne zajęcia badawcze, otwarty kurs online z webinariami i wideokonferencjami, uniwersyteckie i szkolne festiwale nauki oraz lokalne kawiarnie naukowe, bibliotekę online z wypracowanymi programami, scenariuszami i interaktywnymi materiałami edukacyjnymi.

Zakres tematyczny oraz metodologia Projektu umożliwią rozwój czterech kompetencji kluczowych i tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy. Będą to: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się i pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Działania w projekcie zostały tak zaplanowane aby sprzyjały poznawaniu środowiska akademickiego i uczelni oraz integrowały lokalną społeczność wokół UWM.

Rekrutacja
Rekrutacja dzieci i młodzieży odbywać się będzie przez szkoły i nauczycieli. Informacje o zapisach umieszczone będą na blogu, grupie facebookowej (skupiającej współpracujących nauczycieli, funkcjonuje od początku 2017 r.), fanpage Projektu, regionalnych mediach jak również wysłane e-mailem do szkół (baza adresowa tworzona od kilku lat w ramach rozwijanej współpracy ze szkołami). W ankiecie zgłoszeniowej zawarta będzie zgoda rodziców na udział niepełnoletnich uczniów w projekcie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kryteria wyborów szkół: pierwszeństwo tereny wiejskie i małych miasteczek (brane będzie pod uwagę miejsca zamieszkania uczniów oraz wyniki egzaminów gimnazjalnych z roku 2016 i 2017 - preferowane będą szkoły z gmin i powiatów o niższych wynikach z przedmiotów przyrodniczych), ankieta dotycząca uczniów niepełnosprawnych (pierwszeństwo dla szkół, w których rekrutacja obejmie także osoby niepełnosprawne), deklaracja szkół o zorganizowanym dowozie dzieci na UWM, wcześniejszy udział nauczycieli jako opiekunów szkolnych projektów badawczych, klubów młodego odkrywcy, deklaracja szkoły o zorganizowaniu szkolnego festiwalu nauki z udziałem przedstawicieli samorządów i rodziców. Rekrutacja obejmie także uczniów objętych nauczaniem domowym. Umożliwimy udział uczniów, zgłaszanych indywidualnie przez rodziców (z gmin, w których takiej rekrutacji nie podejmą się szkoły) - dla tych uczniów przewidziane są dwa obozy naukowe, pięciodniowe, na terenie UWM.

Cele projektu
Celem głównym Projektu, zgodnie z założeniami konkursu, jest rozwój oferty Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez opracowanie programów edukacyjnych i realizację działań edukacyjnych dla dzieci w 2 kategoriach wiekowych 6-10 i 11-16 lat (ponad 50% - ze środowisk wiejskich) służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego, inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania własnych pasji, zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejsca naukowego oglądu rzeczywistości, poprzez stworzenie warunków do prowadzenia pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, przy współpracy z ogólnopolską org. pozarządową od ponad 20 lat zajmującą się rozwijaniem kompetencji kluczowych uczniów odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, niezbędnych do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym.

Cele szczegółowe Projektu:
1) Podniesienie kompetencji uczenia się, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów oraz kompetencji mat.-przyr. 610 uczestników w wieku 6-16 lat, poprzez uczestniczenie w działaniach edukacyjnych stacjonarnych (cyklicznych - Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO) i jednorazowych: szkolne i uniwersyteckie festiwale nauki, Obóz Naukowy Młodego OdkrywcyKawiarnie Naukowe) oraz kursach edukacyjnych online (Laboratorium w Chmurze);

2) Podniesienie specjalistycznych kompetencji co najmniej 15 pracowników uczelni, współpracujących z uczelnią nauczycieli oraz pracowników NGO w zakresie stosowania strategii, metod i technik nauczania, służących rozwijaniu kompetencji uczenia się, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów oraz raz kompetencji mat.-przyr. Poprzez wspólne opracowywanie metodologii oraz seminaria uczące; Doświadczenie i kompetencje kadry ma zapewnić trwałość projektu i podnoszenie kompetencji uczenia się uczniów w latach następnych.

3) Popularyzacja uczenia się przez doświadczenie wśród 1000 odbiorców pośrednich działań edukacyjnych dzieci w wieku 6-16 lat oraz ich rodziców, opiekunów i wychowawców poprzez udostępnienie otwartych zasobów (scenariuszy eksperymentów, festiwali naukowych, webinariów i wideokonferencji dobrych praktyk - udostępnionych w otwartych zasobach w formie Biblioteki Młodego Odkrywcy) osobom spoza Projektu;

4) Popularyzacja wśród jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego działań edukacyjnych pozwalających na rozbudzanie ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego, inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania własnych pasji oraz przygotowanie ich do tworzenie warunków do inicjowania pozaszkolnych zajęć naukowych poprzez konkurs na Kawiarnie Naukowe oraz szkolne festiwale nauki.

Zakres tematyczny oraz metodologia Projektu umożliwią rozwój czterech kompetencji kluczowych i tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy. Będą to: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się i pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Działania w projekcie zostały tak zaplanowane by sprzyjały poznawaniu środowiska akademickiego i uczelni oraz integrowały lokalną społeczność wokół Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, oraz były nastawione na budowanie kapitału naukowego w młodym pokoleniu regionu Warmii i Mazur.
(zakończenie poprzedniej edycji UMO, 2017 r.
Opis projektu
Projekt realizowany jest w formalnym partnerstwie z ogólnopolską organizacją pozarządową - Centrum Edukacji Obywatelskiej, wybraną na drodze konkursu na partnera,  ogłoszonego w 22-12-2017, ze względu na wieloletnie ogólnopolskie i międzynarodowe doświadczenie w zakresie kształtowania kompetencji mat.-przyr., uczenia się i uczenia się we współpracy oraz rozwiązywania problemów a także ze względu na ścisłą współpracę Partnera z jednostkami samorządu w woj. warmińsko-mazurskim w zakresie planowania polityki oświatowej.

W ramach projektu prowadzone będą działania dydaktyczne zgodnie z następującymi założeniami:
1. Podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształcenie tzw. transversal skills jest długotrwałym procesem, angażującym nie tylko ucznia, ale także nauczycieli, rodziców, samorząd terytorialny (w zakresie rozwoju polityki oświatowej). Dlatego też obok bezpośredniego wsparcia dzieci prowadzone będą poprzedzające i/lub towarzyszące działania edukacyjne, wspierające dorosłych w długofalowym i kompleksowym wspierania uczenia się uczniów (seminaria uczące, kawiarnie naukowe, festiwale nauki). Celem jest tworzenie efektywnego i długofalowego środowiska edukacyjnego, rozwijającego kompetencje kluczowe i kształcenie tzw. transversal skills.

2. Skuteczne uczenie się polega na połączeniu teorii z praktycznym zastosowaniem nowej wiedzy i umiejętności w praktyce i w czasie (z wykorzystaniem technologii cyfrowych) - dlatego uczniowie wezmą udział w cyklu interaktywnych kursów edukacyjnych stacjonarnych (Uniwersytet Młodego Odkrywcy) i online (Laboratorium w Chmurze, webinaria); jednorazowych festiwalach nauki; będą realizować i prezentować własne projekty badawcze, w tym także we własnym środowisku lokalnym.

3. Czynnikiem wpływającym na proces uczenia się jest praca w zespole i możliwość korzystania z wiedzy i doświadczeń osób, które mierzą się z podobnymi zadaniami dlatego też uczniowie w trakcie projektu będą przygotowywani do współpracy z rówieśnikami, a jednocześnie będą korzystać ze wsparcia naukowców z UWM, trenerów i moderatorów w zakresie planowania i realizacji projektów badawczych i prezentacji lokalnym społecznościom efektów swoich działań (m.in. poprzez otwarty kurs online).

4. Podnoszeniu efektywności uczenia się służy indywidualizacja nauczania rozumiana jako dostosowanie procesu nauczania do różnych możliwości uczniów. Działania edukacyjne zostaną dostosowane do odpowiedniego etapu rozwojowego i potrzeb edukacyjnych dzieci (m.in. poprzez zastosowanie różnorodnych metod i narzędzi służących indywidualizacji - np. ocenianie kształtujące, praca metodą projektu, kształcenie wyprzedzające, stosowanie nowoczesnych technologii, uczenie problemowe).

Wszystkie założenia Projektu realizowane będą w oparciu o:
1. ścisłą współpracę między Liderem i Partnerem Projektu: dzięki wymianie doświadczeń, zasobów i rozwiązań organizacyjnych możliwe będzie wzajemne uczenie się instytucji działających w różnych strukturach i obszarach. Współpraca Partnera zagwarantuje efekt synergii oraz upowszechnienie na skalę ogólnopolską efektów Projektu. Udział ekspertów z tych instytucji zapewni uczestnikom możliwość dostępu do aktualnej wiedzy, poznanie innowacyjnego podejścia do nauczania, dostęp do dobrych praktyk oraz specjalistyczne wsparcie;

2. zaangażowanie ekspertów, naukowców i trenerów posiadających doświadczenie zarówno w zakresie kształcenia dzieci, jak i dorosłych;

3. wypracowane dotychczas przez Lidera i Partnera rozwiązania organizacyjne i zasoby merytoryczne w zakresie organizacji działań edukacyjnych dla dzieci i Młodzieży.

Adresat projektu
Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży (6-16 lat), z woj. warmińsko-mazurskiego, głównie ze szkół wiejskich i z małych miejscowości. Środowiska te są defaworyzowane w dostępie do ośrodków naukowych i mają mniejsze możliwości spotkania naukowców (ich wyobrażenia o nauce i pracy naukowców opierają się głównie na stereotypach telewizyjnych i popkulturowych). Wyniki egzaminów gimnazjalnych z 2016 i 2017 r. (dane okręgowej komisji egzaminacyjnej) wyraźnie wskazują niższe wyniki szkół i uczniów z terenów wiejskich w porównaniu do miejskich (wieś - średnia 43%, miasta 51%), zwłaszcza dużych (Olsztyn, Elbląg). W 2016 r. egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej, m.in. planowania doświadczenia, w wyniku którego można otrzymać określoną substancję (chemia). W 2017 matura w woj. warm.-mazurskim poszła najgorzej w skali Polski (na tym samym miejscu uplasowało się tylko województwo zachodniopomorskie). 

W projekcie weźmie udział co najmniej 50% uczniów z terenów wiejskich. Uczestniczyć będą nie tylko najlepsi uczniowie, ale i przeciętni, łącznie z niepełnosprawnymi (udział 2% uczniów). Dotychczasowe doświadczenie Lidera z realizacji festiwali naukowych (Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, Noc Biologów, Dzień Roślin, Wypożycz sobie naukowca) oraz projektu Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy (półroczny projekt zrealizowany w 2017 r.) wskazują, że jednorazowy udział młodzieży w pojedynczych zajęciach na uczelni jest zbyt krótkotrwały, by osiągać pożądane efekty edukacyjne (kompetencje kluczowe). Aby zapewnić trwałość i kontynuację wsparcia przewidziane są cykle zajęć, obozy naukowe na terenie uczelni, jak również wsparcie online z konsultacjami i materiałami edukacyjnymi. Z przeprowadzonych ankiet (za zakończenie w/w projektu) wynika, że długotrwałe efekty edukacyjne wśród uczniów możemy osiągnąć także poprzez zaangażowanie nauczycieli, rodziców i lokalnych samorządów, do których część działań pośrednich jest także kierowana. W ankietach zajęcia na uczelni wysoko zostały ocenione zarówno przez uczniów jak i nauczycieli oraz rodziców.

Od 7 lat w czasie trwania festiwali naukowych: Nocy Biologów oraz Olsztyńskich Dni Nauki (zajęcia bezpłatne w uniwersyteckich laboratoriach), analizowaliśmy miejscowości, z których przyjeżdżają uczniowie z nauczycielami na otwarte zajęcia. Przyjęta koncepcja preferencji dla szkół z terenów wiejskich i małych miasteczek w grancie Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy w pełni się sprawdziła, co wynika z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych (na zakończenie projektu Warminsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy, 2017 r.), ankiety anonimowe), jak i rozmów z nauczycielami.

Zasadniczą barierą indywidualnego udziału młodzieży w uniwersyteckich festiwalach nauki jest brak możliwości dojazdu. Zorganizowany, szkolny dojazd znacząco usuwa tę barierę. W czasie wizyt w szkołach wiejskich w ramach zajęć w akcji "Wypożycz sobie naukowca" w wielu szkołach (poza Olsztynem) pracownicy naukowi zauważyli słabe wyposażenie aparaturowe, co utrudnia naukę przedmiotów przyrodniczych. Zorganizowany udział w zajęciach na uczelni ułatwia dzieciom ze środowisk defaworyzowanych z naukowcami. Dodatkową formą usuwania tych barier będą 2 tygodniowe obozy naukowe na UWM oraz wykorzystanie kontaktu internetowego. Z rozmów z nauczycielami, biorącymi udział we wcześniejszych projektach edukacyjnych, wynika że potrzebują stałego wsparcia metodycznego i trwałej współpracy ze środowiskiem naukowym. Obecność naukowców (z wykładami lub warsztatami) na szkolnych uroczystościach (np. festiwal nauki) zwiększa motywację uczniów w dalszych samodzielnych eksperymentach i uczeniu się przedmiotów przyrodniczych.

Szczegóły i bieżące informacje na stronie http://uniwersytetmo.blogspot.com/

dr hab. Stanisław Czachorowski, prof UWM

wtorek, 12 czerwca 2018

Kolejne zajęcia dla licealistów z Ebląga


W dniu dzisiejszym kolejny raz gościliśmy na Wydziale Biologii i Biotechnologii młodzież z II LO w Elblągu. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach laboratoryjnych prowadzonych przez dr hab. Małgorzatę Dmitryjuk z Katedry Biochemii oraz w zajęciach terenowych prowadzonych przez mgr Krzysztofa Lewandowskiego z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska.

Grzegorz Fiedorowiczpiątek, 8 czerwca 2018

Interesująca i inspirująca praca w młodym i entuzjastycznym zespole naukowym


Szukasz interesującej i inspirującej pracy w młodym i entuzjastycznym zespole naukowym? Chcesz wziąć udział w nowatorskim projekcie badawczym, którego wyniki mogą w przyszłości stać się podstawą terapii w medycynie? Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie NCN (okres 3 lata, w tym okres próbny 3-6 miesięcy) w ramach projektu pt „Wpływ indukowanego hipoksją czynnika HIF-1α oraz czynnika transkrycyjnego FOXN1 na ukierunkowanie procesu gojenia urazów skóry (regeneracyjny vs reparacyjny)”, którego kierownikiem jest dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak. 

Więcej informacji pod adresem: pan.olsztyn.pl/2018/05/konkurs-na-stypendium-naukowe-w-ramach-konkursu-ncn-opus-14/

Koło Naukowe Biologii Medycznej EXON - UWM

środa, 6 czerwca 2018

Powstała półka bookcrossingowa na Wydziale Biologii i Biotechnologii


Kiedyś już była półka z uwolnionymi książkami na naszym wydziale. Mieściła się w czytelni wydziałowej w budynku Collegium Biologiae. Ale wraz z likwidacją czytelni zniknęła także i półka. Teraz, po wielu latach, pojawia się ponownie. Na początku czerwca uruchomiona została kolejna półka bookcrossingowa w ramach studenckiego projektu Warmiobook. Znajduje się na korytarzu, na trzecim piętrze, Plac Łódzki 3, przy Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska. W budynku tym mieści się także kilka jednostek Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Zatem na co dzień obok półki warmiobookowej przechodzić będą nie tylko studenci Wydziału Biologii i Biotechnologii.

Zaglądajcie, wypożyczajcie, przynoście swoje książki.

Stanisław Czachorowski

środa, 30 maja 2018

Zapraszamy na 29 już edycję Warsztatów Prezentacyjnych „OAK”

Zapraszamy na 29 już edycję Warsztatów Prezentacyjnych „OAK”

w Olsztynku, 21-25 listopada 2018

Wszystkie szczegółowe informacje na stronie: oak.edu.pl

Przyjechać może każdy, doktorant, student, uczony, nauczyciel czy uczeń, ale także przedsiębiorca czy trener. Z każdej dziedziny nauki.
To konferencja wyjątkowa, bo pozwala nabyć tak niezbędne, a Polsce niedoceniane umiejętności: wystąpień publicznych, przekazu wiedzy czy autoprezentacji. Uczy niezwykle skutecznie (prawie 20 lat doświadczeń) i za ułamek ceny komercyjnych szkoleń (bo jest imprezą non-profit, organizowaną oszczędnie). Udział w niej zapada w pamięć na cale życie.

Zapisy już otwarte. Miejsc jest niewiele (50 na całą Polskę i świat). Jeszcze mniej, tylko 10, jest dla najważniejszych uczestników – z referatem. warto zarejestrować się jak najszybciej.
Tematem przewodnim są tym razem „Postery i grafika prezentacyjna”, większość uczestników zapraszamy by przyjechali z posterami.

Podczas warsztatów zapewniamy:

  • 4 noclegi w ośrodku zewsząd otoczonym lasami i wodą, pokoje dwuosobowe z łazienkami,
  • 4 dni pełnego wyżywienia i co najmniej trzy przerwy kawowe każdego dnia,
  • Ponad 12 godzinną (każdego dnia) pracę kreatywnych ekspertów, do których zawsze można się zwrócić po dodatkowe porady,
  • Niezwykłe i zróżnicowane zajęcia, mnóstwo wrażeń, konkury z nagrodami.
Opłaty: 300 zł dla płacących indywidualnie, 600 zł dla uczestników delegowanych.
Płatne w dwóch ratach: zaliczka (50%) do 24 czerwca, opłata uzupełniająca (może niższa) do 21 października 2018.
Pracujemy nad tym, żeby opłaty były mniejsze od tutaj podanych. Mamy nadzieję, że się uda i opłata uzupełniająca będzie niższa.
Zapraszamy do kontaktu: oak@oak.edu.pl, 535 916 298 oraz rejestracji na stronie oak.edu.pl
Prosimy o jak najszersze rozesłanie tej wiadomości – do współpracowników, studentów, znajomych i wszystkich innych, którzy mogą być zainteresowani, a także udostępnianie na FB: fb.me/konferencjaOAK

Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia na warsztatach!
organizatorzy

poniedziałek, 28 maja 2018

Praca dla przyrodnika przy wypasie owiec


UWAGA UWAGA poszukujemy pracownika! Praca dla osoby lub osób przy wypasie owiec.

Miejsce : Góra Św. Anny, Dolna Ligota (woj. opolskie)
Termin : 15 czerwca-16 sierpnia 2018 (możliwe kilkudniowe przesunięcie)
Zatrudnienie na cały okres dla jednej osoby, lub na miesiąc dla dwóch osób.

Warunki pracy: Wypas organizowany jest na dwóch powierzchniach – 2,6 ha i 2 ha. Na każdej powierzchni owce będą wypasane przez 1 miesiąc. Na miejscu wypasu będzie rozstawione lekkie ogrodzenie z siatek (pastuch elektryczny). Jako pierwsza będzie wypasana kwatera na Górze św. Anny. Po miesiącu owce zostaną przewiezione samochodem Klubu Przyrodników na drugą powierzchnię w Dolnej Ligocie, na której będą wypasane przez kolejny miesiąc. Stado owiec liczy 26 sztuk. W akcji przemieszczania stada i rozstawiania ogrodzeń udział będą brali także pracownicy Klubu.

Praca pasterza polegać będzie na :
-pomoc przy rozstawianiu i zwijaniu ogrodzeń (pastucha elektrycznego) przy rozpoczęciu i zakończeniu wypasu oraz przemieszczaniu stada na kolejną powierzchnię
-codziennym nadzorowaniu stada owiec, sprawdzaniu ciągłości ogrodzeń, naprawianiu drobnych uszkodzeń
– codziennym porannym wypuszczaniu owiec na powierzchnię wypasaną, i wieczornym zaganianiu do zagrody bezpośrednio sąsiadującej z powierzchnią wypasaną, pilnowaniu kolejności wypasu – w pierwszej połowie dnia na jednej części powierzchni, w drugiej połowie dnia na drugiej połowie powierzchni (dla ułatwienia będą od siebie odgrodzone)
-dostarczaniu wody do pojenia owiec (z budynków – ok. 500m)

Zakwaterowanie :
Podczas wypasu osoba nadzorująca/pasterz będzie zakwaterowany w dużym namiocie w bezpośrednim sąsiedztwie z wypasaną powierzchnią, tak aby mieć nadzór nad owcami. Na wyposażeniu będzie kuchenka turystyczna do gotowania posiłków.
Zatrudnionej osobie mogą towarzyszyć znajomi lub rodzina (1-2 osoby), którzy mogą mieszkać w dużym 6-cioosobowym namiocie i wspierać wypasanie owiec jako wolontariusze, traktując pobyt jak aktywne wakacje na łonie natury.

Wynagrodzenie :
Umowa zlecenie – 2.500,00 zł netto/msc.

Wymagania:
-skończone 18 lat
-samodzielność i opanowanie w trudnych niespodziewanych sytuacjach
-odporność na długotrwałe przebywanie w terenie i mieszkanie w warunkach polowych
-umiarkowana wytrzymałość fizyczna (praca wymaga przenoszenia siatek i dostarczania wody)
-pozytywny stosunek do zwierząt
-mile widziane doświadczenie w pracy ze zwierzętami

Zgłoszenia :
CV prosimy wysłać na adres : owczary@kp.org.pl
Osoba do kontaktu : Ewa Drewniak, tel. 515 184 508

czwartek, 24 maja 2018

Rekrutacja na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu Biogospodarki


Studencie!
Twoje wykształcenie gwarancją Twojej pracy. Na start dostajesz 2 tys. zł stypendium przez 4 lata.
Brzmi interesująco? Rekrutacja na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu Biogospodarki trwa do 4 września 2018

Korzyści? Jest ich wiele, m.in.:
- możesz poszerzyć swoją wiedzę i zwiększyć możliwości na rynku pracy,
- you can improve your English- studia realizowane są w języku angielskim,
- będziesz miał możliwość rozwoju zawodowego w przedsiębiorstwach, jednocześnie studiując. Uzupełniasz swoje CV jeszcze na studiach.
- uzyskasz dostęp do staży, krajowych i zagranicznych za które płacimy MY-czyli UWM,
- możesz brać udział w szkołach letnich, podczas których będziesz zdobywać dodatkowe umiejętności,
- dofinansujemy Twój udział w konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych),
- i co istotne będziesz otrzymywał/a stypendium ok. 2000 zł miesięcznie przez cały okres studiowania (nie licząc stypendium socjalnego i projakościowego),
  • stopień doktora uzyskasz w jednej z następujących dyscyplin: biologia, biotechnologia, inżynieria środowiska, technologia żywności i żywienia, rybactwo, agronomia, kształtowanie środowiska, zootechnika lub w naukach weterynaryjnych.
Kryteria rekrutacyjne:
  • ukończenie studiów II stopnia,
  • uzgodnienie tematu pracy z przyszłym promotorem,
  • złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
  • zdanie egzaminu z zakresu dyscypliny wiodącej w języku angielskim.
Liczba miejsc ograniczona do: 25 osób.

Innowacyjne podejście i wysoką jakość Twoich studiów gwarantuje Współpraca wydziałów: Bioinżynierii Zwierząt, Biologii i Biotechnologii, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauki o Żywności, Nauk o Środowisku oraz Medycyny Weterynaryjnej.

Więcej informacji: https://bioeconomy.uwm.edu.pl.

Studia doktoranckie z zakresu Biogospodarki są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

środa, 23 maja 2018

Dzień bociana białego - bocian biały gatunkiem paeasolowym


1 czerwca 2018, Mazurski Park Krajobrazowy (Krutyń), z okazji Dnia Bociana Białego malujemy stare dachówki. Park co roku organizuje swoje święto z licznymi atrakcjami edukacyjnymi i kulturalnymi. Bocian biały to symbol parku.

1 czerwca przypada także Dzień Dziecka. Ale przecież bocian mocno kulturowo związany jest z dziećmi. Zapraszamy do wspólnego malowania starych dachówek i polnych kamieni. A przy malowaniu będą rozmowy o dziedzictwie kulturowym (dlaczego bociany wiążą się z przynoszeniem dzieci i duszą wg dawnych Słowian), o ochronie przyrody, o samym bocianie i jego siedlisku. Porozmawiamy także o dzikich pszczołach, zapylaczach i kwiatach. I o metodach aktywnej edukacji.

Tematem pleneru malarsko-edukacyjnego będzie bocian biały i jego środowisko, zetem i podmokłe łąki i wszystko co tam żyje. Cała bioróżnorodność łąki z bogactwem roślin i zwierząt.
Potem dachówki będą użyte jako daszek w hotelu dla owadów w Parku (wymienimy na nowe, bo stare się już trochę zużyły). Owady zapylające i hotele dla owadów tematycznie wiążą się z siedliskiem bociana białego.

A jeśli pomalujemy tych dachówek więcej (minimum 20) to wtedy przywieziemy te dachówki do Olsztyna i w formie wystawy pokażemy (kilka miesięcy wystawy plenerowej) przed budynkiem Wydziału Biologii i Biotechnologii lub Biblioteki Uniwersyteckiej (są tam już stelaże i dachówki, zmienimy wystawę). A jeśli pomalujemy ze 40 to w obu miejscach będzie wystawa. Można zatem wystawę przygotować na wrześniowe Olsztyńskie Dni Nauki 2018 lub/i na Noc Biologów 2019 w styczniu.

W 2016, w czasie Dnia Bociana Białego malowaliśmy butelki, kamienie i dachówki ze studentami dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Tu zdjęcia: https://www.facebook.com/stanislaw.czachorowski/media_set?set=a.10208480750009644.1073742055.1634050064

Stanisław Czachorowski

więcej: