sobota, 28 kwietnia 2018

piątek, 27 kwietnia 2018

Prof. Stanisław Weidner – odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Uroczystość wręczenia Orderów Odrodzenia Polski naukowcom zasłużonym w pracy badawczej, dydaktycznej oraz rozwijaniu międzynarodowej współpracy naukowej odbyła się w dniu 16 lutego 2018 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy dokonała minister Halina Szymańska - Szef Kancelarii Prezydenta RP - która również odczytała list głowy państwa skierowany do uczestników uroczystości.

Prof. Stanisław Weidner zajmuje się między innymi proteomicznymi analizami reakcji roślin na stresy abiotyczne, rolą i aktywnością polisomów związanych z cytoszkieletem, zmianami endogennych związków fenolowych w roślinach pod wpływem różnych warunków środowiskowych, określaniem ekspresji genów biorących udział w reakcjach obronnych roślin oraz mechanizmami regulującymi stabilność mRNA u roślin. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Atenach, Nebraska State University, North Carolina State University i Okayama University (visiting professor).

Dotychczasowe badania były wykonywane w ramach Europejskich programów COST (Action 828, Action 858, FA0603, FA1003 i FA1306 – we wspomnianych programach prof. Weidner był członkiem Management Committee). Prace były finansowane przez NCN oraz KBN, a misje naukowe – przez COST. Tytuł profesora nauk biologicznych otrzymał w 2001 roku. Jest autorem 209 publikacji w tym 10 monografii, 2 rozpraw, 88 prac w czasopismach, 103 doniesień konferencyjnych, 5 skryptów i 1 podręcznika. Wypromował 8 doktorów, był promotorem 57 prac magisterskich i 15 licencjackich, kierował 5 projektami. W jego badaniach szczególną i bardzo ważną rolę odgrywają doktoranci i magistranci, czego efektem jest aż 38 publikacji z ich udziałem.

Profesor Weidner przywiązuje dużą wagę do upowszechniania wyników badań. W ostatnim czasie opublikował ponad 20 artykułów dotyczących badań, a także zdrowia i kultury. Wspomniane artykuły zostały opublikowane w różnych witrynach internetowych oraz czasopismach, np.: Wiadomości Uniwersyteckie, Rolnicze ABC, Wikipedia, Serwis PAP – Nauka w Polsce, Serwis Onkologii, You Tube, Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze, The Am-Pol Eagle.

Do najważniejszych osiągnięć Profesora można zaliczyć: wykazanie po raz pierwszy, że nasiona fasoli szparagowej odmian zielonostrąkowych charakteryzują się większą ogólną zawartością związków fenolowych niż odmiany żółtostrąkowe, co ma istotne znaczenie dla zdrowia człowieka oraz przydatności odmian w uprawie ekologicznej; stwierdzenie, że długotrwałe działanie chłodu silniej wpływa na zmniejszenie aktywności metabolizmu wtórnego w liściach odmian winorośli wrażliwych na chłód niż odmian tolerujących stres; wykazanie, że długotrwałe poddawanie sadzonek winorośli stresowi suszy powoduje zmniejszenie poziomu akumulacji ponad połowy zidentyfikowanych białek w liściach (jednocześnie po raz pierwszy wykazano w warunkach stresu suszy wzrost akumulacji formanidazy kinureninowej); zidentyfikowanie wielu białek, których ekspresja zmienia się pod wpływem stresów (białka te mogą służyć jako obiekty strategii inżynieryjnych, mających na celu stworzenie odmian wykazujących większą odporność na niekorzystne warunki klimatyczne lub jako białka wskaźnikowe w diagnostyce); wykazanie, że białkiem obecnym wyłącznie w kiełkujących nasionach Pisum sativum L. w warunkach stresu osmotycznego i regeneracji po stresie jest enzym metylotransferaza 6 α-hydroksymaakiainowa, biorący udział w syntezie pizatyny; wykazanie, że zwiększona tolerancja roślin na stres solny jest głównie wynikiem wzmożonej aktywności w przekazywaniu sygnałów w ich komórkach, co prowadzi do akumulacji białek chroniących przed stresem oraz zmian w strukturze ścian komórkowych; zbadanie (po raz pierwszy) molekularnego mechanizmu łagodzenia stresów u roślin przez kwas β-aminomasłowy (aminokwas niebiałkowy); wykazanie istnienia (poza wspólnymi) bardzo specyficznych dla poszczególnych stresów mechanizmów obronnych w winorośli, co ma ogromne znaczenie w tworzeniu nowych odmian uprawianych w warunkach klimatycznych północno-wschodniej Europy; wykazanie, że liście winorośli mogą służyć jako komercyjne źródło antyoksydantów.

Profesor Weidner pełnił funkcję kierownika Katedry Biochemii w latach 2005 – 2014. W tym okresie nastąpił szybki rozwój zarówno badań naukowych, jak i poprawa jakości kształcenia. Znaczący wpływ na rozwój Katedry miało zorganizowanie w omawianym okresie przez prof. Weidnera pracowni proteomicznej. W ostatnich latach kierowania Katedrą nastąpił gwałtowny wzrost liczby opublikowanych w Katedrze prac w czasopismach z listy filadelfijskiej o wysokim IF. Katedra Biochemii znalazła się na pierwszym miejscu na Wydziale w podziale środków finansowych w ramach tematu statutowego, a Wydz. Biol. i Biotechnol. oceniono najwyżej spośród wszystkich wydziałów UWM w Olsztynie.

Prof. Weidner pełnił funkcję recenzenta w 8 przewodach doktorskich, 6 habilitacyjnych i 7 postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Od roku 2000 pełni również funkcję Associate Editor w czasopiśmie Acta Physiol. Plant. Warto także wspomnieć o podręczniku o zasięgu ogólnopolskim pt. „Biochemia Kręgowców”, pod red. W. Minakowskiego i S. Weidnera (wyróżnionym nagrodą MEN), którego kolejne udoskonalane wydania ukazywały się w ostatnim okresie (2005, 2007, 2010 i 2015 roku).

Profesor Weidner został wyróżniony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, Medalem „2000 Outstanding Scientists of the Centuary”, Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Nagrodami J.M. Rektora. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, The Federation of European Societies of Plant Biology, The International Society for Seed Science i The Federation of European Biochemical Societies.

Jego zainteresowania i hobby to: teatr, muzyka, ogród, turystyka piesza, rowerowa
i górska.

czwartek, 26 kwietnia 2018

IX Kongresie Technologii Chemicznej TECHEM 2018


Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IX Kongresie Technologii Chemicznej TECHEM 2018 (http://techem9.pg.edu.pl/), który odbędzie się w dniach 3-7 września 2018 r. w Gdańsku na terenie Politechniki Gdańskiej.

Kongres Technologii Chemicznej zwyczajowo gromadzi szerokie rzesze przedstawicieli środowisk gospodarczych oraz przedstawicieli środowisk akademickich. W naszym zamyśle ma być on płaszczyzną dyskusji naukowych, uzgodnień kooperacyjnych, spotkań biznesowych i towarzyskich, a także integrować środowisko technologiczne. Dlatego też zaproponowana przez nas formuła Kongresu jest wszechstronna, która z jednej strony umożliwia szeroką prezentację osiągnięć naukowych i ich praktycznych implementacji, z drugiej zaś będzie okazją do przedstawienia firm z branży technologicznej oraz ich praktycznych dokonań.

W ramach kongresu planowane są wykłady plenarne zaproszonych gości, a także prezentacje ustne i sesje plakatowe w pięciu tematycznych
sekcjach:

* POZYSKIWANIE SUROWCÓW

1a. Uzdatnianie surowca
1b. Pozyskiwanie alternatywnych surowców 1c. Woda i ścieki

* WYTWARZANIE PRODUKTÓW PODSTAWOWYCH

2a. Rafinacja ropy naftowej i jej produktów, dodatki do paliw i olejów 2b. Nawozy 2c. Wielkotonażowe tworzywa polimerowe i dodatki pomocnicze

* WYTWARZANIE PRODUKTÓW SPECJALISTYCZNYCH

3a. Produkty i tworzywa specjalistyczne
3b. Tworzywa konstrukcyjne i dodatki wspomagające 3c. Środki ochrony roślin i produkty bakteriobójcze

* NOWE TECHNOLOGIE

4a. Zielona chemia
4b. Technologie materiałowe i korozja
4c. Technologie wytwarzania i magazynowania energii

* BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA

5a. Przemysł żywnościowy
5b. Przemysł medyczny, farmaceutyczny i kosmetyczny 5c. Agrobiotechnologia

Rejestracja uczestników na kongres TECHEM 2018 już trwa. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu oraz prosimy o rozpowszechnianie informacji wśród osób, które mogą być zainteresowane uczestnictwem w Kongresie.

w imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Agnieszka Pladzyk

--
dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
Komitet Organizacyjny
IX. Kongresu Technologii Chemicznej TECHEM 2018 techem9.pg.edu.pl http://techem9.pg.edu.pl/ [3] tel. 58 347 23 29

wtorek, 24 kwietnia 2018

Wypożycz sobie naukowca - tym razem w Elblągu

(Dr Grzegorz Panasiewicz w trakcie wykładu)
W ramach akcji edukacyjnej "Wypożycz sobie naukowca" pracownicy Wydziału biologii i Biotechnologii wyjeżdzają do szkoł całego regionu z wykładami. W poniedziałek 23 kwietnia odwiedzili Elbląg -  III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu, gdzie wygłosili trzy wykłady:

 • Bioróżnorodność i biotechnologia czyli o maści czarownic do latania i leśnych tulipanach - dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM 
 • Biolog molekularny - współczesny Sherlock Holmes - dr Grzegorz Panasiewicz 
 • Tajemnice Antarktyki - dr Paweł Loro 

*  *  *

Pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie zapraszają do udziału w akcji „WYPOŻYCZ SOBIE NAUKOWCA”. Jest to możliwość zaproszenia do szkoły (gimnazjum lub liceum) wybranego z poniższej listy naukowca, który przeprowadzi profesjonalny wykład. Tematyka wykładów dostosowana jest do poziomu uczniów (patrz objaśnienia szkół).

Propozycje wykładów z cyklu "WYPOŻYCZ SOBIE NAUKOWCA" (rok akademicki 2017/2018): temat wycofany;

 • Chruściki – podwodni konstruktorzy domków z jedwabiu i ze złota (dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM), L/T; 
 • Bioróżnorodność i biotechnologia czyli o maści czarownic do latania i leśnych tulipanach (dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM), L/T; 
 • Nowe niebezpieczne choroby pasożytnicze (dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM), G, L/T - wykłady tylko w semestrze letnim; 
 • Czy grzyby potrzebne są roślinom? – rzecz o mikoryzie (dr Grzegorz Fiedorowicz), SP, G, L; 
 • Leptyna – hormon o wielu obliczach (dr hab. inż. Gabriela Siawrys), G, L; 
 • Reakcje zwierząt na temperaturę otoczenia (dr hab. Beata Kurowicka), G, L/T; 
 • Porosty i ludzie (dr Dariusz Kubiak), G, L/T; 
 • Różnorodność świata grzybów (dr hab. Anna Biedunkiewicz), SP, G, L/T; 
 • Czy grzyby mają płeć? - czyli o rozmnażaniu (dr hab. Anna Biedunkiewicz), L/T; 
 • Grzyby zagrażające zdrowiu człowieka (dr hab. Anna Biedunkiewicz), G, L/T; 
 • Rezerwuary grzybów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka (dr hab. Anna Biedunkiewicz), G, L/T; 
 • Czy oddychamy tylko tlenem? - rzecz o grzybach w powietrzu (dr Elzbieta Ejdys, G, L/T); 
 • Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes (dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM, dr inż. Grzegorz Panasiewicz), G, L/T (brak wolnych terminów).; 
 • Czy każdy chemik jest dobrym kucharzem? (dr Janusz Wasilewski) L/T; wykład możliwy tylko na terenie Olsztyna; 
 • Rozdział barwników liści metodą chromatografii TLC (dr Stanisław Krawczuk) G, L/T; 
 • Biopaliwa- nadzieje i ograniczenia (dr Stanisław Krawczuk) L/T; 
 • Trawy – niepozorni zwycięzcy (dr Paweł Loro), G, L/T; 
 • Tajemnice Antarktyki (dr Paweł Loro), SP, G, L/T; 
 • Rośliny inwazyjne – wrogowie czy sprzymierzeńcy? (dr hab. Hanna Ciecierska, prof. UWM), G, L/T; 
 • Podwodny świat jezior - znaczenie roślin w ekosystemach wodnych (prezentacja i sprzęt) 2 x 45 minut (dr Piotr Dynowski), G, L/T; 
 • Rośliny „przestępcze” - charakterystyka rodzin psiankowatych i selerowatych (dr Anna Żróbek-Sokolnik), L/T; 
 • Relikty glacjalne we florze Polski północno-wschodniej (dr hab. Monika Szczecińska, prof. UWM), G, L; 
 • Ptaki Islandii i wysp Owczych (mgr Krzysztof Lewandowski), G, L/T; 
 • Co w trawie piszczy czyli pospolite i chronione gatunki w naszym otoczeniu (mgr Krzysztof Lewandowski), G, L/T; 
 • Makrobezkręgowce siedlisk wodnych (mgr Krzysztof Lewandowski), G, L/T; 
 • Przyroda Północy (mgr Krzysztof Lewandowski), G, L/T; 
 • Wybiera się sójka za morze czyli dokąd odlatują ptaki (mgr Krzysztof Lewandowski), G, L/T; Islandia kraina ognia i lodu (mgr Krzysztof Lewandowski), G, L/T; 
 • Ważki fascynująca grupa owadów (mgr Krzysztof Lewandowski), G, L/T; 
 • Ptaki ogrodów (mgr Krzysztof Lewandowski), G, L/T; 
 • Ptaki – cztery pory roku (mgr Krzysztof Lewandowski), G, L/T. 
Objaśnienia: SP – szkoła podstawowa, klasy V-VII (tylko na terenie Olsztyna), G - gimnazjum, L – liceum, T - technikum

niedziela, 22 kwietnia 2018

Celinki dla chłopca i dziewczynki - obrazy zapisane w nitkach i tkaninachPoznałam wspaniałe kobiety z pasją, które robią to co kochają dla swojej satysfakcji, jednocześnie pomagając innym. Po raz pierwszy w Olsztynie ,w Kortowie na Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, odbyło się kolejne spotkanie właśnie tych pań, zaangażowanych w charytatywną akcję "Szyjemy celinki dla chłopca i dziewczynki". Barwne poduszki, które powstają na spotkaniach, trafiają do niepełnosprawnych, chorych dzieci i dorosłych. Celina Jankowska z Elbląga, od której imienia wzięły nazwę poduszki, jest pomysłodawczynią akcji "szyjemy celinki dla chłopca i dziewczynki".

Od 2004 roku szyją je głównie wolontariuszki z Elbląga i Gdańska, ale warsztaty organizowane były także w innych miastach Polski. Działalność ta jest charytatywna, nie sprzedają swoich prac. Poduszki celinki szyją metodą patchworku. Wszystkie materiały kupują same, haftowane aplikacje krzyżykowe też są wykonywane charytatywnie. Spotykają się na szycie kilka razy w roku.

Spotkanie zorganizowane przez prof. Stanisław Czachorowskiego odbyło się w ramach zajęć dla studentów kierunku DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE - kierunek studiów z nawiązaniem do ekologii miasta. Tu fragment wspaniałej atmosfery, która nam towarzyszyła w trakcie pracy artystycznej - tak, artystycznej, bo to co tworzą te panie to obrazy zapisane w nitkach i tkaninach.

Anna Wojszel
(studentka kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze)
środa, 18 kwietnia 2018

Spotkanie w sprawie Programu Mobilności Studentów i Doktorantów


Dnia 25 kwietnia w sali posiedzeń Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii (ul. M. Oczapowskiego 1A - budynek Collegium Biologiae) odbędzie się spotkanie w sprawie wymiany studentów i doktorantów między uczelniami w ramach programu MOST.
Godzina spotkania dla studentów i doktorantów wyznaczona została na 11.30.
Wcześniej, bo o 8.30 odbędzie się spotkanie Prodziekanów z wydelegowanymi pracownikami dziekanatów.
W spotkaniu weźmie udział również Ogólnopolska Koordynatorka Programu MOST - dr Joanna Kałużna.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji w załącznikach.

sobota, 14 kwietnia 2018

XXIV Letnia Szkoła Biotechnologii, 4-8 września 2018 r., Sobieszewo


XXIV BIOTECHNOLOGY SUMMER SCHOOL, 4-8 September 2018, Sobieszewo Island (POLAND)
With pleasure we inform about XXIV Biotechnology Summer School (BSS) organized by the Intercollegiate Faculty of Biotechnology of the University of Gdansk and the Medical University of Gdansk (Poland).
The conference will take place from 4th to 8th September 2018 in Hotel Orle on Sobieszewo Island (POLAND).
The topic of the XXIV Biotechnology Summer School is RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION IN BIOSCIENCES.
Confirmed speakers:
Dr Elena Buzan (University of Primorska, Slovenia)Giovanni Caiati (Laboratory of Citizenship Sciences, Italy)Prof. Vittorio Colizzi (University of Rome Tor Vergata, Italy)Claudia Colonnello (Laboratory of Citizenship Sciences, Italy)Dr Andrea Declich (University of Rome Tor Vergata, Italy)Prof. Doris Elster (University of Bremen, Germany)Marie Eschweiler (University of Bremen, Germany)Dr Lorna Henderson (NIHR Oxford Biomedical Research Centre Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, United Kingdom)Dr Vasiliki Kiparoglou (University of Oxford Hospitals, UK)Dr Natasza Kosakowska – Berezecka (University of Gdańsk, PolandAss. Prof. Carla Montesano (University of Rome Tor Vergata, Italy)Dr Magdalena Żadkowska (University of Gdańsk, Poland).
The official language of BSS is English.The detailed program will be placed soon on the website of BSS: www.bss.ug.edu.pl.Registration is open till the end of May 2018.Like us on FB: https://www.facebook.com/BiotechnologySummerSchool?ref=hl
Join the official BSS event on Facebook: 
https://www.facebook.com/events/1526149944160393/
XXIV edition of BSS is organized under umbrella of STARBIOS2 Project: Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences which is financed from the Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020 under Grant Agreement no. 709517.

czwartek, 12 kwietnia 2018

Migawki z Kętrzyna

dr hab. Małgorzata Dmitrijuk


Dr hab. Małgorzata Dmitrijuk, "Biochemiczne owoce – trawienie emulsji fotograficznej bromelainą z ananasa – warsztaty cz. I" oraz stoisko Wydziału Biologii przy Starym Ratuszu.


Fot. Archiwum UWM