środa, 29 stycznia 2014

W trosce o jakość kształcenia: "Dydaktyka akademicka: tradycja i nowoczesność"


II KONFERENCJA DYDAKTYCZNA „Dydaktyka akademicka: tradycja i nowoczesność” Gdańsk, 28 marca 2014 Wydział Biologii UG, ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk

Organizator: Zespół do spraw Jakości Kształcenia Wydziału Biologii UG.
Patronat: Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Adresaci: nauczyciele akademickich i doktoranci, członkowie uczelnianych zespołów ds. jakości kształcenia oraz wszyscy zainteresowani zagadnieniami związanymi z jakością dydaktyki akademickiej.

Cel konferencji: stworzenie możliwości wymiany wiedzy i doświadczenia kadry akademickiej w zakresie kształcenia oraz podjęcie dyskusji o najbardziej aktualnych i wymagających rozwiązania problemach związanych z kulturą jakości w polskich uczelniach.
Status: Konferencja krajowa. II Konferencja Dydaktyczna „Dydaktyka akademicka: tradycja i nowoczesność” Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego * Gdańsk, 28 marca 2014 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59 ∣

Zgłoszenia uczestnictwa: Przyjmowane są drogą elektroniczną, należy wypełnić i przesłać formularz znajdujący się w zakładce „Rejestracja i opłaty” (www.kdwb.ug.edu.pl). Po otrzymaniu formularza odeślemy Państwu informację z potwierdzeniem.

Zgłoszenia do IDEATORIUM: Przyjmowane są drogą elektroniczną, do 28 lutego 2014. O zakwalifikowaniu się uczestników do IDEATORIUM decyduje kolejność zgłoszeń oraz akceptacja tez zawartych w streszczeniu przez Organizatorów.

IDEATORIUM to koncepcja nawiązująca do wystąpień typu „elevator pitch”. Każdy z występujących ma do swojej dyspozycji 3 minuty. Wystąpienia mogą być wsparte prezentacja multimedialną lub materiałami edukacyjnymi rozdawanymi uczestnikom. Zgłoszenia posterów: Przyjmowane są drogą elektroniczną, do 28 lutego 2014.

Sesja posterowa: Odbywa się w trakcie trwania Konferencji, nie przewiduje się wystąpień ustnych. Opłata konferencyjna: 50 zł. Obejmuje koszt całodziennego wyżywienia oraz koszty organizacyjne. Opłatę należy uiścić po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa, nie później niż do 28 lutego 2014. O przyjęciu na Konferencję decyduje kolejność wpłat. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania uczestników.
Dane do przelewu: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk. Numer konta: 3512 4012 7111 1100 0014 9253 88 W tytule przelewu należy podać: KONFERENCJA DYDAKTYCZNA KL 07-14 oraz imię i nazwisko osoby, której udział w konferencji jest opłacany. Nocleg i dojazd: Propozycja miejsc noclegowych dla uczestników oraz wskazówki dotyczące dojazdu na miejsce Konferencji znaleźć można na stronie Konferencji.

Dostęp do sieci: Na terenie budynku działa sieć bezprzewodowa eduroam. Uczestnicy nie korzystający z niej w swojej jednostce, a chcący uzyskać dostęp do niej podczas Konferencji, proszeni są o kontakt: piotr1rutkowski@gmail.com Dodatkowych informacji udziela: Dr hab. prof. UG Joanna Mytnik-Ejsmont, joanna.mytnik-ejsmont@biol.ug.edu.pl

Sekretariat Konferencji: tel. 510 605 629

Zaświadczenia uczestnictwa: Na zakończenie Konferencji uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia uczestnictwa oraz dostęp do materiałów pokonferencyjnych.

Monografia: W przypadku zainteresowania uczestników udziałem w powstaniu monografii, organizatorzy planują jej wydanie w języku polskim.

PROGRAM 
Wszystkie spotkania odbywają się na w Auditorium Biologicum. 8.00 - 8.40 - Rejestracja uczestników (hol Wydziału Biologii, przy Wyspie Darwina)  8.40 - Uroczyste otwarcie Konferencji: Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. prof. UG Anna Machnikowska, Dziekan Wydziału Biologii UG, prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

 SESJA WYKŁADOWA I (prowadzący: dr hab. prof. UG Joanna Mytnik-Ejsmont, czas wystąpień uwzględnia możliwość zadawania pytań i dyskusję)

 • 9.00 - 10.00 - Dr inż. Jan Zych - Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM Poznań „KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI W OPARCIU O GRY” Główna ścieżka rozwoju systemów kształcenia charakteryzuje się odejściem od nauczania werbalnego na rzecz kształcenia multimedialnego, spersonifikowanego, on-line, interaktywnego, wspomaganego symulatorami, a szczególności grami. Zaczyna odchodzić do lamusa era wykładów ex cathedra. Nie oznacza to rezygnacji z wykładowcy, wręcz przeciwnie - rola wykładowcy, moderatora, mistrza nabiera większego znaczenia niż dotychczas. Tłem prezentacji jest interaktywna gra poważna LEGION (ang. serious game) z elementami symulacji, z case-em dotyczącym katastrofy ekologicznej. Istotą prezentacji nie jest jednak gra czy granie, istotą prezentacji jest pokazanie w jaki sposób kształtuje się unikatowe kompetencje poprzez wykorzystanie mechanizmów growych. 
 • 10.10 - 11.40 - Dr Michał Mochocki, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, UKW Bydgoszcz oraz dr hab. inż. Mikołaj Morzy, Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej, Poznań „GAMIFIKACJA ZAJĘĆ AKADEMICKICH: KURS JAKO GRA” Gamifikacja przedmiotów kursowych na przykładach zajęć prowadzonych w Bydgoszczy i Poznaniu. Jak zaprojektować kurs, aby stworzyć przestrzeń edukacyjną działającą jak gra i zachęcającą studentów do strategicznego podejścia? Jak zwiększyć zaangażowanie, efektywność i pozytywne nastawienie studentów do procesu uczenia się? Porażki i sukcesy prowadzących zajęcia zgrywalizowane. Opinie studentów. Wykłady w formie „case study”. 
 • 11.40-12.00 - Przerwa kawowa IDEATORIUM (prowadzący: dr inż. Jan Zych) 
 • 12.00 - 13.00 - Ideatorium w formie giełdy pomysłów. Krótkie (3-minutowe) prezentacje metod i sposobów na prowadzenie zajęć akademickich przez uczestników Konferencji. Wystąpienia typu „elevator pitch”. Ideatorium umożliwia czerpanie inspiracji i motywacji do działania w obszarze dydaktyki akademickiej oraz nawiązanie kontaktów między uczestnikami Konferencji. Zgłoszenia do Ideatorium przyjmowane są do 28 lutego 2014. O przyjęciu zgłoszenia decyduje organizator na podstawie kolejności zgłoszeń oraz oceny tematu wystąpienia. 
 • 13.00-13.45 - Przerwa na lunch (Akwarium Wydziału Biologii) II Konferencja Dydaktyczna „Dydaktyka akademicka: tradycja i nowoczesność” Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego * Gdańsk, 28 marca 2014 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59 ∣ www.kdwb.ug.edu.pl ∣ e-mail: kdwb@ug.edu.pl ∣ tel. 510 605 629 DEBATY (prowadzący: dr hab. prof. UG Joanna Mytnik-Ejsmont, debaty polegają na wymianie poglądów oraz zdawaniu pytań przez uczestników i odpowiedziach ekspertów). 
 • 13.45 - 14.30 - 100 pytań do... eksperta. W roli ekspertów: dr Maciej Barczewski, Katedra Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji UG Gdańsk oraz Kamil Śliwowski, koordynator Creative Commons Polska. ZAGADNIENIA PRAWA AUTORSKIEGO W KONTEKŚCIE DYDAKTYKI AKADEMICKIEJ. Odpowiedzialne korzystanie z zasobów Internetu przy tworzeniu prezentacji multimedialnych/materiałów dla studentów. Wolne licencje. Dzielenie się materiałami źródłowymi ze studentami. Powielanie i rozpowszechnianie fragmentów podręczników. Plagiat: definicja, zakres odpowiedzialności studenta i opiekuna. 
 • 14.30 - 15.30 - „Testomania”. Debata o sposobach egzaminowania w kontekście weryfikacji efektów kształcenia. Forma egzaminu a efekty kształcenia. Wady i zalety testów pisemnych zamkniętych i otwartych, praktycznych, ustnych, z wyposażeniem. Problem oceny zadań testowych otwartych (problemowych) i ustnych. Wady i zalety egzaminu umożliwiającego korzystanie ze źródeł. 
 • 15.30-15.45 - Przerwa kawowa SESJA WYKŁADOWA II (prowadzący: dr hab. prof. UG Joanna Mytnik-Ejsmont, czas wystąpień uwzględnia możliwość zadawania pytań i dyskusję) 
 • 15.45 - 16.45 - Dr Eliza Rybska, Pracownia Dydaktyki Biologii i Przyrody, Wydział Biologii, UAM Poznań. STRATEGIA WYPRZEDZAJĄCA. METODA „QUESTIONING THE AUTHOR” (QTA). Istotą kształcenia wyprzedzającego jest aktywne organizowanie wiedzy w procesie samodzielnego zbierania informacji, ich przetwarzania i wykorzystywania. Zajęcia składać się będą z 4 etapów. Strategia ta opiera się na odwróceniu ról, w którym student staje się odpowiedzialny za własne kształcenie. Metoda „Questioning the author” (QtA) wykorzystuje modelowanie dialogów w grupie seminaryjnej / wykładowej / ćwiczeniowej. Pytania QtA weryfikują rozumienie zjawisk, pomagają w odkrywaniu ich znaczenia, dążeniu do rozumienia procesu, a tym samym rozwijają myślenie. Metoda QtA nie deprecjonuje błędów, nieprawidłowa odpowiedź stanowi punkt wyjścia do dyskusji. Studenci podkreślają, że na zajęciach prowadzonych tą metodą nie boją się pytać. Z przeprowadzonych badań wynika, że wśród uczestników zdecydowanie wzrosły umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • 16.45 - 17.45 - Dr hab. prof. UG Joanna Mytnik-Ejsmont, Dr Wojciech Glac - Wydział Biologii, UG Gdańsk. „Wy, którzy umiecie uczyć, uczcie. Wy, którzy nie umiecie, wykładajcie” czyli niestandardowy wykład standardowy oraz standardowy wykład niestandardowy. 

PODSUMOWANIE KONFERENCJI
 • 17.45 - 18.00 - Prowadzący poszczególne sesje prezentują wnioski

wtorek, 28 stycznia 2014

Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody

Kampinoski Park Narodowy z siedzibą w Izabelinie ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową "Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody", która odbędzie się w dniach 24-26 września 2014 roku.

Konferencja poświęcona jest funkcjonowaniu, kształtowaniu i ochronie lasów na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Spotkanie w Izabelinie będzie szansą na wymianę informacji o badaniach naukowych i zarządzaniu lasami, zarówno na forum pracowników z krajowych parków narodowych, ale także pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin nauki, Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.
 • Organizator: Kampinoski Park Narodowy
 • Miejsce Konferencji: Kampinoski Park Narodowy, Izabelin
Program ramowy konferencji:
 • 23 września –przyjazd i zakwaterowanie uczestników
 • 24 września –sesja plenarna, sesje tematyczne, sesja posterowa
 • 25 września –sesje terenowe
 • 26 września –sesje tematyczne, panel dyskusyjny
Na konferencji planuje się poruszenie następujących zagadnień:
 • 1. Lasy parków narodowych i rezerwatów przyrody a lasy gospodarcze -różnorodność biologiczna lasów -krótko-i długookresowa dynamika ekosystemów leśnych (procesy sukcesji, regeneracji)
 • 2. Ochrona i kształtowanie ekosystemów leśnych -dobre praktyki w ochronie lasów w parkach narodowych i rezerwatach przyrody -kształtowanie ekosystemów leśnych -zarządzanie lasami
 • 3. Lasy chronione jako obiekty badawcze -długoterminowe badania naukowe -nowoczesne metody badawcze w lasach.
Park prowadzi rozmowy dotyczące organizacji konferencji z Lasami Państwowymi, Instytutem Badawczym Leśnictwa, Wydziałem Leśnym SGGW oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie. Poszukujemy wsparcia merytorycznego i propozycji tematów dotyczących proponowanej tematyki. Czekamy na informacje do połowy lutego2014 roku. Natomiast na przełomie lutego i marca2014 roku zostaną przesłany Komunikat II zawierający szczegóły dotyczące opłaty za udział w konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Kontakt: Kampinoski Park Narodowy, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, tel. 22 722 60 01 e-mail: konferencja@kampinoski-pn.gov.pl Dodatkowych informacji udzielają: dr Dawid Marczak–Kierownik Zespołu ds. Nauki i Monitoringu Przyrody, mgr inż. Łukasz Tyburski–asystent naukowy. Z wyrazami szacunku, mgr inż. Jerzy Misiak Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, Wydział Leśny SGGW w Warszawie we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych
zaprasza na
X Konferencję z cyklu AKTYWNE METODY OCHRONY PRZYRODY W ZRÓWNOWAŻONYM LEŚNICTWIE
która odbędzie się w dniach 26-27 marca 2014 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie
Temat przewodni: ROLA MARTWEGO DREWNA W EKOSYSTEMACH LEŚNYCH

Martwe drewno jest nieodłącznym składnikiem ekosystemów leśnych. Ocena roli martwego drewna w zbiorowiskach leśnych jest zadaniem trudnym i budzącym wciąż wiele kontrowersji w różnych środowiskach. Od szeregu lat trwa dyskusja pomiędzy zarządzającymi lasami, a środowiskiem naukowym, przyrodniczym i przemysłem drzewnym, dotycząca przede wszystkim ilości, kategorii oraz funkcji martwego drewna. W opinii niektórych przedstawicieli naszego społeczeństwa martwe drewno to „miliony metrów sześciennych straconego surowca drzewnego”, który „gnijąc” wpływa na wzrost emisji dwutlenku węgla i zagraża nawet siedliskom i gatunkom na obszarach Natura 2000.

Wśród przyrodników dominuje przekonanie, że zasoby martwego drewna w praktyce nadal są utrzymywane na poziomie o wiele mniejszym, niż jest to potrzebne dla zachowania ochrony różnorodności biologicznej w naszym kraju. Problemem są wciąż niedoskonałości metodologiczne i brak kompleksowych opracowań dotyczących optymalnej miąższości i struktury martwego drewna z terenu naszego kraju. Szczególnie mało badań dotyczy zapasu martwego drewna, zwłaszcza w różnych siedliskach. O wiele więcej jest prac poświęconych jego istotnej roli ekologicznej i miejscu życia dla saproksylicznych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Niektóre standardy dotyczące pozostawiania i zwiększania zasobu martwego drewna w lasach sprecyzowała polska Grupa Robocza FSC. Część z nich jest przyjęta i stosowana przez Lasy Państwowe (np. osiągnięcie miąższości martwego drewna równej co najmniej 5% zapasu w skali RDLP).

O ilości martwego drewna pozostawionego w lesie decyduje dziś arbitralnie nadleśniczy. Również obecne zapisy znowelizowanych w 2012 roku Instrukcji i Zasad gospodarowania w Lasach Państwowych dostrzegają i podkreślają ważną rolę biocenotyczną drewna martwego i zamierającego. W celu ochrony różnorodności biologicznej „należy pozostawiać w lesie drewno martwych drzew w różnych stadiach rozkładu, uwzględniając uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne”, z zastrzeżeniem, że jego ilość nie spowoduje „wzrostu zagrożenia ze strony szkodników wtórnych” i w konsekwencji rozpad drzewostanu. Z punktu widzenia praktyki ochrony lasu za szczególnie cenne uważa się także drzewa biocenotyczne – tzw. „leśnych weteranów”.
Pytania kluczowe
 • 1. Czy ilość martwego drewna w polskich lasach jest wystarczająca dla zapewnienia trwałości populacji korzystających z niego organizmów?
 • 2. Czy jest możliwe w oparciu o odpowiednie argumenty merytoryczne (badania) ustalenie wartości progowych zapasu martwego drewna dla poszczególnych typów siedlisk?
 • 3. Czy i jakie są zależności ekologiczne pomiędzy ilością i kategorią martwego drewna, a liczbą gatunków saproksylicznych?
 • 4. Dla jakich konkretnie gatunków organizmów należy określić niezbędną ilość martwego drewna w lasach gospodarczych?
 • 5. Czy nasza wiedza o wymaganiach organizmów saproksylicznych w stosunku do martwego drewna jest na tyle wystarczająca, by określić dla nich tzw. „próg wymierania”?
 • 6. Jakie konkretnie aktywne działania ochronne należy podjąć dla zachowania gatunków związanych z martwym drewnem?
 • 7. Czy i jak promować rolę i obecność martwego drewna w lasach?
Planowane sesje tematyczne
 • 1. Martwe, żywe, zamierające – w poszukiwaniu definicji
 • 2. Funkcje ekologiczne martwego drewna
 • 3. Martwe drewno siedliskiem życia wielu organizmów
 • 4. Martwe drewno a stan sanitarny lasu
 • 5. Ile martwego drewna w lesie? Rachunek zysków i strat

Cele konferencji 
Ocena stanu wiedzy dotyczącej gatunków saproksylicznych Próba określenia ilości martwego drewna w lasach gospodarczych i ochronnych Promocja roli ekologicznej martwego drewna w ekosystemach leśnych Charakter konferencji i uczestnicy Konferencja poświęcona jest doskonaleniu praktycznych metod ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie, szczególnie roli martwego drewna w ekosystemach leśnych. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów w tym zakresie. Przeznaczona jest dla pracowników Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, środowisk naukowych, instytucji i urzędów publicznych oraz organizacji pozarządowych związanych z aktywną ochroną przyrody w lasach.

Patronat honorowy (w trakcie ustaleń) Janusz ZALESKI – Główny Konserwator Przyrody Michał KIEŁSZNIA – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Alojzy SZYMAŃSKI – JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Adam WASIAK – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Janusz DAWIDZIUK – Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie Janusz CZEREPKO – Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa Andrzej GRZYWACZ – Polskie Towarzystwo Leśne Piotr PASCHALIS-JAKUBOWICZ – Stowarzyszenie Inżynierów, Techników leśnictwa i Drzewnictwa Patronat medialny (w trakcie ustaleń) Biznes i Ekologia Głos Lasu Las Polski Dwutygodnik Środowisko Komitet Organizacyjny (w trakcie ustaleń) Dariusz ANDERWALD – SGGW LZD CEPL w Rogowie Jolanta BŁASIAK – Wydział Ochrony Przyrody DGLP Lech BUCHHOLZ – Świętokrzyski Park Narodowy Ewa CHEĆKO – Białowieska Stacja Geobotaniczna Jacek HILSZCZAŃSKI – Instytut Badawczy Leśnictwa Roman STELMACH – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Marek SŁAWSKI – Wydział Leśny SGGW Jerzy SZWAGRZYK – WL Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Paweł STRZELIŃSKI – WL Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pozostałe informacje na: http://cepl.sggw.pl

Przewodniczący Konferencji Henryk ŻYBURA – dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie 22 / 59 38010, dwl@sggw.pl
Sekretarz Konferencji Dariusz ANDERWALD – kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie 46 / 87 48374, anderwald.lzd@interia

czwartek, 23 stycznia 2014

I my też to współtworzymy: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Humanistyczny – Instytut Filozofii we współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii otwierają nowy kierunek studiów

DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE

Rekrutacja 2014 http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja/rekrutacja-2014

Jeśli masz szerokie zainteresowania, nie ograniczające się do jednej dziedziny wiedzy, wybierz interdyscyplinarne studia, które łączą w sobie obszar humanistyki i nauk przyrodniczych.

Studia na kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze zapewnią przygotowanie do pracy w:

 • jednostkach samorządu lokalnego,
 • placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych, 
 • regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką. 
Zdobędziesz kompetencje niezbędne do skutecznej działalności w:

 • lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach, 
 • prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. 
Uzyskasz wiedzę o źródłach finansowania projektów regionalnych, m.in. ze środków UE.
Poznasz metody pracy specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy oraz metodologię tworzenia aplikacji do sponsorów i mecenasów kultury. Zapraszamy!
Rekrutacja 2014 http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja/rekrutacja-2014

 Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie kierunku (niebawem zostanie uruchomiona):  www.uwm.edu.pl/dziedzictwo

środa, 22 stycznia 2014

XI Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Odonatologicznej

XI Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Dubiecko, 19-22.06.2014 r.

KOMUNIKAT NR 1 

Wzorem ostatnich lat również w tym roku planujemy spotkanie członków i sympatyków Sekcji Odonatologicznej PTE oraz wszystkich miłośników ważek. Odbędzie się ono w dniach 19-22 czerwca. Zjazd rozpocznie się kolacją i towarzyską wymianą doświadczeń w czwartek, a zakończy w niedzielę rano po śniadaniu. Tym razem zapraszamy Państwa do południowo-wschodniego zakątka Polski – w okolice Dubiecka, malowniczej miejscowości nad Sanem na skraju Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego. Miejscem noclegu i większości spotkań będzie Ośrodek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w miejscowości Wybrzeże k. Dubiecka (ok. 50 km na południowy wschód od Rzeszowa). Ośrodek ma niezwykle atrakcyjne położenie, które z pewnością docenią miłośnicy przyrody. Zlokalizowany jest tuż nad rzeką, w małym podworskim parku, kilkaset metrów od lasu. Spacery w plenerze i podziwianie pięknego przełomu Sanu z drewnianej kładki będą więc na wyciągnięcie ręki.

W programie przewidzieliśmy dwa panele – referatowy i warsztatowo-terenowy. W części referatowej będzie można przedstawić w formie prezentacji lub fotorelacji rezultaty swoich badań i obserwacji z wypraw i wyjazdów terenowych. Zależy nam na różnorodności omawianych zagadnień, jak również na dobrej jakości przygotowanych prezentacji, dlatego już dzisiaj zachęcamy do pracy nad nimi. Najlepiej przygotowane wystąpienie z pewnością zostanie nagrodzone ☺. Część terenowo-warsztatową poświęcimy głównie metodyce prac terenowych. Podczas wycieczek odwiedzimy naturalne cieki w lasach oraz wody antropogeniczne – byłe wyrobiska pożwirowe położone wzdłuż doliny Sanu. Szczególną uwagę poświęcimy Cordulegaster bidentata – gatunkowi, z którym większość spośród nas styka się rzadko lub nie widziała go jeszcze w ogóle. Będzie to okazja do „cordulegasterowych” rozważań w różnych wymiarach.

Być może uda się podsumować dziesięć poprzednich sympozjów w formie wystawy fotograficznej. W związku z powyższym bardzo prosimy o przesyłanie, na adres zamieszczony poniżej, fotografii (JPG, TIFF) z poprzednich spotkań, do tej pory może jeszcze nigdzie niepokazywanych. Podczas sympozjum będziemy również mieli okazję zwiedzić prywatne Muzeum Skamieniałości i Minerałów. Zgromadzone eksponaty to często unikatowe egzemplarze w skali krajowej i światowej. Zobaczymy, jak dzięki pasji i determinacji nawet w małej miejscowości można zrealizować tak imponujące przedsięwzięcie. Pobyt w Dubiecku chcielibyśmy uświetnić miłą kolacją, połączoną ze spotkaniem z historią tego miejsca. Jak widać, plany są rozległe. Chcielibyśmy, aby pobyt w Dubiecku był jak najbardziej urozmaicony, pełen niezapomnianych wrażeń i oczywiście owocny entomologicznie. Czas pokaże, co uda się zrealizować.

Wszelkie pytania, wątpliwości i propozycje proszę przesyłać na adres organizatora, Bogusława Daraża: bdaraz@poczta.onet.pl z dopiskiem „Sympozjum” w tytule wiadomości.

Informacje o kosztach pobytu, terminach nadsyłania zgłoszeń, dojeździe oraz szczegółowym programie sympozjum zostaną podane w kolejnych komunikatach.

Zarząd Sekcji Odonatologicznej PTE

150 tysięcy odsłon naszego wydziałowego bloga

(Statystyka odsłon w całym okresie funkcjonowania bloga)
Dziś w nocy (a może wczoraj, przed północą?) licznik odwiedzin naszego boga przekroczł 150.000 wejść.  Łącznie ukazało się do tej pory 662 wpisy. Blog został założony w maju 2010 roku. Przez półtora roku liczba wejść nie była wysoka (zobacz na infografice wyżej). Wyraźne zwiększenie wejść wiąże się z większą liczbą zamieszczanych wpisów w okolicach Nocy Biologów (grudzień i styczeń) a potem w kwietniu i maju w związku z większą liczbą publikowanych prac przez studentów. Ale nawet w okresie wakacyjnym dużo jest wejść. To efekt kumulacji ciekawej treści - internauci trafiają przez wyszukiwarki. Przede wszystkim informacja i użytecznośc, dopiero w tle ewentualna i nienachalna promocja.

Blg powstał jako uzupełnienie tradycyjnej, oficjalnej strony internetowej wydziału. Zdecydowana większość stron uczelnianych i instytutów naukowych ciąglejeszcze wygląda słabo, zarówno pod względem funcjonalności, estetyki jak i zawartości niezbędnych informacji. Celem tego bloga było pokazanie, że za pomocą narzędzi open source można informować i tworzyć dobre witryny informacyjne oraz promojące wydział, kierunek czy instytucję. Tym, co jest naważniejsze to pomysł, pisanie i przygotowanie ciekawych i przydatnych informacji, współpraca z różnymi podmiotami oraz systematyczność. Zatem nie oprogramowanie a wiedza i kreatywność są najważniejsze. Budowanie strony internetowej to nie tylko zamówienie u informatyka projektu witryny internetowej. Potem trzeba ja wypełniac treścią. Jęsli tej treści nie ma - to jest to jak samochód bez kierowcy i paliwa. Jest, ale nie jeździ. Na dodatek do baku ciagle trzeba dolewać benzyny. Czyli aktualizować informacje. Tak jak w gazecie czy telewizji. Lub jak w życu biologicznym - procesy muszą stale zachodzić. Życie to ruch, przemiany, metabolizm, dojrzewanie w ontogenezie lub sukcesja ekologiczna w ekosystemie  i ewolucja (ciągła zmienność i rozwój).

(Wejścia na blog w ostatnim miesiącu)
Niniejsza witryna to nie tylko informacje. To także inna koncepcja edukacyjna. Blog nie ma być substytutem storny wydziałowej (informowac o planie zajęć itd.) - ma być elementem kształcenia. Zamieszczamy dużo prac studentów, bo blog jest przestrzenią, gdzie mogą tworzyć, stawiać pietwsze kroki, pisać na prawdę (dla czytelników) a nie na zaliczenie. Jest to uczenie się przez działanie i uczenie problemowe. Student nie jest dyskiem komputerowym, na którym zapisuje się informacje a potem wykładowca-sędzia sprawdza czy się poprawnie zapisało (ocena jest stopniem zgodności zapisu z oryginałem). Uczymy się razem, poznajemy biologiczny świat razem, we wszytskich jego niezwykłych wymiarach. Blog jest tylko elementem przestrzeni edukacyjnej i tworzenia czegoś na prawdę a nie do sprawdzenia i do szuflady. Niniejszy blog nawiązuje do koncepcji pedagogicznych takich jak konstruktywizm i konektywizm.

Nasz blog jest także elementem kształcenia ustawicznego i pozaformalnego. Zamieszczane informacje biologiczne i biotechnologiczne mają pomagać innym w poznawaniu świata przyrodniczego. Stąd tak dużo wejść.
Mimo, że pisany jest prawie wyłącznie w języku polskim, nasz blog odwiedzany jest w krajach całego świata. Najpewniej są to Polacy lub Polonia. Chyba w małej części są to także naukowcy, wspołpracujący z Wydziałem.  Wypełniamy więc fukncje także i kształcenia na odległość.

Zamieszczamy dużo informacji o konferencjach, stażach, praktykach, ofertach pracy dla studentów i absolwentów itd. Są to przydatne informacje zarówno dla studentów i pacowników nie tylko naszego Wydziału.

Praca naukowca ma wiele wspólnego z pracą dziennikarską. Poza funkcjami informowania dziennikarstwo obywatelskie traktujemy jako zarówno formę samoedukacji jak i upowszechniania wiedzy o świecie. Ten nurt zamierzamy jeszcze szerzej rozwijać we współpracy z mediami (środkami społecznego przekazu). Blog ma być nie tylko miniencyklopedią biologiczną ale także jedną z form współpracy.


I na koniec jeszcze funkcja promocyjna - docierania do potencjalnych studentów, interesariuszy, współpracowników. Jeśli spojrzeć na z infografikę, zamieszczoną wyżej, to liczba wejść na strony tematyczne (np. kierunki studiów) pokazuje, że blog spełnia swoją funkcję. Szukając czegoś o biologii i o nauce wielu uzytkowników dociera i do informacji o kierunkach studiów. Mają szansę się dowiedzieć... a czy skorzystają, to już inna kwestia.

Marzyłaby się jeszcze większa wpółraca z absolwentami naszego wydziału. Kochani - ta przestrzeń jest również dla Was - nadsyłajcie swoje prace, opisujcie swoje sukcesy. O niektórych już pisaliśmy, np. o ksiązkach, pisanych przez Was. Kolejne zamieścimy z wielką przyjemnością.

I na koniec prośba do czyteników - napiszcie co Wam się w tym blogu podoba, co należy zmienić, uzupełnić, zmodyfikować, jakie treści powinny się jeszcze pojawiać. No i nieustające zaproszenie do współpracy w redagowaniu ninijeszego bloga, kierowane do stdentów, absolwentów, pracowników i interesariuszy.


Stanisław Czachorowki

p.s. Ja też się uczę. Ten blog jest dla mnie nauką przez działanie i nauką metodą problemową (PBL). Ale to już opowieść na inną okazję.

wtorek, 21 stycznia 2014

Uniwersytety i nauka: antidotum na trudne czasy? Warsztaty dla rzeczników i pracowników promocji polskich wyższych uczelni

Mamy zaszczyt zaprosić przedstawicieli Państwa Uczelni do wzięcia udziału w XXII Konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich zatytułowanej: Uniwersytety i nauka: antidotum na trudne czasy? Warsztaty dla rzeczników i pracowników promocji polskich wyższych uczelni.

 Konferencja organizowana jest wspólnie przez Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” oraz Uniwersytet Jagielloński w dniach 9 – 12 lutego 2014 roku w Krakowie. Tematem Konferencji są wyzwania stojące przed uczelniami w dobie kryzysu ekonomicznego i niżu demograficznego. Trudność w realizacji zobowiązań wynikających z pełnionej przez instytucje naukowe misji ma zasadniczy wpływ na wizerunek zarówno uczelni, naukowców, jak i samej nauki w społeczeństwie. W obszarze polskiej edukacji akademickiej istnieją doświadczenia pozwalające redukować takie zagrożenia. Modele postępowania w trudnych okolicznościach wypracowały również uczelnie zagraniczne. Ta różnorodność znajduje odzwierciedlenie w programie zjazdu. Szczególnie cenne w tym zakresie jest doświadczenie Uniwersytetu Jagiellońskiego, gospodarza Konferencji, który od ponad 600 lat umacnia znaczenie nauki w społeczeństwie polskim.

Wyrażamy nadzieję, że wiedza i umiejętności pozyskane w trakcie Konferencji pozwolą te dobre praktyki upowszechnić wśród jej uczestników – z pożytkiem dla Państwa Uczelni. Niezależnie od wielowiekowej tradycji Uniwersytet Jagielloński jest również uczelnią nowoczesną, otwartą na wyzwania dwudziestego pierwszego wieku. Społeczność akademicka jest niezwykle dumna, gdy środowisko naukowe w kraju dostrzega w Uniwersytecie lidera wiedzy, intelektu i nauki. To cieszy, ale i zobowiązuje.

Stowarzyszenie „PRom” utworzone w 2006 roku kontynuuje długą już tradycję współpracy rzeczników prasowych i pracowników biur promocji polskich uczelni publicznych i niepublicznych. Otrzymało nagrody krajowe i międzynarodowe za swoją działalność, a jego aktywność i dokonania były prezentowane na posiedzeniach KRASP i innych konferencjach rektorów. Będzie nam niezwykle miło gościć przedstawicieli Magnificencji w Krakowie w dniach 9 – 12 lutego 2014 roku.

 Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
 Prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” dr Marek Zimnak

Zobacz szczegóły

Ocena stanu środowiska przyrodniczego Kurs I: Inwentaryzacje przyrodnicze w warunkach zimowych


Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju oraz Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zapraszają na kurs naukowo-szkoleniowy z cyklu: Ocena stanu środowiska przyrodniczego Kurs I: Inwentaryzacje przyrodnicze w warunkach zimowych (Poznań, 13-15 lutego 2014 r.)

Inwentaryzacje przyrodnicze stanowią podstawę przy realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych (m.in. dla potrzeb oceny oddziaływania na środowisko) i planistycznych (m.in. dla potrzeb opracowań ekofizjograficznych, strategicznych ocen oddziaływania, decyzji o powołaniu obszarów chronionych). Rozpoznanie i spis zasobów przyrody ożywionej jak i wybranych elementów przyrody nieożywionej jest wyjściowym dokumentem oceny bioróżnorodności badanego obszaru (np.: gminy, województwa, obszaru NATURA 2000). Podstawą prac inwentaryzacyjnych jest właściwie przeprowadzone rozpoznanie w terenie. Prace terenowe pozwalają ustalić aktualny stan przyrody badanego obszaru. Dopiero takie rozpoznanie terenowe powinno być podstawą dalszych działań, którymi najczęściej jest waloryzacja przyrodnicza, czyli przyporządkowanie poszczególnym fragmentom badanego obszaru różnych kategorii w zależności od wartości przyrodniczej.

Proponujemy Państwu udział w kursie, będącym pierwszym z cyklu szkoleń pod wspólnym tytułem „Ocena stanu środowiska przyrodniczego”. Ma on na celu przybliżenie tematyki inwentaryzacji przyrodniczych w poszczególnych porach roku, poprzez organizację zajęć terenowych ukierunkowanych na praktyczną identyfikację elementów przyrodniczych. Bliższe informacje na ten temat pozostałych kursów cyklu zamieszczono na stronie internetowej www.ete.org.pl W trakcie pierwszego kursu przedstawiona zostanie problematyka inwentaryzacji przyrodniczych w okresie zimowym. W okresie tym można bowiem zidentyfikować wiele elementów przyrodniczych, których obserwacja może być utrudniona lub nawet niemożliwa w innych porach roku. Tematyka kursu obejmie zapoznanie się z następującymi elementami przyrody ożywionej: ptaki zimujące, ssaki, drzewa i krzewy, mchy i porosty.

Kurs realizowany jest przez kadrę Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego oraz ekspertów zrzeszonych wokół Europejskiego Towarzystwa Ekorozwoju. Posiadają oni wieloletnie doświadczenie w zakresie inwentaryzacji przyrodniczych oraz aspektów prawnych związanych z tą tematyką.
Po ukończeniu kursu:

 • dowiedzą się Państwo co to są gatunki wskaźnikowe i jak na podstawie składu gatunkowego określić typy siedlisk; 
 • poznają Państwo podstawowe regulacje prawne w zakresie inwentaryzacji przyrodniczych i ochrony bioróżnorodności; 
 • będą Państwo posiadali umiejętności z zakresu identyfikacji wybranych gatunków ptaków, ssaków oraz roślin naczyniowych w warunkach zimowych; 
 • uzyskają Państwo certyfikat uczestnictwa w kursie. 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE MIEJSCE REALIZACJI SZKOLENIA:
Kurs odbywać się będzie w Poznaniu w sali seminaryjnej oraz w terenie (ogród dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, okolice jezior Strzeszynek i Rusałka oraz Wielkopolski Park Narodowy).

OPŁATA:
Koszt udziału w kursie wynosi 500 zł od osoby*. Przy zgłoszeniu uczestnictwa do 30.01.2014 r. - 20% zniżki Dla studentów – 40% zniżki Opłata obejmuje: uczestnictwo w kursie, materiały szkoleniowe, wyżywienie w trakcie zajęć (przerwy kawowe, obiady/ lunch, ognisko), wyjazdy terenowe, konsultacje indywidualne, certyfikat uczestnictwa. Opłata nie obejmuje: zakwaterowania, śniadań i kolacji. *Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT (wystawiamy rachunek równoznaczny z fakturą)

TERMINY:
Zgłoszenie uczestnictwa do: 09.02.2014 ** Wpłata do: 10.02.2014 Kurs: 13-15.02.2014* ** Kurs zostanie zrealizowany w przypadku zebrania się minimum 6 uczestników.

ZGŁOSZENIA:
Formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.ete.org.pl proszę przesyłać e-mailem (skan z podpisem) lub faxem: e-mail: ete.poznan@o2.pl tel./fax: 61 846 6563

Wadąg i zimowe życie w rzece


Ukazał sie kolejny, zimowy numer czasopisma Wadąg (czytaj). Wydział Biologii i Biotechnologii wspiera merytorycznie to pismo. W zimowym numerze kwartalnika przeczytać można m.in. o zimowym życiu w rzece.

Redakcja zaprasza studentów, absolwentów i pracowników do publikowania artykuło popularnonauowych, związanych tematycznie z rzeką Wadą i najbliższymi okolicami.

poniedziałek, 20 stycznia 2014

Dr hab. Anna Robak, prof. nadzw. UWM - nasz kandydatka na Belfra Roku

 

 

Dr hab. Anna Robak, prof. nadzw. UWM; Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Anatomii Porównawczej
1) Jak długo jest Pani nauczycielem akademickim?
- W lipcu 2013 roku minęło 35 lat mojej pracy w zawodzie nauczyciela akademickiego.

2) Dlaczego wybrała Pani właśnie ten zawód?
- Zdecydowałam o tym prawie 40 lat temu wybierając po maturze Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie, obecnie UWM. Dlaczego? Dokładnie nie pamiętam, może prestiż zawodu, a może powołanie ? Pracę z dziećmi i młodzieżą lubiłam już w okresie studiów (praktyki w szkołach) i często wyjeżdżałam jako wychowaca na kolonie letnie, miałam dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. Nie wiem w czym tkwi sukces. Może w tym, że opiekowałam się dwiema młodszymi siostrami i miałam „praktykę”?

3) Co Pani najbardziej lubi w pracy nauczyciela?
- Zajęcia ze studentami lubiłam zawsze. Ale bywało, że bawiliśmy się razem na imprezach studenckich, chociaż w ostatnich latach coraz mniej, ze względu na liczne obowiązki zawodowe i rodzinne (trójka dzieci, w tym bliźniaki).

4) Gdyby miała Pani jeszcze raz zdecydować, wybrałaby Pani ten sam zawód?
- Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że po udanych 35 latach pracy uzyskałam potwierdzenie swojego wyboru życiowego i zostałam „belfrem 2013” na wydziale.

5) Czy jest Pani surowym nauczycielem?
-Czy jestem? Należałoby zapytać studentów. Ja miałam wymagających nauczycieli akademickich, więc może jakieś wzorce zostały zakodowane w moim mózgu. Wiem, że prowadzę jeden z trudniejszych przedmiotów, można powiedzieć wirtualny – anatomię człowieka. Nauki przyrodnicze zasadniczo nie mają dostępu do utrwalonych preparatów narządów ludzkich, ale chyba udało się nam (ze studentami) po raz pierwszy w ubiegłym roku akademickim pokonać tę barierę.

6) Czy Pani podobało się bardziej życie studenckie czy praca jako nauczyciel akademicki?
- Życie studenckie jest niepowtarzalnym, najpiękniejszym okresem w życiu, bez względu na lata w jakich się studiowało.

7) Co motywuje Panią do codziennej pracy?
- Lubię co robię, a ponadto są obowiązki do wykonania i należy to zrobić. Dewizą Henryka Sienkiewicza było: „Najpierw przyjemność potem obowiązek” – ja robię odwrotnie, co nie oznacza rezygnacji z przyjemności.

8) Jak Pani myśli, za co uczniowie najbardziej Panią lubią?
- Dokładnie nie wiem, ale postaram się dowiedzieć.

9) Czy jest Pani nauczycielem, który odlicza dni do wakacji?

- To zależy od roku, czasami tak, czasami nie. W tym roku będę, bo nie zdążyłam dokończyć prac po letniej reorganizacji ogrodu przydomowego i czeka mnie dalszy remont mieszkania.

10) Jaki jest Pani największy sukces zawodowy?
- Każdy z nas może nazwać sukcesem uzyskanie kolejnego stopnia lub tytułu naukowego, więc mam już dwa. Myślę, że mogę uznać za swój sukces (jako kierownika katedry) zorganizowanie nowego warsztatu naukowego i wdrożenie nowych metod badawczych w katedrze, który jest sukcesem podniesionym do potęgi liczby członków zespołu, łącznie z moimi doktorantami.

11) Seria krótkich pytań:
-ulubiony film i książka?
- film: „Lot nad kukułczym gniazdem”; książka: „Jak uczy się mózg”
- ulubiony zespół/wykonawca ?
- „Enej” (i „Czerwony tulipan”, bo Olsztyn kocham...)
-najpiękniejsze miejsce w Kortowie?
- Biblioteka Uniwersytecka (od wewnątrz)

Pytania zadawał Samorząd Studencki Wydziału Biologii i Biotechnologii

czwartek, 16 stycznia 2014

Dziękujemy studentom za współpracę w przygotowaniu Nocy BiologówNoc Biologów nie udałaby się tak dobrze, gdyby nie pomoc naszych studentów, zarówno w przygotowanie i zrealizowanie pokazów jak i pomoc organizacyjna, w tym w biurze Nocy Biologów. Przyjmijcie serdeczne podziękowanie:

Studenci Wydziału Biologii i Biotechnologii:

 • Marta Gramowska 
 • Agnieszka Orzechowska 
 • Jakub Idźkowski 
 • Agata Leonowicz 
 • Maciej Więcek 
 • Patrycja Kostrzewa 
 • Martyna Dobak 
 • Tomasz Ślężak 
 • Marta Pakuła 
 • Magdalena Jemioła 
 • Agata Nowak 
 • Artur Kleina 
 • Marcin Walter 
 • Monika Pepłowska 
 • Małgorzata Gajdulewicz, 
 • Sylwia Monika Galińska, 
 • Paweł Gocłowski, 
 • Dominika Gołubczyk, 
 • Ewelina Goryszewska, 
 • Marlena Weronika Górska, 
 • Magdalena Górzyńska , 
 • Dominika Anna Gruchała, 
 • Anna Maria Jaworska, 
 • Łukasz Kalkowski, 
 • Robert Kiewisz, 
 • Katarzyna Kisielewska, 
 • Karolina Krajza, 
 • Natalia Piaszczyk 
 • Piotr Orłowski 
 • Konrad Patyra 
 • Biegał Mateusz, 
 • Grucza Krzysztof 
 • Regin Katarzyna, 
 • Smulska Natalia 
 • Regin Katarzyna,
 • Gwiazda Marta 
 • Matysiewicz Michał
 • Ewa Waszkiewicz
 • Monika Górska
 • Mateusz Kuczyński
 • Wioletta Sztybel
 • Monika Jabłońska
 • Martyna Korzeniewska
 • Jarosław Ignaszak
 • Daria Stapurewicz
 • Damian Tański
 • Małgorzata Nowakowska
 • Klaudia Bojarowska
 • Monika Czermińska
 • Joanna Najmuła
 • Patrycja Raszewska
 • Edyta Rytelewska
 • Ewelina Rucińska

 •  Martyna Zagórska, studentka dziennikarstwa, Wydział Humanistyczny 
AIESEC Olsztyn:
 • Jonatan Kaczmarczyk
 • Maja Makowska
 • Karolina Bagrowska 
 • Damian Prokopowicz
 • Kuba Ławrynowicz 
 • Dominik Wojciechowski 


(fot. S. Czachorowski)
Doktoranci Wydziału Biologii i Biotechnologii

 • mgr Karina Misiułajtis 
 • mgr Agnieszka Kołomycka 
 • mgr Bożena Kondrat 
 • mgr Milena Szymczak 
 • mgr Eliza Przystał, 
 • mgr Angelika Gomolińska 
 • mgr Justyna Święczkowska, 
 • mgr Justyna Szydłowska, 
 • mgr Katarzyna Krawczyk, 
 • mgr Joanna Ruszczyńska 
 • mgr Joanna Flisińska 
 • mgr Witold Żakowski 
 • mgr Joanna Cichocka 
 • mgr Żaneta Adamiak-Brud, 
 • mgr Kamil Dobrzyń 
 • mgr Mariusz Dziekoński 
 • mgr Joanna Czerwińska 
 • mgr Agnieszka Kołomycka 
 • mgr Patrycja Młotkowska 
 • mgr Aleksandra Zamojska 
 • mgr Katarzyna Chojnowska 
 • mgr Marcin Martyniak 
 • mgr Aleksandra Kurzyńska 
 • mgr Angelika Król 
 • mgr Kamila Dmochowska, 
 •  mgr Ewa Zaobidna 
 • mgr Michał Matysiewicz 
 •  mgr Monika Ślipiko 
 •  mgr Katarzyna Wołosz
 • mgr Kamila Zglejc
 • mgr Karol Szeszko
W imieniu organizatorów jeszcze raz DZIĘKUJĘ !
St. Czachorowski

Noc Biologów 2014 - relacja z NIdzicy

(fot. S. Czachorowski)

"Pobyt na Uniwersytecie był niezapomnianym wydarzeniem dla nas wszystkich. Uczniom stworzył niecodzienną okazję do poznawania i rozumienia świata przyrodniczego, nam opiekunom m.in. okazję do spotkań ze swoimi nauczycielami…

Noc biologów to niezmiernie cenna inicjatywa, niepowtarzalna okazja dla uczniów na poznawanie swoich możliwości i rozbudzanie ciekawości poznawczej, dlatego składamy serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom UWM w Olsztynie za wspaniałą inicjatywę, za pasję, z jaką ukazywali nam fascynujący świat biologii."

(zobacz całą relację)

wtorek, 14 stycznia 2014

O Nocy Biologów w Radiu Wnet

(Fot. Piotr Pupel)
Zapraszam na audycję Program Pomost w internetowym Radio Wnet. Kto z was był na Nocy Biologów?

Choć to wydarzenie już za nami czekamy na wasze relacje. Czy wiecie, że było w tę noc niezwykle. Bio-energetycznie i bardzo zielono. Wieczorna debata i biologiczne eksperymenty na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM rozwija wyobraźnię. Na Mazurach zielona gospodarka tworzy miejsca pracy. Wkraczamy w erę bioinżynierii, poznając tajemnice laboratoriów... . Specjalnie dla Programu Pomost profesorskie pogawędki na antenie z prof. Stanisławem Czachorowskim - to prezent dla dziennikarzy piszących o przyrodzie. Porozmawiamy z dr Beatą Płoszaj Witkowską o hortiterpaii i nowych studiach podyplomowych. Wszyscy - kochamy kwiaty, pamiętamy o ogrodach. Dziś uczymy tego jak być bliżej natury. Rośliny ... czy wyobrażacie sobie ziemię pozbawiona ich widoku ? My robimy tyle ile możemy... pokazując co jest ważne. Od pięciu lat uczestniczymy w akcji Floryści dla WOŚP. Pokazujemy jak ważna i bardzo polska jest tradycja wręczania kwiatów ile w tym jest dobrych emocji. Graliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

W audycji połączymy się ze Świdnicą i Grażyną Zieniuk - właścicielką pracowni florystycznej Stokrotka. Poznając siebie wzajemnie, dziś czytam słowa Małgosi Antonik - którą podziwiam i szanuję za wielki takt, wiedzę i ogromną wyrozumiałość jestem wzruszona. Byliśmy tam dla innych ale i dla Polski. Cytując Małgosię "Silna grupa..pasjonaci, szaleńcy, matki, żony i mężowie..po prostu ludzie, zwykli ludzie którzy po prostu są piękni .....i nie chodzi mi tylko o wygląd...dziękuje.." Także dziękuję, że jest w nas pasja i dużo chęci do zmiany świata.

Program Pomost. 16 stycznia - Emisja g.14.00 - 15.00 w strumieniu on- line www.radiownet.pl Powtórka ze specjalną dedykacją dla uczestników i organizatorów Nocy Biologów i akcji Floryści dla WOŚP.

Radio Wnet - media prawdziwie publiczne

Zofia Wojciechowska

Erasmus - jedna z największych przygód jaka przytrafiła mi się w trakcie studiów

Erasmus
Jedna z największych przygód jaka przytrafiła mi się w trakcie studiów. Możliwość, jaką oferuje wiele uczelni w Polsce, w tym Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Nasz Wydział Biologii i Biotechnologii posiada wiele umów międzyuczelnianych, oferujących szansę studiowania na nie jednej prestiżowej uczelni w rozmaitych i atrakcyjnych miejscach Unii Europejskiej. Niestety wielu z nas nie korzysta z tej możliwości.

Tuż przed rekrutacją próbowałam przekonać wielu moich znajomych, którzy mieli podobne cele i chęci, żeby pojechali ze mną. Kilku z nich było przerażonych myślą o odległości dzielącej ich potencjalnie nowe miejsce studiowania od domu, inni – studiowaniem w języku obcym, jeszcze inni nie znali nikogo, kto brał udział w takiej wymianie, więc byli przerażeni samym pomysłem wyjazdu. Myślę, że niepewność była główną przyczyną, dla której część z nich się rozmyśliła.

Ja również miałam wiele wątpliwości, szczególnie na początku, gdy okazało się, że moja przyjaciółka musi zrezygnować z udziału w wymianie, a ja jadę sama na uczelnię do kraju, do którego nikt od kilku lat nie jeździł. Dodatkowo pojawiło się kilka innych przeciwności, w wyniku których miałam ochotę się poddać. Z drugiej strony były to momenty, w których uświadamiałam sobie, że włożyłam w to już tyle pracy, że szkoda byłoby sobie teraz odpuścić.

Jadąc do Hanoweru (Niemcy) byłam pełna ekscytacji i przerażenia. Nie wiedziałam, co mnie czeka. Zadawałam sobie pytania: „ jak to będzie?” i „czy sobie poradzę?”. Na miejscu poznałam mnóstwo przecudownych osób, z którymi staliśmy się swego rodzaju rodziną. Od samego początku wszyscy pomagaliśmy sobie nawzajem, wspieraliśmy w ciężkich chwilach, wspólnie zwiedzaliśmy, gotowaliśmy, a nawet poprawialiśmy swoje błędy językowe. Powstało mnóstwo przyjaźni, które wciąż się utrzymują. Część z nas zdecydowała się nawet na studia w tym samym kraju i mieście, żeby wciąż się widywać.

Studiowanie
Od początku wszystko było inne. Rodzaj wykładów, ćwiczeń, inne metody nauczania i egzaminowania, stosunek między pracownikami uniwersytetu a studentami. Początek był bardzo trudny – nie wiedziałam, jak się uczyć, jak zwracać się do wykładowców, jak zrozumieć język , w którym do mnie mówili, ich metody nauczania i pisania egzaminów. Wszystko było inne – od rytmu życia codziennego , aż do szczegółów takich jak forma pytań na egzaminie. Nie było łatwo, ale nie byłam sama. Było tam ponad 130 innych studentów z podobnym problemem, z którymi dzieliliśmy się swoimi radościami i wątpliwościami, a przede wszystkim przeżywaliśmy to wszystko dając sobie wsparcie i nadzieję. Pomoc uzyskiwaliśmy również u tamtejszych koordynatorów, wykładowców i biura do spraw międzynarodowych.

Po przyjeździe do Hanoweru okazało się, że języki których uczyłam się od lat brzmią inaczej. Wszyscy używają tu określonych zwrotów w zupełnie inny sposób, tak więc byłam ciągle poprawiana przez native speaker’ów języka angielskiego i niemieckiego. Poznałam też osoby, które mówiły w języku niemieckim i angielskim bardzo słabo albo nigdy wcześniej nie uczyły się, któregoś z nich. W imponująco szybkim czasie wszyscy poprawiliśmy swoje zdolności. Ciągła obecność w międzynarodowej atmosferze zmuszała nas do komunikowania się. Wszyscy opanowaliśmy przynajmniej jeden z języków bardzo dobrze. Nie było to łatwe osiągnięcie, ale jak widać jak najbardziej możliwe. Świadomość reprezentowania uczelni i wydziału dodawała mi również motywacji do nauki, inną pomocą stali się pozostali studenci, którzy zawsze uczyli się w grupach, tutoria oraz dodatkowe kursy językowe w trakcie roku akademickiego, które Leibniz Universität Hannover oferuje studentom za darmo.

  Myślę, że była to jedna z najlepszych decyzji, jaką kiedykolwiek podjęłam. Przede wszystkim jestem z siebie bardzo dumna, że poradziłam sobie finansowo i językowo na zupełnie obcej mi uczelni - tym samym - uczelni zagranicznej. Mając świadomość, że zwalczyłam tyle przeciwności, chcę osiągać więcej i zmagać się z kolejnymi wyzwaniami. Osoby, które tam poznałam, pozostaną na zawsze moimi przyjaciółmi, mimo tysięcy kilometrów, które nas obecnie dzielą. Ponadto udział w wymianie pomógł mi zrozumieć, że podstawą są języki obce. Bez nich nie można się w pełni rozwinąć i „otworzyć” na świat, bo to nie tylko kwestia podróży, poznawania nowych kultur, zwyczajów żywieniowych, ale i inwestycja w naszą przyszłość zarówno zawodową, jak i osobistą. „Kto próbuje, ten nie żałuje!”

Karolina Kalbarczyk
Absolwentka Wydziału Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Kierunek: Biotechnologia I°

Czy po biologii będzie praca ?


Długofalowe prognozy rynku pracy wskazują, że nastąpi wzrost zapotrzebowania na specjalistów nauk biologicznych. Będzie więc więcej miejsc pracy dla biologów i biotechnologów. Wynika to z rozwoju gospodarki a w szczególności biogospodarki. Nie bez przyczyny wiek XXI nazywany jest wiekiem biologii.


I jest jeszcze druga optymistyczna prognoza. Warmia i Mazury stają się regionem, gdzie będzie wzrastać zatrudnienie.

O tym, jak pierwszaki z SP 32 na Nocy Biologów były


"Uczniowie klasy I b i I c SP32 uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Biologii UWM w ramach III edycji ogólnopolskiej akcji Noc Biologów. Na najmłodszych uczestników wydarzenia czekała moc atrakcji naukowych. Nie ruszając się ze styczniowego Olsztyna dzieci mogły podziwiać roślinność z różnych stref klimatycznych. W wydziałowej szklarni było gorąco w przenośni i dosłownie, a szczególne zainteresowanie wzbudziła kolekcja kilkuset gatunków kaktusów i sukulentów. Nie mniejszym powodzeniem cieszyły się rośliny biblijne. (...) Nie sposób wymienić wszystkiego co się działo w Nocy Biologów, ale profesjonalne laboratoria i sprzęt na długo pozostaną w pamięci ciekawych świata najmłodszych uczestników tego doskonałego naukowego wydarzenia. Być może któreś z nich, zachęcone pierwszymi naukowymi doświadczeniami za kilkanaście lat samo będzie oprowadzało kolejne pokolenie pierwszoklasistów. Kto wie?"

Bożena Kwiatkowska-Butrym i Jolanta Szwedyk (czytaj cały tekst)

Noc (biologów) w LDM


Fotorelacja z Nocy Biologów 2014 w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej.


poniedziałek, 13 stycznia 2014

Różnorodny świat roślin - refleksje po Nocy Biologów


W ciągu trzech godzin zajęć odwiedziło nas ponad 150 osób, które zapoznały się z roślinami znajdującymi się w szklarni Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz z owocami i nasionami niektórych roślin. W podróży po Świecie Roślin spotkaliśmy zwrotnikowe rośliny Słońca orz tropikalną dżunglę. Poznaliśmy owoce i nasiona roślin uprawianych przez Indian w Ameryce Południowej, a w klimacie śródziemnomorskim wyszukaliśmy rośliny często cytowane w biblii np. oliwkę, figę, granat. Spróbowaliśmy jak smakują owoce i nasiona, poznaliśmy zapach prawdziwego owocu wanilii, oraz używaliśmy olej kokosowy jako krem do rąk. Na koniec dowiedzieliśmy się jak pozyskać sadzonki z różnych roślin oraz każdy uczestnik otrzymał pod opiekę wybraną sadzonkę.

Za pomoc w realizacji zadania bardzo dziękuję doktorantkom Wydziału Biologii i Biotechnologii: Bożenie Kondrat i Milenie Szymczak, studentom kierunku biotechnologia: Natalii Piaszczyk i Piotrowi Orłowskiemu oraz wolontariuszkom, które często wspierają mnie w moich projektach: Iwonie P. i Magdzie P.

Przesyłam kilka zdjęć, które uzyskałam od osoby obecnej na zajęciach, sama nie byłam w stanie zrobić ani jednego (tyle było pracy).

Teresa Jagielska

 
 

Noc biologów widziana oczami zwiedzającego nie-biologa


 
Nie jestem biologiem, ani naukowcem, raczej beztroskim obserwatorem świata pełnym ciekawości. Oddając swój czas Gazecie Turystycznej Warmii i Mazur próbuję zaszczepiać innym tą ciekawość i miłość do regionu. Chętnie dzielę się tym, co porusza, tym co wzbogaca i pobudza do myślenia. Czasem też tym, co niepokoi...

Olsztyńska Noc Biologów stała się już tematem niejednego artykułu i relacji w prasie, czy telewizji. Opowiadano o propagowaniu wiedzy przyrodniczej, wystawach, przedsięwzięciach...Cały uniwersytet w medialnym obrazie pokazuje się jako uczelnia nowoczesna, silny ośrodek naukowo-badawczy, właściwie zachwytom nie ma końca. Prawda jednak zahacza w niektórych momentach o absurd...bo król jest nagi!

Obok tych wszystkich medialnych wydarzeń, przygotowanych i wypieszczonych, są też ciągnące się korytarze, pomieszczenia, które opowiadają swoją równoległą do medialnej historię. A historia wielu z tych miejsc i przedmiotów jest bardzo długa, a spacer korytarzami to swego rodzaju podróż w czasie, takie niezarejestrowane muzeum. Lukrowana propaganda wcale nie osładza tego co widzę, a raczej daje słodko-gorzki posmak....Słodki, bo uświadamia mi, jak wielcy pasjonaci tu pracują. Wydaje się, że funkcjonowanie znakomitej większości sprzętów jest zasługą wyłącznie zaciętości i zaangażowania ludzi tam pracujących. Widać tą pasję, błysk w oku, kiedy opowiadają o swojej działalności, osiągnięciach, pracy ze studentami. Jak prywatnie angażują się w sprawne funkcjonowanie sal dydaktycznych i pomieszczeń do pracy, również w kwestiach finansowych.

Z drugiej strony słodycz miesza się z gorzkim smakiem. Niedowierzanie, że sprzęt taki jeszcze funkcjonuje, że meble się nie rozleciały, że to „muzeum” dzieje się na moich oczach. Chwilowo przenoszę się w czasie, co na początku być może jest ciekawe i zabawne. Sytuacja podszeptuje żarty, nieskończony galop cytatów z filmów o czasach PRL-u. Później jednak gorycz przesłania smak słodyczy... Oczywiście opowieść ta nie dotyczy sztandarowego, pokazowego miejsca jakim jest LDM, tam nawet nie zaglądam... Na korytarzach mijam przestarzałe gabloty, które kryją zbiory przyrody wszelakiej – motyle, muszle, ryby, owady...Nie jestem przekonana, czy jest to właściwe dla nich miejsce...Czy takie zbiory nie wymagają specjalnego traktowania? Temperatury, wilgotności, naświetlenia, nieustannej kontroli?

W poszukiwaniu opowieści o pijawkach natrafiam do muzeum, takiego prawdziwego...no bynajmniej z nazwy. Nie rozumiem, dlaczego uczelnia, o tak wielkich tradycjach w dziedzinie nauk przyrodniczych, nie prezentuje nam do tej pory muzeum z prawdziwego zdarzenia? Czy nie właśnie przyroda i otaczająca nas natura jest największym skarbem i potencjałem regionu?

Drogi uniwersytecie, jaki jest koniec tej opowieści, czekamy na morał. Wkrótce znów się spotkamy...

Izabela Treutle

XXI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne nad Zalewem Wiślanym


XXI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne nad Zalewem Wiślanym Sztutowo/Elbląg, 8-10 maja 2014

Komunikat I 

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w XXI Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych, które odbędą się w scenerii nadzalewowej – jednej z największych lagun europejskich, Zalewu Wiślanego. Warsztaty odbędą się w dniach 8-10 maja 2014 r. w Sztutowie. Temat tegorocznych warsztatów: „Wody przejściowe” Organizatorami warsztatów są Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu wraz ze studentami SKN Creo, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Park Krajobrazowy Mierzei Wiślanej. Prosimy o przesłanie deklaracji chęci uczestnictwa w warsztatach do dnia 30 stycznia 2014r. na adres: warsztaty@pwsz.elblag.pl

Przewidywany koszt udziału w warsztatach wynosi 250 zł., obejmuje 3 noclegi, wyżywienie oraz przejazdy podczas warsztatów.

Serdecznie pozdrawiamy

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Izabela Jabłońska-Barna, Agata Rychter

sobota, 11 stycznia 2014

Mój udział w Projekcie Green heART, czyli jak biolog może spędzać lato


Jestem studentem Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazruskiego w Olsztynie i od dwóch lat w czasie wakacji biorę udział w europejskim projekcie Green heART, organizowanym przez European Voluntary Service oraz Polską Fundację im. Roberta Schumana . Fundacja ta jest największą polską organizacją wysyłającą wolontariuszy do różnych krajów Europy w celu podjęcia działań na rzecz przyrody i środowiska, które mogą być niezwykle interesujące dla studentów kierunku biologia, a nawet mikrobiologia, biotechnologia i architektura środowiska.

Projekt, w którym wziąłem udział, realizowany był w mieście Skofia Loka w Słowenii i miał na celu rozwinięcie naszych kompetencji, zdobycie doświadczenia zawodowego, podniesienie kwalifikacji, rozwój kreatywności oraz wiedzy na temat ochrony środowiska. W pierwszym projekcie, w którym uczestniczyłem, wzięło udział 10 osób z 6 państw, w większości z Unii Europejskiej. Były to dwie osoby z Polski, dwie z Gruzji, dwie z Grecji, dwie z Łotwy, jedna osoba z Litwy i jedna z Bułgarii. Tegoroczny projekt trwał tylko dwa miesiące, ale był to fantastyczny okres w moim życiu.

Już na początku po kilkudniowej dniowej aklimatyzacji zostaliśmy wysłani na trzydniowy trening z udziałem profesjonalnych trenerów personalnych, którzy uczyli nas jak pracować i działać w międzynarodowej grupie. Następnym krokiem była trzydniowa dniowa nauka podstaw języka słoweńskiego i poznawanie kultury goszczącego nas kraju po to, aby móc porozumiewać się i poznać miejscową społeczność oraz ich potrzeby.

Bardzo ciekawym doświadczeniem była możliwość wyjazdów do Włoch i Chorwacji. Zobaczyliśmy tam na czym polega nowoczesna ochrona środowiska w tych krajach. Wraz z architektem środowiska ze Słowenii podjęliśmy działania, które miały na celu dokonanie renowacji parku w taki sposób, aby stał się jak najbardziej przyjazny człowiekowi, a przy tym ergonomiczny i ekologiczny.

Estetyka i użyteczność parku, dzięki naszej pracy, bardzo się zmieniła. Możecie to zobaczyć na zdjęciach. Używając ekologicznych materiałów z zaniedbanego parku stworzyliśmy miejsce bardzo atrakcyjne i chętnie odwiedzane przez rodziny, młodzież i starszych. To była ogromna przyjemność.

Zachęcam wszystkich do zainteresowania się tym projektem. To możliwość zdobycia nowych doświadczeń, poznania nowych ludzi i podniesienia kwalifikacji zawodowych. A poza tym to sposób na cudowne wakacje, bo te moje były wspaniałe !:)

Adam Sękowski 
student kierunku biologia, II rok, specjalność biologia medyczna
Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie

Pierwsze relacje z Nocy Biologów

Jeszcze kurz "bitewny" nie opadł, ale już ukazują się reklacje telewizyjne, radiowe, prasowe, internetowe. Zanim to wszystko przejrzymy i przeanalizujemy, zamieszczamy filmik z Gazety Olsztyńkiej.Niebawem zamieścimy szersze podsumownie wraz z refleksjami. Dyskusji kuluatowych było wiele. Miesliśmy nawet gości zagranicznych. Inspiracji było wiele. Niebawem dokładniej to opiszemy.

St.Cz.

środa, 8 stycznia 2014

Gazeta (po) Nocy Biologów


Już w piątek, 10 stycznia w Olsztynie odbędzie się Noc Biologów. Po raz kolejny odbywa się ona na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Czy jest to jednak wydarzenie tylko dla naukowców? Oczywiście, że nie.

Przez cały dzień, w różnych miejscach kampusu, będą odbywać się różne zajęcia. Wśród nich liczne laboratoria, wystawy, a nawet wycieczki. Biologia jest motywem przewodnim i łącznikiem warsztatów, ale każdy w programie znajdzie coś dla siebie, także ci niezbyt związani z naukami przyrodniczymi. W harmonogramie znajdują się m.in. zajęcia związane z dziennikarstwem obywatelskim, popularyzacją nauki i promocją nauk. Organizatorzy chcieliby, aby każdy, kto wyrazi chęć, zostawił po sobie ślad uczestnictwa. Niech to będzie felieton naukowca, wywiad z uczestnikiem, czy własne przemyślenia nad wyglądem Nocy Biologów na UWM.

Wszystkie nadesłane teksty i zdjęcia ukażą się w gazecie po-nocy-biologów, którą chcemy stworzyć. Niech to będzie zapis naszych wspólnych przemyśleń nad kształtem tego wydarzenia. Teksty prosimy wysyłać pod adres: noc.biologow.UWM@gmail.com do dnia 27 stycznia 2014 r.

Martyna Zagórska

Wszystkie drogi prowadzą na Noc Biologów do Kortowa

(Mapka Kortowa, z zaznaczonymi miejscami, gdzie odbędzie się Noc Biologów 2014)
Zapowiedzi Nocy Biologów pojawiają się w róznych miejscach. Ale przecież nie każdy zna miasteczko uniwersyteckie - dlatego zamieszczamy plan z zaznaczopnymi wszytskimi budynkami, gdzie coś z Noca Bioologów się dzieje.

(Uczestnicy audycji Spontan: Stanisław Czachorowski Filip Cudnoch, Ola Tejszerowska, Anna Sobol, Julian Płoski, Magda Górzyńska, Robert Kiewisz).

Wczoraj, o Nocy Biologów, wspominało Radio Olsztyn, w audycji Akademik. Wraz ze studentami biotechnologii bylismy na nagraniu do młodzieżonej aucysji Spontan. Głownym tematem oczywiście była zbliżająca się Noc Biologów. Audycji tej bedzie mozna posłuchać w czwartek o go. 1.30 na antenie Radia Olsztyn.

W piątek, w czasie Nocy Bilogów, będzie transmitowany przekaz wideo (szczegóły niebawem) ze strony głownej UWM oraz z tego bloga. Będą na żywo relacje Radia Olsztyn (link do strony radia), Radia UWM FM. Nawet Gazeta Olsztyńska będzie.... pokazywała co się dzieje on-line.

Dzisiaj wiadomość o Nocy Biologów wyemitowało Radio Zet Gold (w serwisie o godz. 12). Jutro ponownie będzie można posłuchać kolejnej informacji (serwis czytał dziennikarz Patryk Pulikowsk)i. (posłuchaj)