piątek, 31 maja 2013

O nauce przy śniadaniu czyli LDM w programie "Kawa czy herbata?"

(Styczeń 2012 r., pierwsza wizyta TVP w Laboratorium, przygotowania przed wejściem na antenę - nawet naukowiec musi  ładnie w telewizji wyglądać. fot. S. Czachorowski)

Nasze wydziałowe Laboratorium Diagnostyki Molekularnej już gościło w TVP w programie "Kawa czy herbata?" Było to przy okazji pierwszej Nocy BIologów. We wtorek 4 czerwca 2013 r. w godz. 6.00 - 8.00 na terenie Kortowa będzie gościć ekipa filmowa programu 1 Telewizji Polskiej. Z terenu uniwersytetu nada na żywo program „Kawa czy herbata?”. Będzie także relacja z naszego Laboratorum. Bo u nas dużo naukowych i ciekawych rzweczy się dzieje.

S.Cz.
(Styczeń 2012, LDM, przygotowanie do programu "Kawa czy herbata?", fot. S. Czachorowski)

O Kabarecie Z Nazwy

Z majowego numeru Wiadomości Uniwersyteckich.

poniedziałek, 27 maja 2013

Badania naukowe na Wydziale Biologii i Biotechnologii

Badania naukowe wydziału prowadzone są z zakresu różnych dziedzin nauk biologicznych, takich jak biochemia, fizjologia roślin i zwierząt, mikrobiologia, mykologia, botanika, zoologia, anatomia człowieka, genetyka oraz ekologia. Mają one znaczenie zarówno poznawcze, jak i aplikacyjne, obejmując swoim zakresem m.in. zagadnienia dotyczące:
 • poszukiwania biomarkerów tolerancji roślin na stresy abiotyczne; 
 • reakcji tkanek roślin uprawnych i kwiatowych na stresy abiotyczne; 
 • endogennych i środowiskowych uwarunkowań procesów rozrodczych u zwierząt;
 • badań ewolucyjnych z wykorzystaniem naturalnych populacji ryb; 
 • problematyki alergii pokarmowej u dzieci, a także diagnostyki chorób nowotworowych; 
 • zastosowania badań mykologicznych w diagnostyce i ochronie zdrowia człowieka. 
Pracownicy wydziału – jako jedni z nielicznych w Polsce – biorą udział w licznych projektach naukowych, krajowych i zagranicznych, dotyczących ekosystemów Antarktyki i Arktyki. Mają oni możliwość uczestnictwa w ekspedycjach polarnych, analizując m.in. wpływ globalnego ocieplenia na mikrobiocenozy tych rejonów świata.

Projekty badawcze realizowane są w pracowniach wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt laboratoryjny i obsługiwanych przez wykwalifikowany personel. Do najważniejszych należą pracownie cytometrii przepływowej, analizy kwasów nukleinowych, analizy białek, a także pracownie mikroskopowe z mikroskopem transmisyjnym, skaningowym czy fluoroscencyjnym.

Wydział prowadzi owocną współpracę z licznymi krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi, takimi jak: Slovak University of Agriculture in Nitra, South Univesity of Sheffield czy University of Aarhus

Osiągnięcia Wydziału w latach 2009-2012 

Rozwój infrastruktury badawczej
Za szczególne osiągnięcie uważamy bardzo istotne wzbogacenie infrastruktury badawczej w postaci uruchomienia ogólnowydziałowych pracowni zgrupowanych w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej oraz Laboratorium Badań i Ochrony Bioróżnorodności, na łączną sumę zakupionej aparatury ok. 20 mln złotych. Najważniejsze z nich to: pracownia cystometrii przepływowej, pracownie analizy kwasów nukleinowych, pracownia analizy białek, pracownie mikroskopowe wyposażone m. innymi w mikroskop transmisyjny z licznymi przystawkami, mikroskop skaningowy, mikroskopy fluorescencyjne i wiele innych urządzeń uzupełniających. Pracownie te obsługiwane są przez wykwalifikowany personel i są w pełni wykorzystywane do realizacji licznych projektów badawczych.

Wyniki badań z zakresu fizjologii roślin a szczególnie kiełkujących nasion w odpowiedzi na stresy abiotyczne
W Katedrze Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, prowadzone są badanie na temat akumulacji, metabolizmu i fizjologicznej roli cukrowców rozpuszczalnych –oligosacharydów, cyklitoli i galaktozylocyklitoli w dojrzewających, przechowywanych i kiełkujących nasionach roślin strączkowych oraz udziałem α-D-galaktozydów w odpowiedzi wegetatywnych tkanek roślin uprawnych i kwiatowych roślin antarktycznych na stresy abiotyczne. W kraju i za granicą jest to jeden z nielicznych ośrodków, który specjalizuje się w tej problematyce. Najważniejszym osiągnięciem z tego zakresu było udowodnienie kluczowego znaczenia dopływu cyklitoli do dojrzewającego zarodka w regulacji akumulacji i biosyntezy oligosacharydów rodziny rafinozy i galaktozylocyklitoli. Badania zaowocowały 15 publikacjami (w tym 13 z LF), współautorstwem w monografii anglojęzycznej o zasięgu światowym i 2 pracami doktorskimi.

Badania podstawowe i aplikacyjne związane z rozrodem zwierząt
Zespół Katedry Fizjologii Zwierząt należy do grona czołowych jednostek badawczych w kraju, specjalizujących się w endokrynologii rozrodu zwierząt. Badania dotyczą endogennych i środowiskowych uwarunkowań procesów rozrodczych u zwierząt, które są rozpatrywane na poziomie regulacji systemowych i molekularnych. W latach 2009-2012, w jednostce tej realizowano 21 projektów badawczych. W tym okresie, pracownicy Katedry opublikowali 60 prac oryginalnych w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej. Katedra prowadzi owocną współpracę z licznymi krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi, takimi jak: Department of Animal Physiology, Slovak University of Agriculture in Nitra; Academic Unit of Reproductive and Developmental Medicine, Division of Clinical Sciences, South University of Sheffield; The Water and Salt Research Center, Institute of Anatomy, University of Aarhus.

Współpraca międzynarodowa w zakresie proteomiki
 Katedra Biochemii prowadzi badania w poszukiwaniu biomarkerów tolerancji roślin na stresy abiotyczne. Celem jest wyjaśnienie zmian w profilu ekspresji białek kom. towarzyszących zmianom ekspresji genów podczas działania różnych stresów oraz zmian potranslacyjnych i aktywności biol. białek. Badania prowadzone są w ramach Europejskich Programów Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST Action 828 „Seed science in the field of genetically controlled stress physiology”, C. A. 858 „Viticulture: Biotic and abiotic stress, grapevine defence mechanisms and grape development”, C. A. FA0603: „Plant proteomics in Europe” C. A. FA0901 „Putting Halophytes to Work – From Genes to Ecosystem”, C. A. FA 1003 ” East–West Collaboration for Grapevine Diversity Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding. Efekty badań: 9 publikacji w czasopismach z listy LF, 3 prace na stopień dr.

Wdrożenie praktyczne badań związanych ze zwalczaniem warrozy u pszczół
Badania o dużym znaczeniu praktycznym, dotyczące warrozy, choroby pasożytniczej pszczoły miodnej, wywoływanej przez roztocza Varroa destructor Badania dotyczą biochemii samego pasożyta, patogenezy choroby oraz prób ograniczenia jej skutków przez podniesienie zdrowotności pszczół. Publikacja “Supplementation of the honey bee diet with vitamin C: The effect on the antioxidative system of Apis mellifera carnica brood at different stages” zamieszczona w Journal Apicultural Research w 2012 roku (51: 263-270), zawiera praktyczne wskazówki, zalecające stosowanie kwasu askorbinowego w diecie zimujących pszczół, jako czynnika zmniejszającego straty owadów w czasie zimowania.

Udział jednostki w interdyscyplinarnych badaniach Antarktyki i Arktyki
Udział pracowników wydziału w licznych projektach naukowych krajowych i zagranicznych dotyczących ekosystemów Antarktyki i Arktyki. Za szczególnie istotny należy uznać udział w badaniach w ramach Międzynarodowego Roku Polarnego (uczestnictwo w kilku ekspedycjach polarnych). Koncentrowały się one na: wyjaśnieniu mechanizmów globalnego ocieplenia i wpływu tego zjawiska na mikrobiocenozy Arktyki i Antarktyki, przystosowaniach morfologiczno-fizjologicznych roślin polarnych (opisano unikatowe układy współdziałających organelli, tj.chloroplastów, mitochondriów i peroksysomów oraz odkształcenia ich powierzchni, m.in. tworzenie stromuli w komórkach mezofilu). Efektem tych badań jest monografia na stopień dr habilitowanego, praca doktorska oraz liczne publikacje, w tym 10 pozycji w czasopismach z LF.

Zastosowanie badań biochemicznych w przeciwdziałaniu alergii pokarmowych i diagnostyce chorób.
W Zespole Biochemii Medycznej we współpracy jednostkami Akademii Medycznych od lat podejmowana jest problematyka alergii pokarmowej u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem alergii na białka mleka krowiego. Badania obejmują działanie fizjologiczne i patofizjologiczne peptydów opioidowych i ich związek z licznymi chorobami. Najnowszym kierunkiem badań analiza endogennych i egzogennych układów opioidowych związanych z procesem tworzenia i stopniem zaawansowania chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego. W latach 2009-2012 z tego zakresu realizowano 6 grantów badawczych oraz 1 międzynarodowy „Europrevall”, dotyczący problemu alergii pokarmowej w Europie.

Zastosowanie badań mykologicznych w diagnostyce i ochronie zdrowia człowieka
Na Wydziale funkcjonuje jednostka, która w skali kraju jest znana i identyfikowana w specjalności mykologia lekarska. Wdrożone wyniki z tego zakresu to: wyizolowanie z układu pokarmowego człowieka 9 nowych gatunków grzybów nie notowanych dotychczas w materiałach gastroenterologicznych; wykazanie, że grzyby z rodzaju Trichosporon, będące częstymi komponentami mykobioty skóry wykazują powinowactwo do naczyń krwionośnych, co ma bardzo ważne znaczenie w przypadku zakażeń chirurgicznych i nie gojących się ran; zalecenie włączenia podłoża PDA do rutynowej diagnostyki grzybów izolowanych ze skóry i paznokci, ze względu na obecność fitopatogenów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka.

Modelowe badania podstawowe z zakresu hybrydyzacji i poliploidyzacji z wykorzystaniem naturalnych populacji ryb.
Prowadzone w Katedrze Zoologii badania dotyczące wszystkich poziomów organizacji naturalnych kompleksów diploidalno-poliploidalnych ryb z rodzaju Cobitis (Teleostei, Cobitidae) umożliwiły poznanie: a) struktury gatunkowej, chromosomowej i genomowej tworzących je taksonów mieszańcowych, b) przyczyn dominacji triploidalnych samic w tych populacjach, c) mechanizmów powstawania i sposobów reprodukcji poliploidalnych (3n i 4n) mieszańców, d) podobieństw i różnic w przebiegu rozwoju zarodkowego i ontogenetycznego gatunków i ich diploidalnych oraz poliploidalnych mieszańców, e) możliwości i warunków indukowania rozrodu, w tym ginogenezy, triploidalnych samic Cobitis. Prowadzone badania i uzyskane rezultaty wpisują się w nurt światowych badań ewolucyjnych dotyczących procesów hybrydyzacji i poliploidyzacji zwierząt, w których ryby Cobitis są modelowymi.

Wdrożenie wyników badań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ochrony bioróżnorodności w ramach Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000.
Z zakresu biologii środowiskowej i badań różnorodności na różnych poziomach organizacji przyrody, istotny wkład bardzo wielu pracowników Wydziału należy odnotować we wszystkich etapach procedury wdrożenia i opracowywania planów ochrony Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000. Poza formalną dokumentacją zostały przy tym napisane dwie obszerne monografie: „Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim”, Olsztyn 2009 oraz „Siedliska i gatunki Natura 2000”, Olsztyn 2010. Mimo lokalnego charakteru opracowań wnoszą one wkład do wdrożenia dwóch dyrektyw Unii Europejskiej realizujących ideę ochrony różnorodności biologicznej.

(z dziekanatu)

piątek, 24 maja 2013

Kortowiadowa krótka przerwa na zabawę


Sunę Perłą po Kortowie 
Dziś nie jeden legnie w rowie.. 
Studenciaki mordy drą 
Do Kortowa dzielnie brną 
Kortowiady nadszedł czas 
Słynna Górka wzywa nas

Anna Kuczyńska

*   *   *
W pracy i nauce potrzebne są krótkie przerwy na zabawę i dystans do siebie i do świata :)

czwartek, 23 maja 2013

Pasjonaci biologii na zajęciach w Olsztynie


W dniach 19-26 maja 2013 r., na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie przebywa 26 uczniów ze szkół średnich z Litwy i Ukrainy, wraz z opiekunami. Jest to obóz naukowy młodzieży polonijnej ph. "Pasjonaci biologii" (czytaj więcej).

Uroczyste zakończenie i podsumowanie pobytu na Wydziale Biologii i Biotechnologii odbędzie się w piątek (24 maja 2013) o godz. 18.00 w sali Rady Wydziału.

St.Cz.

Zobacz relację uczestników

środa, 22 maja 2013

Pół tysiąca wpisów - patrz pod nogi !

Posadzka w Collegium Biologiae...
Dzisiaj na naszym blogu pojawił się pięćsetny wpis (ten jest 501.). To kolejny kamień milowy. Cały czas się rozwijamy. To systematyczna i wytrwała praca. Powoli ale do przodu, jak żółw.

Na blogu próbujemy realizować ideę uniwewrsytetu otwartego i koncepcję dzielenia się wiedzą jako element kształcenia ustawicznego i pozaformalnego. Informujemy o tym, co się u nas dzieje, nad czym pracujemy, nad czym dyskutujemy i rozmyśłamy. Piszą pracownicy, studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, goście. Upowszechniamy także informacje z różnych serwisów naukowych. Dołącz do nas i dziel się wiedzą. To będzie taki gest Łukasiewicza (nie mylić z gestem Kozakiewicza) - Łukasiewicza miał bowiem także odwiedzić sam John Davison Rockefeller, późniejszy „król nafty”. Podobno Polak zdradził mu całkowicie bezinteresownie wszystkie tajniki swoich odkryć... (czytaj więcej). Wiedzą watro się dzielić. Bezinteresownie. To zmienia świat i popycha nas do przodu.

A ten żółwik czerwonolicy? To nalepka promująca akcję ochrony rodzimej bioróżnoroności (dzisiaj dzień bioróżnorodności) przed gatunkaimi obcymi i inwazyjnymi. W tym przypadku obrona naszego żółwia błotnego przez obcym gatunkiem z Ameryki. Nalepka znajduje się na podłodze w CB. Patrz więc pod nogi, mijamy nie zauważając wiele ciekawych informacji i kamieni milowych. Tym kamieniem milowym jest pięcsetny wpis na blogu.

Stanisław Czachorowski

Reakcje obronne organizmu, czyli immunologia dla każdego

Jaka jest różnica między antygenem a przeciwciałem? W jaki sposób cytokiny wpływają na nasz organizm? Na czym polega współpraca układu immunologicznego, nerwowego i endokrynnego? Czy lęk lub gniew są zawsze szkodliwe dla zdrowia? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące funkcji układu immunologicznego poszukamy na spotkaniu w Dobrym Mieście. 

Serdecznie zapraszam. 

Anita Franczak

wtorek, 21 maja 2013

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Zwójka nietoperzowa Voluta vespertillo - zmienność wewnątrzgatunkowa (fot. A. Boroń).

Czy różnorodność biologiczna to coś ważnego czy jest tylko jakąś fanaberią nawiedzonych ekologów? Wymieranie gatunków dziko żyjących oraz starych ras zwierząt i odmian roślin to problem globalny, przynoszący duże straty w gospodarce. W przeszłości kilka cywilizacji upadło na skutek utraty regionalnej różnorodności biologicznej. Teraz staramy się być mądrymi przed szkodą. Wagę problemu podkreślają nie tylko badania naukowe ale i międzynarodowe inicjatywy. Warto przypomnieć, że trwa Międzynarodowa Dekada Bioróżnorodności (2011-2020), ustanowiona przez ONZ.

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej to święto obchodzone 22 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 r. Każdego roku obchody odbywają się na inny temat, np. w roku ubiegłym przewodnim tematem była bioróżnorodność oceanów i znaczenie środowiska morskiego dla ludzkości.

Dzień wcześniej obchodzimy jest Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej (21 maja). Takie sąsiedztwo to nie przypadek. Przyroda i kultura są mocno ze sobą splecione i uwarunkowane. Zrównoważony rozwój (ekorozwój) wymaga połączenia wysiłków dla ochrony zasobów kultury i przyrody. Między innymi dlatego Wydział Biologii i Biotechnologii wspólnie z Wydziałem Humanistycznym przygotowuje nowy interdyscyplinarny kierunek kształcenia – dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Jakość środowiska naturalnego i zapewnienie trwałości procesów przyrodniczych związane jest m. in. z poznawaniem i ochroną bioróżnorodności. Określenie różnorodność biologiczna (ang. biological diversity), a raczej bioróżnorodność (ang. biodiversity) zostało zastosowane po raz pierwszy przez Raymonda Dalesmana (1968) w książce o ochronie przyrody. Termin ten został reaktywowany w roku 1980 przez Thomasa Lovejoya, w kontekście zagrożeń przyrody i wymierania gatunków.
Muchówki na owocniku sromotnika bezwstydnego,
rezerwat Las Warmiński  (fot. S. Czachorowski)

Różnorodność biologiczna, najogólniej definiowana jest jako zróżnicowanie organizmów żywych na wszelkich poziomach ich organizacji. Podczas tzw. Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, który odbył się 5 czerwca 1992, przedstawiciele 193 państw świata podpisali porozumienie - Konwencję o różnorodności biologicznej. Zgodnie z zawartą w niej definicją różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz ekologicznych kompleksach z nich złożonych. W preambule do Konwencji przywołane są wartości różnorodności biologicznej i jej znaczenie dla zachowania życia na Ziemi oraz wskazane te rodzaje aktywności człowieka, które mają na nią niekorzystny wpływ. Konieczność ochrony różnorodności biologicznej formalnie stała się wspólną sprawą całej ludzkości. Celem jest ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie elementów różnorodności biologicznej oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystania zasobów. Działania ludzkie, w tym gospodarowanie zasobami przyrody, muszą zabezpieczać zachowanie całego bogactwa przyrodniczego, ale też służyć zaspakajaniu potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń i dzielenie się korzyściami z wykorzystania tych zasobów. Bioróżnorodność ma podstawowe znaczenie dla ewolucji oraz trwałości układów podtrzymujących życie w biosferze, dlatego na ochronę zasługują wszystkie jej składowe elementy.

Jest wiele definicji bioróżnorodności oraz sposobów jej określania i pomiaru, jak też wiele poziomów organizacji organizmów i ekosystemów, których ona dotyczy: różnorodności w obrębie gatunku (np. różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów. Różnorodność biologiczna jest często utożsamiana z liczbą gatunków lub liczba gatunków występujących w określonych ekosystemach. W celu porównywania różnorodności biologicznej rozmaitych środowisk lub różnorodności biologicznej zespołów organizmów zamieszkujących jakieś środowisko, stosuje się rozmaite wskaźniki. Jednym z nich jest całkowita liczba poznanych gatunków z podziałem na grupy, np. taksonomiczne. 

Najbardziej aktualne szacunki liczby gatunków organizmów żywych, występujących na Ziemi, pochodzą z 2011 roku. Okazało się, że jest ich ok. 8,7 mln (błąd szacunku wynosi aż 1,3 mln). Wśród nich, 6,5 mln to gatunki lądowe, 2,2 mln to gatunki morskich głębin. Z tego wynika, że na odkrycie i naukowe opisanie czeka 86% gatunków lądowych i 91% morskich. Do tej pory opisano i skatalogowano 1,25 mln gatunków. 

Ważnym elementem bioróżnorodności są zwierzęta. Oszacowano, że na Ziemi może zamieszkiwać 7,770 milonów gatunków zwierząt, z których dotąd poznano i opisano tylko 953 434, pozostałe nadal czekają na odkrycie lub opisanie. Drugą grupą organizmów najmniej poznanych są grzyby - szacunkowo jest ich 611 000 gatunków, ale znamy tylko 43 271. To pokazuje skalę wyzwań stojących przed badaniami podstawowymi w zakresie taksonomii jak i inwentaryzacji różnorodności biologicznej mikroorganizmów, grzybów, roślin i zwierząt.
Ropucha szara, Obszar Natura 2000 Swajnie  (fot. S. Czachorowski)

Według danych Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk na obszarze Polski stwierdzono występowanie około 60 200 gatunków. Polska, ze względu na położenie geograficzne i warunki klimatyczne ma stosunkowo dużą bioróżnorodność gatunkową. Dane szacunkowe wskazują, że składa się na nią: 36 000 gatunków zwierząt, 2900 gatunków roślin, 14 500 gatunków glonów, 5300 gatunków grzybów i porostów, 1500 gatunków mikroorganizmów.

Pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie prowadzą intensywne badania dotyczące systematyki, ekologii, biologii i funkcjonowania licznych grup organizmów żywych. Obiektem zainteresowania naszych naukowców są m. in.: bakterie, glony, grzyby, porosty, rośliny nagozalążkowe i okrytozalążkowe, zwierzęta bezkręgowe (płazińce, nicienie, pijawki, mięczaki, owady i inne stawonogi) i kręgowe (ryby, płazy, ptaki, ssaki). W większości badania dotyczą gatunków lub zespołów organizmów wolnożyjących, w pozostałych przypadkach dotyczą gatunków hodowlanych (rośliny, ryby, ptaki i ssaki) istotnych dla gospodarki człowieka. Są wśród nich zarówno gatunki pospolite, towarzyszące człowiekowi, jak i chronione, objęte krajowymi i europejskimi przepisami ochronnymi. Istotą prowadzonych badań jest w wielu przypadkach ich kompleksowość, polegająca na tym, że odnoszą się do funkcjonowania tych organizmów na poziomie komórek (genomy, proteomy, chromosomy), narządów i układów narządów, osobników, populacji, gatunków i ekosystemów.
Płytka metafazowa kozy C. taenia (Pisces, Teleostei), chromosomy w barwieniu techniką FISH; widoczne miejsca hybrydyzacji sondy 28S rDNA (zielone) i 5S rDNA (czerwone) (wg. Boroń et al. 2006, Genetica)


Rezultaty badań naszych naukowców przyczyniają się do lepszego zrozumienia funkcjonowania otaczającego nas świata przyrody i możliwości gospodarowania jego zasobami oraz racjonalnego ich wykorzystywania z zachowaniem różnorodności biologicznej. Tematów do dalszych, jak wynika z powyższych danych o liczbie gatunków, nie zabraknie przez długie lata.

Alicja Boroń, Stanisław Czachorowski


Literatura:
 • Andrzejewski R., Weigle A., 2003. Różnorodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ocjrony Środowiska, 284 str.
 • Kędziora A., Karg J. 2010. Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej. Nauka 4/2010: 107-114. 
 • Mora et al. 2011. How Many Species Are There on Earth and in the Ocean? PLOS Biology. 
 • Sienkiewicz J. 2010. Koncepcje bioróżnorodności - ich wymiary i miary w świetle literatury. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 45.


Prof. dr hab. Alicja Boroń, w trakcie badań zróżnicowania chromosomowego ryb.  (fot. Janusz Pająk)
Nauka o organizmach na poziomie chromosomów to chromosomika. 

Dr hab. Stanisław Czachorowski prof. UWM, w trakcie badań nad różnorodnością chruścików (Insecta: Trichoptera) Europy środkowej i Wschodniej  -  na zdjęciu zbiory naukowe gatunku zagrożonego wyginięciem - Leptocerus interruptus, (fot. Grzegorz Wadowski)

piątek, 17 maja 2013

30. naukowców stworzy wirtualną encyklopedię Warmii i Mazur

Prekursor i pierwsze próby z 2008 roku - WikiEncyklopedia Warmii i Mazur.

Rozpoczęły się prace nad E-ncyklopedią Warmii i Mazur. Pracownicy i absolwenci Wydziału Biologii i Biotechnologii biorą w tym przedsięwzięciu udział i są odpowiedzialni część z hasłami o tematyce przyrodniczej. Nie jest to pierwsze przedsięwzięcie tego typu. Pierwsze kroki stawiliśmy w czasie pierwszej Europejskiej Nocy Naukowców w 2008, kiedy do powstała Wikiencyklopedia Warmii i Mazur (wersja na płycie DC) (czytaj więcej). Później była także Wikiepspedycja oraz działający już Leksykon Kultury Warmii i Mazur.

E-ncyklopedia Warmii i Mazur to 13 tysięcy haseł z dziedziny historii, kultury, przyrody, ekonomii i prawa zawierać będzie wirtualna encyklopedia Warmii i Mazur. W przedsięwzięcie, któremu patronuje Polskie Towarzystwo Historyczne, zaangażowanych zostało 30 naukowców. Jak powiedział w środę na konferencji prasowej zastępca dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Marcin Kapłon, encyklopedia z hasłami z różnych dziedzin dotyczących regionu Warmii i Mazur ma być elektroniczną bazą wiedzy popularno-naukowej. "Zakładamy, że w encyklopedii znajdzie się 7 tysięcy haseł dotyczących historii, przyrody, ekonomii i prawa. Dopełnieniem elektronicznej encyklopedii jest istniejący już w sieci i wciąż poszerzany o nowe hasła leksykon kultury Warmii i Mazur, który zawierać ma 6 tysięcy haseł" - powiedział Kapłon. Podkreślił, że aby zapewnić najwyższą jakość merytoryczną i redakcyjną, w przedsięwzięcie zaangażowani zostali naukowcy z Warmii i Mazur. "Wikipedia, z której korzystają ludzie na całym świecie jest wspaniałą rzeczą, ale niestety występujące w niej hasła mogą zawierać błędy" - powiedział Kapłon. Dodał, że to właśnie naukowcy opracowujący hasła w wirtualnej encyklopedii Warmii i Mazur oraz recenzenci mają zapewnić jej wiarygodność i rzetelność.

Przewodniczący komitetu redakcyjnego, historyk prof. Norbert Kasparek powiedział, że hasła zawarte w internetowej encyklopedii będą napisane przystępnym językiem, tak by można z nimi było dotrzeć do dużej liczby odbiorców. "Hasła i ich objaśnienie mają dać w naszym zamierzeniu naukowy obraz regionu" - powiedział prof. Kasparek. W tym roku inicjatorzy przedsięwzięcia będą budować stronę encyklopedii i opracują 2,2 tys. haseł. Wyjaśnienie pojęcia może zawierać od 700 nawet do 10 tys. znaków. Każde hasło będzie posiadać załącznik w postaci zdjęcia, mapy czy filmu.

W 2014 roku opracowanych zostanie kolejnych 5 tys. haseł i strona zostanie udostępniona już odbiorcom. Projekt wirtualnej encyklopedii powstanie dzięki unijnemu dofinansowaniu. Koszt realizacji przedsięwzięcia to 502 tys. zł z czego unijna dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 85 proc. Resztę pieniędzy dołoży Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych - instytucja samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, która realizuje projekt.

źródło: PAP - Nauka w Polsceali/ ls/ krf/

czwartek, 16 maja 2013

Rośliny w stresie

Rośliny są szczególnie narażone na działanie różnego rodzaju stresów, zakłócających ich wzrost i rozwój. Zakłócenia te mogą stać się nieodwracalne, jeśli stresor działa zbyt długo lub zbyt intensywnie. Profesor Stanisław Weinder z zespołem od kilku lat prowadzi badania nad reakcją roślin na stresy abiotyczne.

(Materiał z Wiadomości Uniwersyteckich, maj 2013.)

Listy ze szkoły

 Liceum Polonijne, 
Warszawa-Warmia i Mazury, 
maj 2013 r. 

Historia magistra vita est 
Ta łacińska sentencja przyszła mi do głowy, gdy byłam na inauguracji IV Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Olsztynie. W Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej zasiedli na widowni nauczyciele polonijni, którzy przyjechali aż z 18 krajów, prawie 120 osób. Zastanawiałam się co znaczą dla nich dziś te słowa? dla Polaków pozostających poza krajem jednocześnie polskich nauczycieli. Wiele mówiliśmy ostatnio o roli historii w procesie nauczania. W trosce o młode pokolenia podejmowano już wielokrotnie dyskusję nad współczesnym modelem szkolnictwa. Nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć jak ważne jest zachowanie języka polskiego szczególnie wśród Polaków przebywających na obczyźnie. Nauka historii pozwala zrozumieć wiele procesów społecznych ale czy właśnie tego zrozumienia potrzebują dziś ludzie? Może liczy się coś innego?

Łączy nas Polska 
Wschód, Zachód - Łączy nas Polska, pod takim hasłem odbyły się trzydniowe spotkania stanowiące próbę diagnozy edukacji polonijnej XXI wieku. Gdybyśmy mieli zastanowić się nad polonijną polityką oświatową państwa polskiego i nad jej modelem głos decydujący w dyskusji należałoby oddać polonijnym nauczycielom. Ogromną rolę w rozwoju edukacji przypisuje się nowoczesnym technologiom ale nie zapominajmy o podstawowych wartościach jakie zawsze przekazywali nam w osobistym kontakcie nasi nauczyciele. To od nich zależy trwałość języka i budowanie wspólnej tożsamości. Na zjeździe nauczycieli polonijnych Jacek Jurkowski - Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej -  poruszał wiele tematów a jednym z nich była prawna oraz finansowa wizja rozwoju i wspierania polonijnej oświaty. Prawie 20 mln polska diaspora stanowi ogromne wyzwanie dla organizacji i ministerstw zajmujących się kulturą i edukacją. Priorytet rozwoju multi wizualnej elektroniki czy tradycja polskiej poetyki słowa - co jest skuteczniejsze? Okazuje się, że na takie pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
"części zgromadzenia "nauczycieli polonijnych
w środku Jacek Jurkowski Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej

Korzenie i skrzydła 
Polonijne szkoły kształcą polską młodzież, wypracowując współczesne metody nauki języka oparte na żywym słowie. Rozmawiając na IV Światowym Zjedzie Nauczycieli Polonijnych z nauczycielami polonijnymi okazuje się, iż polonijną edukację warunkuje system szkolnictwa oraz specyfika kraju w jakim się ona dokonuje.

Oprócz szkół polonijnych umiejscowionych poza krajem w Polsce mamy Liceum Polonijne. Założone w 2003 r. w Warszawie w Wilanowie. Jest to pierwsze i jedyne jak do tej pory Liceum Polonijne działające w Polsce. Kolegium św. Stanisława Kostki zwane Liceum Polonijnym jest szkołą niepubliczną. Szkoła powstała z potrzeby serca katolickich nauczycieli i zarządzana przez Stowarzyszenie Katolickich Wychowawców. Współczesne Kolegium św. Stanisława Kostki odziedziczyło tradycję elitarnego przedwojennego Gimnazjum. Kolegium powstałe na początku XX w z inicjatywy środowisk arystokratycznych dawało od początku swego istnienia szansę na stypendium wybitnie zdolnym uczniom. Tradycja ta po dziś dzień przetrwała w idei pracy u podstaw. Historia i nowoczesność splata się losem młodych Polaków ze wschodu.

Andrzej, Sasza, Marta i Aleksandra, Ola i Hania, Janka, Marysia, Władek, Tomek, Adam, Paweł, Artiom i Igor oraz Tania - to imiona uczniów Liceum Polonijnego. Młodzież za wschodniej granicy pochodząca z polskich rodzin rozwijają swoje skrzydła. Polska matura w szkole z ponad 100 letnią tradycją daje im szansę niespotykaną w kraju w jakim pozostali ich rodzice. Kolegium św. Stanisława Kostki posiada wielu wyśmienitych absolwentów min. Witold Gombrowicz, który stanowi dla wielu uczniów w tej szkole inspirację.

Akademia Polskości 
Szkoła polonijna zawsze stanowiła pole dialogu z polską kulturą. Mało kto wie, że w warszawskim Liceum Polonijnym uczy się ponad 70 uczniów z odległych stron Federacji Rosyjskiej. Przybywają z Kazachstanu i Mołdawii, Kirgizji, Uzbekistanu prosto do Polski. Mołdawia, Ukraina, Białoruś, Gruzja, Turkmenistan - to kraje z których pochodzą absolwenci tej szkoły. Uczniowie są rekomendowani przez księży ze swojej parafii, nauczycieli oraz działaczy i organizacje polskie. Przechodzą testy i egzaminy, zdeterminowani by w przyszłości zdobyć zawód związany z Polską. Być może to kolejni polscy naukowcy, architekci i lekarze, a także nauczyciele. W Liceum Polonijnym funkcjonuje model ścisłej współpracy między pedagogami, psychologami, uczniami i ich rodzinami. Funkcja rodziców w tworzeniu i współprowadzeniu szkoły polonijnej, o czym dyskutowano na IV Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych, w tej szkole wydaje się współistnieć dobrze z systemem edukacji.

Witajcie w domu! 
Uczniowie w współczesnym systemie oświaty najczęściej mają wiele możliwości zajęć pozalekcyjnych, budują trwałe więzi z rówieśnikami przez wspólne występy w amatorskim teatrze czy chórze. W Liceum Polonijnym działa prężnie dziennikarski klub prasowy. Edukacyjna rola mediów, nauka prezentacji i prowadzenia skutecznej komunikacji przekłada się na kampanię medialną jaką obecnie prowadzi szkoła. Szkołę można odwiedzić przez specjalną stronę internetową, włączając się w Akcję Witajcie w Domu ! 

Mam nadzieję, ze za rok nauczyciele z warszawskiego Liceum Polonijnego znajdą się na kolejnym zjeździe. Gośćmi tegorocznego IV Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych byli przedstawiciele polonijnego szkolnictwa z 18 krajów, wśród ponad 120 uczestników znaleźli się m.in.: Liliana Barejko-Knops (Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech), Hanna Kaczmarczyk (SPK im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie R.P w Wiedniu), Helena Dubowska (Związek Polaków na Białorusi),  Marek Jankowski (Macierz Szkolna na Litwie), Jacek Jurkowski (prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej), przedstawiciele MEN i MSZ oraz Senatu RP, działacze Stowarzyszenia Wspólnota Polska, senator Ryszard Górecki - rektor UWM. Wszyscy czekamy na podsumowanie zjazdu i wnioski z dyskusji.

Zofia Wojciechowska 
Relacje ze spotkań z nauczycielami polonijnymi znajdują się w Programie Pomost w Radio Wnet

*   *   *

Można pomóc szkole i uczniom. Można wykupić specjalne cegiełki, można ustanowić stypendium dla poszczególnego ucznia lub dokonać wpłaty na konto działającej przy szkole Kolegium św. Stanisława Kostki Fundacji Dla Polonii. Tytułem: Darowizna na remont szkoły dla młodzieży ze Wschodu 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860

Można odwiedzić szkołę przez specjalną stronę internetową www.witajciewdomu.blogspot.com

środa, 15 maja 2013

Co słychać Kabarecie z Nazwy?

"Właśnie wróciliśmy z 4. Skierniewickiego Odcinka Kabaretowego. Przywieźliśmy ze sobą dwa jabłka: Złote Jabłko Jury oraz Złote Jabłko Publiczności."

poniedziałek, 13 maja 2013

Święto Żaby i Dzień Niezapominajki

Nasza placówka już po raz drugi realizuje projekt ”W Królestwie Żab”. Zeszłoroczna edycja wzbudziła wiele entuzjazmu u dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. Postanowiliśmy by „Święto Żaby” weszło do tradycji przedszkolnej.

Im bliżej zaprzyjaźnialiśmy się z żabką, dowiadywaliśmy się o niej coraz więcej. Poznawaliśmy nowe gatunki, potrafimy rozpoznawać ich odgłosy. Powstało wiele prac plastycznych wykonanych przez dzieci i rodziców. Niestety,, zbyt późno zauważono konieczność ochrony tych zwierząt. Już wiele gatunków jest narażonych na wyginięcie a niektóre zaliczane są do gatunków wymierających. Przyczyn jest wiele. Powszechnie spotykane, niezbyt piękne, często traktowane z obrzydzeniem nie zasługiwały na uwagę. Wraz z rekultywacją nieużytków, osuszaniem bagien, regulacją rzek, naturalnych zbiorników wodnych zniszczono wiele miejsc rozrodu i bytowania tych zwierząt. Budowa nowych dróg, ruch samochodowy powodują masowe zagłady w trakcie godowych wędrówek, powszechna chemizacja upraw polnych jest pośrednim czynnikiem ciągle malejącej populacji płazów. Pragniemy poprzez nasze działania sprawić by wszyscy polubili żaby i chcieli je chronić.

Chcemy prosić Pana Prezydenta, aby w trakcie planowania zagospodarowania przestrzennego miasta, miejskich terenów zielonych, budowy nowych osiedli uwzględniać budowę stawów wodnych, by mogły tam spokojnie mieszkać żabki i inne organizmy wodne.

Zapraszamy do naszego przedszkola na ”Święto Żaby” dnia 15. 05.2015 r. o godz.10.00 (Jest to również Dzień Polskiej Niezapominajki).
W programie :

 • Dzień zielony w przedszkolu 
 • „Bajka o żabkach w czerwonych czapkach”- teatrzyk kukiełkowy wg. tekstu H. Bechlerowej 
 • Korowód z żabkami wokół przedszkola 
 • Zielone posiłki dla dzieci podczas całego dnia 
 • Zabawy tropiące prowadzone przez studentów UWM 
 • Zajęcia przy oczku wodnym -prof. Stanisław Czachorowski- UWM 
 • Gra na ścieżce sensorycznej -Żabki 
 • Malowanie na sztalugach 
 • Zabawy w piaskownicy –zabawy z wodą 
 • Żabi koncert w ogrodzie 
Danuta Podhorodecka
Przedszkole Miejskie Nr 37 ul. Pana Tadeusza 12A,O działaniach studentów Wydziału Biologii i Biotechnologi na Dzień Żaby

Już po raz drugi Dzień Międzynarodowej akcji „Fascynujący Świat Roślin” (2013)

(Nawłoć kanadyjska, fot. S. Czachorowski)

Już po raz drugi 18 maja 2013 r. obchodzony będzie „Fascynujący Świat Roślin” (Fascination of Plant Day). Akcja odbywa się na całym świecie pod auspicjami Europejskiej Organizacji Nauk o Roślinach (EPSO – European Plant Science Organization).

Jej cel to przedstawienie pracy ludzi, dla których największą fascynacją są rośliny, a także przekazanie przesłania, że wiedza o roślinach jest niezmiernie ważna dla rozwoju rolnictwa, zrównoważonego wytwarzania żywności, a także ogrodnictwa i leśnictwa. Znajomość świata roślin ma nie mniejsze znaczenie w produkcji wszelkich innych produktów pochodzenia roślinnego, jak papier, drewno, odczynniki chemiczne, energia, czy farmaceutyki. Bardzo ważnym przesłaniem akcji jest również wskazanie znaczenia roślin dla zachowania środowiska.

18 maja jest kulminacyjnym dniem akcji, prawdziwym Dniem Fascynacji Roślinami. Jednak tam wydarzenia dotyczące roślin będą się rozgrywać w tygodniu od 13 do 19 maja 2013.

Koordynatorem narodowym akcji w Polsce jest prof. Małgorzata Garnczarska (Wydział Biologii, UAM w Poznaniu)

Polska strona akcji http://www.plantday12.eu/poland.htm

O obchodach Dnia Roślin w województwie warmińsko-mazurskim napiszemy na naszym blogu - prosimy o nadsyłanie relacji.

S.C.

niedziela, 12 maja 2013

Zbiorowa praca absolwentów na wernisażu


W czasie ubiegłorocznych egzaminów magisterskich studenci Wydziału Biologii i Biotechnologii mieli okazję pomalować wspolny obraz. Absolwenckie dzieło zostało pokazane na drugim Wernisażu Grupy A*R*T, a niedawno okazał się forder z wystawionymi pracami. Wśród nich jest wspołne dzieło absolwentów.

(fot. S. Czachorowski)

piątek, 10 maja 2013

Polonijna Akademia Wiedzy i Umiejętności „pasjonaci biologii” na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie


Prawie 120 nauczycieli polonijnych z 19 krajów świata przyjechało na 4. Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych. Byli wśród nich nauczyciele z bliskiej zagranicy np. Litwy, Białorusi, Ukrainy czy Niemiec, ale także z Islandii, Ameryki cyz Wielkiej Brytanii. Nauczyciele odwiedzili UWM  oray Wydzia Biologii i Biotechnologii (czytaj więcej).

Natomiast w dniach 19-26 maja 2013 r., na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie przebywać będą uczniowie ostatnich klas ze szkół średnich z Litwy, Ukrainy i Białorusi (30 osób wraz z opiekunami). Jest to swoisty obóz naukowy, młodzież pozna zalety Wydziału Biologii i Biotechnologii. Miejmy nadzieję, że wielu z nich wybierze Olsztyn. Najlepsza młodzież uzyska stypendia, ufundowane przez Wspólnotę Polską, umożliwiające studia w Polsce. Akademicki Olsztyn coraz szerzej otwiera się na młodzież z zagranicy.

Celem pobytu jest zapoznanie się z nowoczesną biologią. Dla uczniów Wydział Biologii i Biotechnologii przygotował specjalne zajęcia w nowoczesnych laboratoriach. Będą wykłady i ćwiczenia laboratoryjne, dotyczące gatunków inwazyjnych, hodowli in vitro, grzybów, porostów, fauny naszego regionu, a więc bioróżnorodności w szerokim sensie. Będą zajęcia dotyczące wykorzystania roślin do produkcji kosmetyków, fizjologii człowieka, metod molekularnych wykorzystywanych w kryminalistyce, zajęcia z różnymi mikroskopami, w tym mikroskopem elektronowym, konfokalnym i fluorescencyjnym.

Uczniowie wraz z opiekunami zamieszkają w Ostródzie (Dom Polonii w Ostródzie), na zajęcia przyjeżdżać będą codziennie na UWM. W Ostródzie spędzą popołudnia i wieczory, zapoznają się z polskim kinem i kulturą. Program „pasjonaci biologii” cieszył się bardzo dużym zainteresowanie. Do przyjazdu było bardzo dużo chętnych, ponad 10 osób na jedno miejsce. Przyjechali najlepsi i najzdolniejsi, z najlepszymi wynikami uzyskanymi z testu kompetencji, przygotowanym przez Wydział Biologii i Biotechnologii. Najlepsza młodzież uzyska stypendia, ufundowane przez Wspólnotę Polską, umożliwiające studia w Polsce. Dziekan wydziału dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UWM był w Wilnie w dniach 24-26 marca. Uczestniczył w komisji eliminacyjnej, młodzież zdawała test z biologii, przygotowany w Olsztynie. (czytaj więcej).

Więcej informacji:
1. Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii – dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UWM tel. 89 523-44-48; 89 523-44-20
2. Osoba odpowiedzialna za program pobytu młodzieży polonijnej „pasjonaci biologii” – dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM, tel. 89 523-42-89, kom. 727 595 329

czwartek, 9 maja 2013

Majówka na zielono w Dzierzgunach

(fot. S. Czachorowski
W dniu 6. maja br. pięćdziesięciu studentów z Wydziału Biologii i Biotechnologii wraz ze studentami: z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Ekonomicznych wraz z władzami Wydziału Biologii i Biotechnologii: dziekanem dr hab. Tadeuszem Kamińskim, prof. UWM, prodziekanem prof. dr hab. Czesławem Hołdyńskim, prodziekan dr hab. Anita Franczak, prof. UWM i prodziekan dr Elżbieta Ejdys, a także kierownik dziekanatu mgr inż. Mają Gabiec oraz dr hab. Stanisławem Czachorowskim, prof. UWM, przy współpracy Koła Naukowego Architektury Krajobrazu i Studenckiego Koła Naukowego Ochrony Przyrody rozpoczęli projekt zorganizowany przez studentów III roku Biologii - SADZIĆ, CHRONIĆ, IMPREZOWAĆ, CZYLI MAJÓWKA NA ZIELONO.

Wszyscy uczestnicy zebrali się przed rektoratem UWM o godzinie 8:30. Przed budynkiem podstawiony został autokar zorganizowany przez władze wydziału Biologii i Biotechnologii. O 8:45 autokar wyruszył do leśnictwa Dzierzguny, w nadleśnictwie Nowe Ramuki, gdzie w lesie w pobliżu Nowej Kaletki został przygotowany teren do obsadzenia 1000 sadzonek dębów. Na miejscu czekał na uczestników leśniczy Kazimierz Morawiak. Leśniczy zwrócił uwagę na to jak ważna jest bioróżnorodność w ekosystemach leśnych. Następnie opowiedział i zademonstrował jak poprawnie sadzić drzewa. Sadzenie rozpoczęło się o 10:15. Pełnym zapału uczestnikom dobranym w pary wręczono szpadle i worki z sadzonkami. Uczestnicy z werwą udali się na przygotowany obszar lasu i zabrali się za sadzenie. Akcja przebiegała sprawnie i szybko, już po godzinie pod nadzorem leśniczego zostało posadzonych ok. 1000 dębów. Następnie autokarem uczestnicy projektu udali się do Nowej Kaletki na ognisko zorganizowane i sponsorowane przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowe Ramuki. W ten sposób leśniczy podziękował za pomoc w wzbogacaniu różnorodności lasu. Studenci spędzili miło czas na pieczeniu kiełbasek, konwersacji i wspólnej zabawie na słońcu. W między czasie odbyło się losowanie dwudziestu karnetów jednodniowych i jednego trzydziestodniowego do Fitness Clubu Sylwetka o łącznej wartości około 1000 zł sponsorowanych przez menagera klubu Joannę Cituk. O godzinie 14:00 autokar odwiózł zadowolonych uczestników z powrotem do Kortowo.

Studenci Biologii projektem chcieli pokazać, że potrafią się zebrać i przy niewielkim nakładzie energii, w krótkim czasie można zdziałać tak wiele dobrego. Akcja zapadła w pamięci uczestnikom jako wspaniałe doświadczenie, które warto by było powtórzyć. 

Kinga Ambroziak, Sebastian Niestępski
(studenci biologii)

Jeszcze trwa rekturacja w Programie Mobilności Studentów MOST


Program Mobilności Studentów MOST jest formą studiowania, prowadzoną od ponad dziesięciu lat przez uczelnie – strony Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. Opiera się na zasadach, jakie obowiązywały przy wyjazdach w ramach Programu Socrates. Koordynatorem MOST jest Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Rejestracja na semestr zimowy 2013/2014 odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja 2013 roku na stronie: https://most.uka.uw.edu.pl/2013Z/

poniedziałek, 6 maja 2013

Relacja z projektu SADZIĆ, CHRONIĆ, IMPREZOWAĆ, CZYLI MAJÓWKA NA ZIELONO

Dnia 6.05.2013r. 50 studentów z Wydziału Biologii i Biotechnologii, a także z innych wydziałów: Nauk Społecznych i Nauk Ekonomicznych wraz z władzami Wydziału Biologii i Biotechnologii rozpoczęli projekt SADZIĆ, CHRONIĆ, IMPREZOWAĆ, CZYLI MAJÓWKA NA ZIELONO.

Wszyscy uczestnicy zebrali się przed rektoratem UWM o 8:30 i autobusem wydziałowym Biologii i Biotechnologii udali się do lasu w leśnictwie Dzierzguny, a dokładnie w nadleśnictwie Nowe Ramuki w pobliżu Nowej Kaletki. Na miejscu przygotowany został teren do obsadzenia 1000 sadzonek dębów. Sadzenie rozpoczęło się o 10:15 po wprowadzeniu leśniczego Kazimierza Morawiaka i zapoznaniu się z metodą sadzenia. Uczestnicy dobrani w pary rozpoczęli sadzenie. Akcja przebiegała spranie i szybko i już po godzinie pod nadzorem leśniczego zostało posadzonych ok. 1000 dębów. Następnie autokarem uczestnicy projektu udali się do Nowej Kaletki na ognisko zorganizowane przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowe Ramuki. Studenci spędzili miło czas na pieczeniu kiełbasek, wspólnej zabawie na słońcu. Między czasie odbyło się losowanie dwudziestu karnetów jednodniowych i jednego trzydziestodniowego do Fitness Clubu Sylwetka o łącznej wartości około 1000 zł. O godzinie 14:00 autokar odwiózł zadowolonych uczestników z powrotem do Kortowo.

Kinga Ambroziak, Sebastian Niestępskiwięcej zdjęć

Sprostowanie - odpowiedź na artykuł w Gazecie Wyborczej

Jako przewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego Wydziału Biologii i Biotechnologii pragnę ustosunkować się do artykułu pana redaktora Patryka Skrzata, który ukazał się ostatnio na stronie internetowej "Gazety Wyborczej Olsztyn". Artykuł ten dotyczył „afery”, jaką wywołał projekt koszulki kortowiadowej, na którym widnieje pawian w całej swej okazałości wraz z hasłem „Wydział Biologii i Biotechnologii – mamy zasady w czterech literach” (wspomniane zasady to zasady azotowe, oznaczone na projekcie skrótami literowymi: A, T, C, G).

Uważam, że moje zdanie będzie najbardziej obiektywne, bowiem byłem niejako „pośrednikiem” pomiędzy Gronem Dziekańskim a autorami projektu koszulki. W artykule sprawa przedstawiona jest bardzo jednostronnie. Przedstawione zostało zdanie niepotrzebnie oburzonych autorów projektu oraz tylko jedno zdanie Pani Prodziekan ds. Studenckich wycięte z jej całej wypowiedzi. Autorzy projektu źle zrozumieli intencje władz wydziału dbających o jego dobre imię – ich zdaniem, pierwowzór ostatecznego projektu mógł zostać odebrany bardzo dwuznacznie (hasło bardzo nasuwało odbiorcy zupełnie inne „cztery litery”, niż wspomniane zasady azotowe). Poprosili, aby autorzy pozbyli się tej dwuznaczności poprzez lekkie zmniejszenie pupy pawiana, podkreślenie symboli zasad azotowych oraz rozwinięcie skrótu WBiB. Zdanie Dziekanów podzielało również wielu studentów – ich głosy pełne obaw o odbiór projektu dochodziły zarówno do mnie, jak i do dziekanatu wydziału.

Odebranie prośby władz jako „cenzurowanie” działań studentów było całkowicie irracjonalne – troska o to, by studenci WBiB nie zostali źle odebrani nie jest równoznaczna z ograniczaniem swobody studentów! Oburzenie jednego z autorów projektu „interweniującego” u redaktora lokalnej prasy kosztowało wiele nerwów zarówno Grono Dziekańskie, wielu pracowników naukowych czy też Prezydium Samorządu, dlatego nie wyobrażam sobie, żeby „oburzony” współautor projektu koszulki nie przeprosił publicznie Dziekanów, którzy całkowicie niesłusznie zostali posądzeni o działanie na szkodę studentów!

 Przewodniczący RWSS WBiB – Marcin Walter

piątek, 3 maja 2013

A w poniedziałek jedziemy sadzić las w Dzierzgunach


Dzierzguny to osada, której już nie ma. Ale jest leśnictwo i jest las. I właśnie z myślą o lesie, z myślą o warmińskiej bioróżnorodnosci i zarządzaniu zasobami przyrody, studenci i pracownicy Wydziałów Biologii i Biotechnologii w poniedziałek 6. maja posadzą tysiąc dębów. O studenckiej inicjatywnie i o akcji posłuchać było można w Radiu UWM FM oraz Radiu Eska Olsztyn.
Więcej o akcji:

czwartek, 2 maja 2013

Kabaret z Nazwy na finale PAKI

Przez kilka dni środowisko kabaretowe stacjonowało w Krakowie i oprócz występów finalistów PAKI można było zobaczyć wiele świetnych koncertów. Mimo, iż nie zajęliśmy żadnego miejsca to możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy z siebie zadowoleni - zrobiliśmy to, co sobie założyliśmy na próbach. Po prostu inni byli lepsi. Jak to mówią to nie wstyd przegrywać z najlepszymi.

Uważamy, że bycie finalistą PAKI to wielkie osiągnięcie i cieszymy się z tego, że byliśmy w „8” wybranych. Oczywiście finały PAKI to nie tylko konkurs i występy, ale też spotkania towarzyskie z wieloma gwiazdami polskiego kabaretu.

W ostatni dzień przeglądu odbyła się gala finałowa, po której byliśmy z siebie bardzo zadowoleni. Mimo, że graliśmy tylko jeden skecz to mówiąc kabaretowym żargonem „zagotował publiczność”. Po samej gali Tomek Jachimek powiedział, że to było najlepsze wyjście całej gali i że „daliśmy czadu”, co sprawiło nam ogromnie dużo przyjemności. Podsumowując - świetne przeżycia, dużo nowych doświadczeń i duma z bycia finalistą najważniejszego przeglądu kabaretowego w Polsce.

Tomasz Ślężak
(student biotechnologii)

*    *     *
Kabaret Z Nazwy jest pierwszym od 11 lat reprezentantem Olsztyna na najsłynniejszym przeglądzie tych form scenicznych PaKA w Krakowie. Organizowana od 1985 r. PaKA to przegląd, który pozwolił wybić się większości najpopularniejszych obecnie kabaretów w kraju. Olsztyn swojego przedstawiciela miał na nim po raz ostatni w 1992 r. Był nim kabaret Czyści jak Łza. W tym roku sukces ten powtórzył Kabaret Z Nazwy, w skład którego wchodzą Sławomir Kula, a także bracia Tomasz i Łukasz Ślężakowie. Formacja powstała w 2006 r., a w obecnym składzie funkcjonuje od października 2010 r. Młodzi olsztynianie występ na przeglądzie traktują jako wielką szansę. - PaKA otwiera wiele drzwi i daje dużo możliwości. (źródło)

środa, 1 maja 2013

Kabaret z Nazwy zwycięzcą BRODY

(Majowe plany Kabaretu z Nazwy)
Tegorocznym zwycięzcą BRODY, czyli Brodnickiego Przeglądu Kabaretów Autorskich został "Kabaret z Nazwy" z Olsztyna (Tomasz Ślężak jest studentem Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie). Jury miało nie lada wyzwanie by wyłonić ten najlepszy, bowiem poziom wystąpień wszystkich uczestników był niezwykle zachwycający.

Nieco wcześniej Kabaret z Nazwy w Szubinie zdobył gółwną nagrodę, nagrodę dziennikarzy oraz specjalną nagrodę dziennikarzy Radia Żnin.

 (źródło: III Brodnicki Przegląd Kabaretów Autorskich BRODA)

Blog wydziałowy - na liczniku stuknęło 100 tys. odwiedzin

(statystyka wejść, koniec kwietnia 2013 r.)

Wczoraj, późnym wieczorem, licznik dwiedzin bloga przekroczył 100 tysięcy.

Blog wydziałowy założyłem w maju 2010. Był to eksperyment i jednoczesnie próba pokazania, że można zrobić dobrą i interesujacą stronę wydziałową w oparciu o aktywność pracownikmów i studentów (praca zespołowa). Była to próba obejścia bezwładu i niemożności, próba zaradzenia przestarzałej już technologicznie i koncepcyjnie oficjalnej stronie wydziałowej i przestarzałej już koncepcji promowania nauki i wydziału. Czasy są tak dynamiczne, że wczorajsza nowość dziś jest już przestarzałym rupieciem. Ciągle więc trzeba poszukiwać, eksperymentować, uczyć się.

Można promować isntytucję, pokazując przede wszystkim badania naukowe, zainteresowania i aktywność studentów, i można to zrobić bez wielkich pieniędzy. Ważniejszy jest dobry pomysł i współpraca niż odgórne fundusze. Tu pomysłem jest wspólne tworzenie treści (wiedzy) i zarządzanie tą treścią. Pomysłem jest także współpraca w sieci, współpraca ze studentami, traktowanymi podmiotowo, jako partnerów w odkrywaniu tajemnic świata.
(Statystyka wewnetrzna bloga, koniec kwietnia 2013 r.)
Blog wydziałowy tworzony jest w oparciu o bezpłatne zasoby open source i całkowicie w oparciu o wolontariat. Miał być i jest wolną trybuną ze swobodą wypowiedzi. Jest jednocześnie miejscem nauki dla studentów. Nauki i doskonalenia warsztatu naukowego i umiejętności formułowania myśli na piśmie. Jest także dla pracowników miejscem nauki popularyzacji wiedzy i opowiadania o odkryciach naukowych, językiem prostym i zrozumiałym. Jest w końcu miejscem kontaktu ze środowiskiem zewnętrzym, w tym z mediami (środki publicznego przekazu), aby relacjonować im to, co się dzieje w biologii i biotechnologii oraz to, co aktualnie robią pracownicy i studenci.

Systematycznie odnotowujemy wzrost oglądalności. W części jest to za sprawą powiększającej się treści (wejścia z wyszukiwarek), w części z rosnącego uznania i utrwalania się w pamięci czytelników. Czyli na razie ciągle się rozwijamy. Udało się pozyskać do współpracy wielu autorów (pracowników, studentów). Zadaniem do wykonania ciągle jest stworzenie kolegialnej redakcji. Aby więcej osób aktywnie współtworzyło treść i koncepcję tego bloga, koncepcję upowszechniania wiedzy i kształcenia nieformalnego, ustawicznego. Nad tm trzeba będzie popracowac w ciągu kolejnych miesięcy.

Do tej pory opublikowanych zostało ponad 480 wpisów (postów, artykułów). Systematycznie rośnie liczba autorów. W największym stopniu są to studenci ale są i pracownicy. Opowiadamy o sobie jacy jesteśmy i "co nas kręci" w nauce, w biologii czy biotechnologii.

Liczę, że zdobyte tutaj i zdobywane cały czas doświadczenia w zakresie promocji wydziału jak i popularyzacji i upowszechniania wiedzy, uda się wdrożyć i zastosować w nowej, znacznie nowocześniejszej i dostosowanej do współczesnych wyzwań, stronie internetowej Wydziału Biologii i Biotechnologii. Liczę także, że te doświadczenia będą inspiracją dla innych.

Główną filozofią niniejszego bloga jest nauka przez działanie.

Stanisław Czachorowski
(Gdzie nas czytają oglądają? Na całym świecie.)