czwartek, 21 czerwca 2018

II Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Biologii i Przyrody


II OGÓLNOPOLSKI KONGRES NAUCZYCIELI BIOLOGII I PRZYRODY 
ATRAKCYJNE METODY NAUCZANIA BIOLOGII I PRZYRODY NA MIARĘ XXI WIEKU WARSZAWA, 9 LISTOPADA 2018

Więcej informacji na stronie: http://www.kongresbiologiczny.pl/

wtorek, 19 czerwca 2018

Rozpoczęcie naboru do programu wymiany studenckiej DUO-Thailand na 2019 r.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o rozpoczęciu naboru do programu wymiany studenckiej DUO-Thailand na 2019 r.

DUO-Thailand to program stypendialny organizowany przez Ministerstwo Edukacji Tajlandii, skierowany do uczelni wyższych w krajach ASEM w Europie – w tym w Polsce. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2006 r. i dotychczas wzięło w nim udział 328 osób. Program polega na dwustronnej wymianie studentów, tzn. na jednego stypendystę wyjeżdżającego na uczelnię w Tajlandii przypada jeden przyjeżdżający z Tajlandii. Uczelnie partnerskie zobowiązują się przyjąć uczestników programu, którym przysługuje stypendium, na okres jednego semestr, tj. około 4 miesięcy.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 września 2018 r. (data zgłoszenia to data rejestracji przesyłki). Lista osób przyjętych do programu będzie ogłoszona pod koniec listopada.

W załącznikach więcej informacji o warunkach i zasadach programu oraz wymaganych dokumentach.

Wszelkie pytania prosimy kierować mailowo na adres:

chontichaohec@gmail.com lub chonticha.pra@mua.go.th

lub telefonicznie pod numer: +66 2610 54 06 (fax: +66 2354 55 70).

poniedziałek, 18 czerwca 2018

Rusza Uniwersytet Młodego Odktywcy 2.0

Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0

Okres realizacji: 1.06.2018-31-03.2020


Krótki opis projektu
Projekt Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0 będzie realizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Lider) i ogólnopolską Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (Partner) z wykorzystaniem doświadczeń sześciomiesięcznego programu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) z 2017 roku pod nazwą Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Działania edukacyjne WMUMO 2.0 będą realizowane w cyklu semestralnym roku szkolnego i akademickiego przez 3 semestry: zimowy 2018/2019, letni 2018/2019, zimowy 2019/2020.

Celem głównym projektu, zgodnie z założeniami konkursu, jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: 6-10 lat i 11-16, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego, inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania własnych pasji . Cele te osiągane będą poprzez stworzenie warunków do prowadzenia pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i popularyzatorskich poprzez: cykliczne stacjonarne zajęcia badawcze, otwarty kurs online z webinariami i wideokonferencjami, uniwersyteckie i szkolne festiwale nauki oraz lokalne kawiarnie naukowe, bibliotekę online z wypracowanymi programami, scenariuszami i interaktywnymi materiałami edukacyjnymi.

Zakres tematyczny oraz metodologia Projektu umożliwią rozwój czterech kompetencji kluczowych i tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy. Będą to: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się i pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Działania w projekcie zostały tak zaplanowane aby sprzyjały poznawaniu środowiska akademickiego i uczelni oraz integrowały lokalną społeczność wokół UWM.

Rekrutacja
Rekrutacja dzieci i młodzieży odbywać się będzie przez szkoły i nauczycieli. Informacje o zapisach umieszczone będą na blogu, grupie facebookowej (skupiającej współpracujących nauczycieli, funkcjonuje od początku 2017 r.), fanpage Projektu, regionalnych mediach jak również wysłane e-mailem do szkół (baza adresowa tworzona od kilku lat w ramach rozwijanej współpracy ze szkołami). W ankiecie zgłoszeniowej zawarta będzie zgoda rodziców na udział niepełnoletnich uczniów w projekcie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kryteria wyborów szkół: pierwszeństwo tereny wiejskie i małych miasteczek (brane będzie pod uwagę miejsca zamieszkania uczniów oraz wyniki egzaminów gimnazjalnych z roku 2016 i 2017 - preferowane będą szkoły z gmin i powiatów o niższych wynikach z przedmiotów przyrodniczych), ankieta dotycząca uczniów niepełnosprawnych (pierwszeństwo dla szkół, w których rekrutacja obejmie także osoby niepełnosprawne), deklaracja szkół o zorganizowanym dowozie dzieci na UWM, wcześniejszy udział nauczycieli jako opiekunów szkolnych projektów badawczych, klubów młodego odkrywcy, deklaracja szkoły o zorganizowaniu szkolnego festiwalu nauki z udziałem przedstawicieli samorządów i rodziców. Rekrutacja obejmie także uczniów objętych nauczaniem domowym. Umożliwimy udział uczniów, zgłaszanych indywidualnie przez rodziców (z gmin, w których takiej rekrutacji nie podejmą się szkoły) - dla tych uczniów przewidziane są dwa obozy naukowe, pięciodniowe, na terenie UWM.

Cele projektu
Celem głównym Projektu, zgodnie z założeniami konkursu, jest rozwój oferty Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez opracowanie programów edukacyjnych i realizację działań edukacyjnych dla dzieci w 2 kategoriach wiekowych 6-10 i 11-16 lat (ponad 50% - ze środowisk wiejskich) służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego, inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania własnych pasji, zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejsca naukowego oglądu rzeczywistości, poprzez stworzenie warunków do prowadzenia pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, przy współpracy z ogólnopolską org. pozarządową od ponad 20 lat zajmującą się rozwijaniem kompetencji kluczowych uczniów odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, niezbędnych do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym.

Cele szczegółowe Projektu:
1) Podniesienie kompetencji uczenia się, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów oraz kompetencji mat.-przyr. 610 uczestników w wieku 6-16 lat, poprzez uczestniczenie w działaniach edukacyjnych stacjonarnych (cyklicznych - Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO) i jednorazowych: szkolne i uniwersyteckie festiwale nauki, Obóz Naukowy Młodego OdkrywcyKawiarnie Naukowe) oraz kursach edukacyjnych online (Laboratorium w Chmurze);

2) Podniesienie specjalistycznych kompetencji co najmniej 15 pracowników uczelni, współpracujących z uczelnią nauczycieli oraz pracowników NGO w zakresie stosowania strategii, metod i technik nauczania, służących rozwijaniu kompetencji uczenia się, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów oraz raz kompetencji mat.-przyr. Poprzez wspólne opracowywanie metodologii oraz seminaria uczące; Doświadczenie i kompetencje kadry ma zapewnić trwałość projektu i podnoszenie kompetencji uczenia się uczniów w latach następnych.

3) Popularyzacja uczenia się przez doświadczenie wśród 1000 odbiorców pośrednich działań edukacyjnych dzieci w wieku 6-16 lat oraz ich rodziców, opiekunów i wychowawców poprzez udostępnienie otwartych zasobów (scenariuszy eksperymentów, festiwali naukowych, webinariów i wideokonferencji dobrych praktyk - udostępnionych w otwartych zasobach w formie Biblioteki Młodego Odkrywcy) osobom spoza Projektu;

4) Popularyzacja wśród jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego działań edukacyjnych pozwalających na rozbudzanie ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego, inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania własnych pasji oraz przygotowanie ich do tworzenie warunków do inicjowania pozaszkolnych zajęć naukowych poprzez konkurs na Kawiarnie Naukowe oraz szkolne festiwale nauki.

Zakres tematyczny oraz metodologia Projektu umożliwią rozwój czterech kompetencji kluczowych i tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy. Będą to: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się i pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Działania w projekcie zostały tak zaplanowane by sprzyjały poznawaniu środowiska akademickiego i uczelni oraz integrowały lokalną społeczność wokół Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, oraz były nastawione na budowanie kapitału naukowego w młodym pokoleniu regionu Warmii i Mazur.
(zakończenie poprzedniej edycji UMO, 2017 r.
Opis projektu
Projekt realizowany jest w formalnym partnerstwie z ogólnopolską organizacją pozarządową - Centrum Edukacji Obywatelskiej, wybraną na drodze konkursu na partnera,  ogłoszonego w 22-12-2017, ze względu na wieloletnie ogólnopolskie i międzynarodowe doświadczenie w zakresie kształtowania kompetencji mat.-przyr., uczenia się i uczenia się we współpracy oraz rozwiązywania problemów a także ze względu na ścisłą współpracę Partnera z jednostkami samorządu w woj. warmińsko-mazurskim w zakresie planowania polityki oświatowej.

W ramach projektu prowadzone będą działania dydaktyczne zgodnie z następującymi założeniami:
1. Podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształcenie tzw. transversal skills jest długotrwałym procesem, angażującym nie tylko ucznia, ale także nauczycieli, rodziców, samorząd terytorialny (w zakresie rozwoju polityki oświatowej). Dlatego też obok bezpośredniego wsparcia dzieci prowadzone będą poprzedzające i/lub towarzyszące działania edukacyjne, wspierające dorosłych w długofalowym i kompleksowym wspierania uczenia się uczniów (seminaria uczące, kawiarnie naukowe, festiwale nauki). Celem jest tworzenie efektywnego i długofalowego środowiska edukacyjnego, rozwijającego kompetencje kluczowe i kształcenie tzw. transversal skills.

2. Skuteczne uczenie się polega na połączeniu teorii z praktycznym zastosowaniem nowej wiedzy i umiejętności w praktyce i w czasie (z wykorzystaniem technologii cyfrowych) - dlatego uczniowie wezmą udział w cyklu interaktywnych kursów edukacyjnych stacjonarnych (Uniwersytet Młodego Odkrywcy) i online (Laboratorium w Chmurze, webinaria); jednorazowych festiwalach nauki; będą realizować i prezentować własne projekty badawcze, w tym także we własnym środowisku lokalnym.

3. Czynnikiem wpływającym na proces uczenia się jest praca w zespole i możliwość korzystania z wiedzy i doświadczeń osób, które mierzą się z podobnymi zadaniami dlatego też uczniowie w trakcie projektu będą przygotowywani do współpracy z rówieśnikami, a jednocześnie będą korzystać ze wsparcia naukowców z UWM, trenerów i moderatorów w zakresie planowania i realizacji projektów badawczych i prezentacji lokalnym społecznościom efektów swoich działań (m.in. poprzez otwarty kurs online).

4. Podnoszeniu efektywności uczenia się służy indywidualizacja nauczania rozumiana jako dostosowanie procesu nauczania do różnych możliwości uczniów. Działania edukacyjne zostaną dostosowane do odpowiedniego etapu rozwojowego i potrzeb edukacyjnych dzieci (m.in. poprzez zastosowanie różnorodnych metod i narzędzi służących indywidualizacji - np. ocenianie kształtujące, praca metodą projektu, kształcenie wyprzedzające, stosowanie nowoczesnych technologii, uczenie problemowe).

Wszystkie założenia Projektu realizowane będą w oparciu o:
1. ścisłą współpracę między Liderem i Partnerem Projektu: dzięki wymianie doświadczeń, zasobów i rozwiązań organizacyjnych możliwe będzie wzajemne uczenie się instytucji działających w różnych strukturach i obszarach. Współpraca Partnera zagwarantuje efekt synergii oraz upowszechnienie na skalę ogólnopolską efektów Projektu. Udział ekspertów z tych instytucji zapewni uczestnikom możliwość dostępu do aktualnej wiedzy, poznanie innowacyjnego podejścia do nauczania, dostęp do dobrych praktyk oraz specjalistyczne wsparcie;

2. zaangażowanie ekspertów, naukowców i trenerów posiadających doświadczenie zarówno w zakresie kształcenia dzieci, jak i dorosłych;

3. wypracowane dotychczas przez Lidera i Partnera rozwiązania organizacyjne i zasoby merytoryczne w zakresie organizacji działań edukacyjnych dla dzieci i Młodzieży.

Adresat projektu
Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży (6-16 lat), z woj. warmińsko-mazurskiego, głównie ze szkół wiejskich i z małych miejscowości. Środowiska te są defaworyzowane w dostępie do ośrodków naukowych i mają mniejsze możliwości spotkania naukowców (ich wyobrażenia o nauce i pracy naukowców opierają się głównie na stereotypach telewizyjnych i popkulturowych). Wyniki egzaminów gimnazjalnych z 2016 i 2017 r. (dane okręgowej komisji egzaminacyjnej) wyraźnie wskazują niższe wyniki szkół i uczniów z terenów wiejskich w porównaniu do miejskich (wieś - średnia 43%, miasta 51%), zwłaszcza dużych (Olsztyn, Elbląg). W 2016 r. egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej, m.in. planowania doświadczenia, w wyniku którego można otrzymać określoną substancję (chemia). W 2017 matura w woj. warm.-mazurskim poszła najgorzej w skali Polski (na tym samym miejscu uplasowało się tylko województwo zachodniopomorskie). 

W projekcie weźmie udział co najmniej 50% uczniów z terenów wiejskich. Uczestniczyć będą nie tylko najlepsi uczniowie, ale i przeciętni, łącznie z niepełnosprawnymi (udział 2% uczniów). Dotychczasowe doświadczenie Lidera z realizacji festiwali naukowych (Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, Noc Biologów, Dzień Roślin, Wypożycz sobie naukowca) oraz projektu Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy (półroczny projekt zrealizowany w 2017 r.) wskazują, że jednorazowy udział młodzieży w pojedynczych zajęciach na uczelni jest zbyt krótkotrwały, by osiągać pożądane efekty edukacyjne (kompetencje kluczowe). Aby zapewnić trwałość i kontynuację wsparcia przewidziane są cykle zajęć, obozy naukowe na terenie uczelni, jak również wsparcie online z konsultacjami i materiałami edukacyjnymi. Z przeprowadzonych ankiet (za zakończenie w/w projektu) wynika, że długotrwałe efekty edukacyjne wśród uczniów możemy osiągnąć także poprzez zaangażowanie nauczycieli, rodziców i lokalnych samorządów, do których część działań pośrednich jest także kierowana. W ankietach zajęcia na uczelni wysoko zostały ocenione zarówno przez uczniów jak i nauczycieli oraz rodziców.

Od 7 lat w czasie trwania festiwali naukowych: Nocy Biologów oraz Olsztyńskich Dni Nauki (zajęcia bezpłatne w uniwersyteckich laboratoriach), analizowaliśmy miejscowości, z których przyjeżdżają uczniowie z nauczycielami na otwarte zajęcia. Przyjęta koncepcja preferencji dla szkół z terenów wiejskich i małych miasteczek w grancie Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy w pełni się sprawdziła, co wynika z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych (na zakończenie projektu Warminsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy, 2017 r.), ankiety anonimowe), jak i rozmów z nauczycielami.

Zasadniczą barierą indywidualnego udziału młodzieży w uniwersyteckich festiwalach nauki jest brak możliwości dojazdu. Zorganizowany, szkolny dojazd znacząco usuwa tę barierę. W czasie wizyt w szkołach wiejskich w ramach zajęć w akcji "Wypożycz sobie naukowca" w wielu szkołach (poza Olsztynem) pracownicy naukowi zauważyli słabe wyposażenie aparaturowe, co utrudnia naukę przedmiotów przyrodniczych. Zorganizowany udział w zajęciach na uczelni ułatwia dzieciom ze środowisk defaworyzowanych z naukowcami. Dodatkową formą usuwania tych barier będą 2 tygodniowe obozy naukowe na UWM oraz wykorzystanie kontaktu internetowego. Z rozmów z nauczycielami, biorącymi udział we wcześniejszych projektach edukacyjnych, wynika że potrzebują stałego wsparcia metodycznego i trwałej współpracy ze środowiskiem naukowym. Obecność naukowców (z wykładami lub warsztatami) na szkolnych uroczystościach (np. festiwal nauki) zwiększa motywację uczniów w dalszych samodzielnych eksperymentach i uczeniu się przedmiotów przyrodniczych.

Szczegóły i bieżące informacje na stronie http://uniwersytetmo.blogspot.com/

dr hab. Stanisław Czachorowski, prof UWM

wtorek, 12 czerwca 2018

Kolejne zajęcia dla licealistów z Ebląga


W dniu dzisiejszym kolejny raz gościliśmy na Wydziale Biologii i Biotechnologii młodzież z II LO w Elblągu. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach laboratoryjnych prowadzonych przez dr hab. Małgorzatę Dmitryjuk z Katedry Biochemii oraz w zajęciach terenowych prowadzonych przez mgr Krzysztofa Lewandowskiego z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska.

Grzegorz Fiedorowiczpiątek, 8 czerwca 2018

Interesująca i inspirująca praca w młodym i entuzjastycznym zespole naukowym


Szukasz interesującej i inspirującej pracy w młodym i entuzjastycznym zespole naukowym? Chcesz wziąć udział w nowatorskim projekcie badawczym, którego wyniki mogą w przyszłości stać się podstawą terapii w medycynie? Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie NCN (okres 3 lata, w tym okres próbny 3-6 miesięcy) w ramach projektu pt „Wpływ indukowanego hipoksją czynnika HIF-1α oraz czynnika transkrycyjnego FOXN1 na ukierunkowanie procesu gojenia urazów skóry (regeneracyjny vs reparacyjny)”, którego kierownikiem jest dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak. 

Więcej informacji pod adresem: pan.olsztyn.pl/2018/05/konkurs-na-stypendium-naukowe-w-ramach-konkursu-ncn-opus-14/

Koło Naukowe Biologii Medycznej EXON - UWM

środa, 6 czerwca 2018

Powstała półka bookcrossingowa na Wydziale Biologii i Biotechnologii


Kiedyś już była półka z uwolnionymi książkami na naszym wydziale. Mieściła się w czytelni wydziałowej w budynku Collegium Biologiae. Ale wraz z likwidacją czytelni zniknęła także i półka. Teraz, po wielu latach, pojawia się ponownie. Na początku czerwca uruchomiona została kolejna półka bookcrossingowa w ramach studenckiego projektu Warmiobook. Znajduje się na korytarzu, na trzecim piętrze, Plac Łódzki 3, przy Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska. W budynku tym mieści się także kilka jednostek Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Zatem na co dzień obok półki warmiobookowej przechodzić będą nie tylko studenci Wydziału Biologii i Biotechnologii.

Zaglądajcie, wypożyczajcie, przynoście swoje książki.

Stanisław Czachorowski

środa, 30 maja 2018

Zapraszamy na 29 już edycję Warsztatów Prezentacyjnych „OAK”

Zapraszamy na 29 już edycję Warsztatów Prezentacyjnych „OAK”

w Olsztynku, 21-25 listopada 2018

Wszystkie szczegółowe informacje na stronie: oak.edu.pl

Przyjechać może każdy, doktorant, student, uczony, nauczyciel czy uczeń, ale także przedsiębiorca czy trener. Z każdej dziedziny nauki.
To konferencja wyjątkowa, bo pozwala nabyć tak niezbędne, a Polsce niedoceniane umiejętności: wystąpień publicznych, przekazu wiedzy czy autoprezentacji. Uczy niezwykle skutecznie (prawie 20 lat doświadczeń) i za ułamek ceny komercyjnych szkoleń (bo jest imprezą non-profit, organizowaną oszczędnie). Udział w niej zapada w pamięć na cale życie.

Zapisy już otwarte. Miejsc jest niewiele (50 na całą Polskę i świat). Jeszcze mniej, tylko 10, jest dla najważniejszych uczestników – z referatem. warto zarejestrować się jak najszybciej.
Tematem przewodnim są tym razem „Postery i grafika prezentacyjna”, większość uczestników zapraszamy by przyjechali z posterami.

Podczas warsztatów zapewniamy:

 • 4 noclegi w ośrodku zewsząd otoczonym lasami i wodą, pokoje dwuosobowe z łazienkami,
 • 4 dni pełnego wyżywienia i co najmniej trzy przerwy kawowe każdego dnia,
 • Ponad 12 godzinną (każdego dnia) pracę kreatywnych ekspertów, do których zawsze można się zwrócić po dodatkowe porady,
 • Niezwykłe i zróżnicowane zajęcia, mnóstwo wrażeń, konkury z nagrodami.
Opłaty: 300 zł dla płacących indywidualnie, 600 zł dla uczestników delegowanych.
Płatne w dwóch ratach: zaliczka (50%) do 24 czerwca, opłata uzupełniająca (może niższa) do 21 października 2018.
Pracujemy nad tym, żeby opłaty były mniejsze od tutaj podanych. Mamy nadzieję, że się uda i opłata uzupełniająca będzie niższa.
Zapraszamy do kontaktu: oak@oak.edu.pl, 535 916 298 oraz rejestracji na stronie oak.edu.pl
Prosimy o jak najszersze rozesłanie tej wiadomości – do współpracowników, studentów, znajomych i wszystkich innych, którzy mogą być zainteresowani, a także udostępnianie na FB: fb.me/konferencjaOAK

Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia na warsztatach!
organizatorzy

poniedziałek, 28 maja 2018

Praca dla przyrodnika przy wypasie owiec


UWAGA UWAGA poszukujemy pracownika! Praca dla osoby lub osób przy wypasie owiec.

Miejsce : Góra Św. Anny, Dolna Ligota (woj. opolskie)
Termin : 15 czerwca-16 sierpnia 2018 (możliwe kilkudniowe przesunięcie)
Zatrudnienie na cały okres dla jednej osoby, lub na miesiąc dla dwóch osób.

Warunki pracy: Wypas organizowany jest na dwóch powierzchniach – 2,6 ha i 2 ha. Na każdej powierzchni owce będą wypasane przez 1 miesiąc. Na miejscu wypasu będzie rozstawione lekkie ogrodzenie z siatek (pastuch elektryczny). Jako pierwsza będzie wypasana kwatera na Górze św. Anny. Po miesiącu owce zostaną przewiezione samochodem Klubu Przyrodników na drugą powierzchnię w Dolnej Ligocie, na której będą wypasane przez kolejny miesiąc. Stado owiec liczy 26 sztuk. W akcji przemieszczania stada i rozstawiania ogrodzeń udział będą brali także pracownicy Klubu.

Praca pasterza polegać będzie na :
-pomoc przy rozstawianiu i zwijaniu ogrodzeń (pastucha elektrycznego) przy rozpoczęciu i zakończeniu wypasu oraz przemieszczaniu stada na kolejną powierzchnię
-codziennym nadzorowaniu stada owiec, sprawdzaniu ciągłości ogrodzeń, naprawianiu drobnych uszkodzeń
– codziennym porannym wypuszczaniu owiec na powierzchnię wypasaną, i wieczornym zaganianiu do zagrody bezpośrednio sąsiadującej z powierzchnią wypasaną, pilnowaniu kolejności wypasu – w pierwszej połowie dnia na jednej części powierzchni, w drugiej połowie dnia na drugiej połowie powierzchni (dla ułatwienia będą od siebie odgrodzone)
-dostarczaniu wody do pojenia owiec (z budynków – ok. 500m)

Zakwaterowanie :
Podczas wypasu osoba nadzorująca/pasterz będzie zakwaterowany w dużym namiocie w bezpośrednim sąsiedztwie z wypasaną powierzchnią, tak aby mieć nadzór nad owcami. Na wyposażeniu będzie kuchenka turystyczna do gotowania posiłków.
Zatrudnionej osobie mogą towarzyszyć znajomi lub rodzina (1-2 osoby), którzy mogą mieszkać w dużym 6-cioosobowym namiocie i wspierać wypasanie owiec jako wolontariusze, traktując pobyt jak aktywne wakacje na łonie natury.

Wynagrodzenie :
Umowa zlecenie – 2.500,00 zł netto/msc.

Wymagania:
-skończone 18 lat
-samodzielność i opanowanie w trudnych niespodziewanych sytuacjach
-odporność na długotrwałe przebywanie w terenie i mieszkanie w warunkach polowych
-umiarkowana wytrzymałość fizyczna (praca wymaga przenoszenia siatek i dostarczania wody)
-pozytywny stosunek do zwierząt
-mile widziane doświadczenie w pracy ze zwierzętami

Zgłoszenia :
CV prosimy wysłać na adres : owczary@kp.org.pl
Osoba do kontaktu : Ewa Drewniak, tel. 515 184 508

czwartek, 24 maja 2018

Rekrutacja na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu Biogospodarki


Studencie!
Twoje wykształcenie gwarancją Twojej pracy. Na start dostajesz 2 tys. zł stypendium przez 4 lata.
Brzmi interesująco? Rekrutacja na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu Biogospodarki trwa do 4 września 2018

Korzyści? Jest ich wiele, m.in.:
- możesz poszerzyć swoją wiedzę i zwiększyć możliwości na rynku pracy,
- you can improve your English- studia realizowane są w języku angielskim,
- będziesz miał możliwość rozwoju zawodowego w przedsiębiorstwach, jednocześnie studiując. Uzupełniasz swoje CV jeszcze na studiach.
- uzyskasz dostęp do staży, krajowych i zagranicznych za które płacimy MY-czyli UWM,
- możesz brać udział w szkołach letnich, podczas których będziesz zdobywać dodatkowe umiejętności,
- dofinansujemy Twój udział w konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych),
- i co istotne będziesz otrzymywał/a stypendium ok. 2000 zł miesięcznie przez cały okres studiowania (nie licząc stypendium socjalnego i projakościowego),
 • stopień doktora uzyskasz w jednej z następujących dyscyplin: biologia, biotechnologia, inżynieria środowiska, technologia żywności i żywienia, rybactwo, agronomia, kształtowanie środowiska, zootechnika lub w naukach weterynaryjnych.
Kryteria rekrutacyjne:
 • ukończenie studiów II stopnia,
 • uzgodnienie tematu pracy z przyszłym promotorem,
 • złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
 • zdanie egzaminu z zakresu dyscypliny wiodącej w języku angielskim.
Liczba miejsc ograniczona do: 25 osób.

Innowacyjne podejście i wysoką jakość Twoich studiów gwarantuje Współpraca wydziałów: Bioinżynierii Zwierząt, Biologii i Biotechnologii, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauki o Żywności, Nauk o Środowisku oraz Medycyny Weterynaryjnej.

Więcej informacji: https://bioeconomy.uwm.edu.pl.

Studia doktoranckie z zakresu Biogospodarki są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

środa, 23 maja 2018

Dzień bociana białego - bocian biały gatunkiem paeasolowym


1 czerwca 2018, Mazurski Park Krajobrazowy (Krutyń), z okazji Dnia Bociana Białego malujemy stare dachówki. Park co roku organizuje swoje święto z licznymi atrakcjami edukacyjnymi i kulturalnymi. Bocian biały to symbol parku.

1 czerwca przypada także Dzień Dziecka. Ale przecież bocian mocno kulturowo związany jest z dziećmi. Zapraszamy do wspólnego malowania starych dachówek i polnych kamieni. A przy malowaniu będą rozmowy o dziedzictwie kulturowym (dlaczego bociany wiążą się z przynoszeniem dzieci i duszą wg dawnych Słowian), o ochronie przyrody, o samym bocianie i jego siedlisku. Porozmawiamy także o dzikich pszczołach, zapylaczach i kwiatach. I o metodach aktywnej edukacji.

Tematem pleneru malarsko-edukacyjnego będzie bocian biały i jego środowisko, zetem i podmokłe łąki i wszystko co tam żyje. Cała bioróżnorodność łąki z bogactwem roślin i zwierząt.
Potem dachówki będą użyte jako daszek w hotelu dla owadów w Parku (wymienimy na nowe, bo stare się już trochę zużyły). Owady zapylające i hotele dla owadów tematycznie wiążą się z siedliskiem bociana białego.

A jeśli pomalujemy tych dachówek więcej (minimum 20) to wtedy przywieziemy te dachówki do Olsztyna i w formie wystawy pokażemy (kilka miesięcy wystawy plenerowej) przed budynkiem Wydziału Biologii i Biotechnologii lub Biblioteki Uniwersyteckiej (są tam już stelaże i dachówki, zmienimy wystawę). A jeśli pomalujemy ze 40 to w obu miejscach będzie wystawa. Można zatem wystawę przygotować na wrześniowe Olsztyńskie Dni Nauki 2018 lub/i na Noc Biologów 2019 w styczniu.

W 2016, w czasie Dnia Bociana Białego malowaliśmy butelki, kamienie i dachówki ze studentami dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Tu zdjęcia: https://www.facebook.com/stanislaw.czachorowski/media_set?set=a.10208480750009644.1073742055.1634050064

Stanisław Czachorowski

więcej: 

wtorek, 22 maja 2018

6. Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM


Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na 6. Ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM na Uniwersytecie Gdańskim, 26-27 czerwca 2018 r.

Ideatorium co roku przez dwa dni staje się przestrzenią dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej bez względu na dziedzinę wiedzy. To forum wymiany myśli, dyskusja, wzajemna inspiracja. To miejsce spotkań nauczycieli akademickich (także doktorantów) z całej Polski.
Program Konferencji: www.ideatorium.ug.edu.pl W programie 2 wykłady, wystąpienia ideatoryjne uczestników, sesja plakatowa, debata, warsztaty (7 fantastycznych tematów!) oraz wyjątkowy wieczór integracyjny z niespodziankami sprzyjający nieformalnej wymianie myśli i nawiązywaniu kontaktów.

Tych z Państwa, którzy już zarejestrowali się na tegoroczne Ideatorium, proszę o wsparcie idei Konferencji i rozpowszechnienie informacji o Ideatorium w Państwa jednostkach lub na portalach społecznościowych, za co z góry bardzo dziękuję (w załączeniu baner, może okaże się  przydatny).

Pozostałych Państwa zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w tegorocznym spotkaniu w Gdańsku (oraz także do rozpowszechnienia informacji w swoich jednostkach), program Konferencji znajduje się tradycyjnie na stronie www.ideatorium.ug.edu.pl . Do 15 czerwca można zgłaszać wystąpienia plakatowe, do 5 czerwca przedłużamy możliwość wniesienia niższej opłaty, tj. 180 zł.

Serdecznie pozdrawiam,
do zobaczenia w Gdańsku,
Joanna Mytnik
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
VI Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM na Uniwersytecie Gdańskim

Analiza molekularnych podstaw cytoplazmatycznej męskiej sterylności i przywracania płodności u buraka cukrowego

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin
oraz Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Botanicznego
ma zaszczyt zaprosić na wykład
Pana dr. hab. Marka Szklarczyka

z Zakładu Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

nt. „Analiza molekularnych podstaw cytoplazmatycznej męskiej sterylności i przywracania płodności u buraka cukrowego".

Wykład odbędzie się w dniu 25.05.2018r. o  godz. 11.00  w sali nr 005
Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A.

Organizatorzy

poniedziałek, 21 maja 2018

Warsztaty prezentacji naukowych OAK - ruszyły zapisy


Zapisy już od poniedziałku. Miejsc jest niewiele (tylko 50 na całą Polskę i świat), zatem naprawdę warto szybko się zarejestrować. Jeszcze mniej miejsc, bo tylko 10, jest dla najważniejszych uczestników – osób, które chcą udoskonalić swoje wystąpienia ustne.

Wienie informacji na stornie: https://oak.edu.pl lub https://sites.google.com/view/warsztaty-oak

Tematem przewodnim są tym razem postery i grafika prezentacyjna, zapraszamy więc, by przyjechać z plakatem – albo wykonanym specjalnie na OAK, albo jakimkolwiek innym: już prezentowanym na konferencji lub dopiero na nią przygotowywanym. Jeśli masz pomysł na inną formę prezentacji, też możesz ją przetestować na tej edycji.

Jeśli to Twój pierwszy OAK i masz ważne powody, by niczego nie prezentować, też jest taka (choć nieco ograniczona) możliwość.

Co to jest OAK?
Warsztaty Prezentacji Naukowych OAK, czyli Obóz Atrakcyjnych Konwentykli, to spotkania poświęcone doskonaleniu sposobów przekazywania wiedzy i autoprezentacji. Pierwsza edycja zorganizowana została z inicjatywy Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu Jagiellońskiego w styczniu 1999 roku. Kolejne warsztaty były dziełem również innych ośrodków akademickich, takich jak Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Łódzki.

Warsztaty są skierowane przede wszystkim do młodych naukowców, a zatem studentów, doktorantów i młodych doktorów (głównie kierunków przyrodniczych i pokrewnych), którzy chcieliby doskonalić sposoby przedstawiania planów i wyników swoich badań oraz przygotowywania publikacji naukowych. Warsztaty wypełniają w ten sposób lukę w edukacji ludzi nauki, których nie uczy się profesjonalnych wystąpień i nie kładzie nacisku na jakość prezentowania wiedzy. Warsztaty dają również możliwość nawiązywania międzyuczelnianych i międzynarodowych kontaktów, poszerzają horyzonty myślowe dzięki spotkaniu ludzi różnych specjalności i pochodzących z różnych ośrodków akademickich.

Podstawową częścią OAK-u są prezentacje wygłaszane przez uczestników w języku polskim lub angielskim. Po każdym wystąpieniu ma miejsce dyskusja nad jego stroną merytoryczną. Seminaria są filmowane, a następnie odtwarzane i analizowane przez uczestników i ekspertów. W tej części ocenie podlega głównie techniczna strona wystąpień. Wskazywane są słabe punkty i sugerowane sposoby wyeliminowania usterek. Podobnie wygląda omówienie posterów, jednakże w tym przypadku dyskusja techniczna następuje od razu po merytorycznej dla każdego plakatu z osobna. Drugim ważnym punktem warsztatów są zajęcia warsztatowe, dotyczące różnych aspektów opracowywania i prezentowania wyników badań naukowych. Ta część pozwala na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, a często na samodzielne wykonanie prezentacji czy jej części. Do stałych punktów programu należą również wycieczki po atrakcyjnych przyrodniczo terenach, zajęcia terenowe i spotkania towarzyskie.

Wienie informacji na stornie: https://oak.edu.pl

poniedziałek, 14 maja 2018

Oceń narzędzia promocji biblioteki


Piszę do Państwa z ogromną prośbą, jako że zajmuję się w pracy promocją i piszę doktorat na ten temat, byłabym wdzięczna za udostępnienie na Państwa profilu prośby i linka do przygotowanej przeze mnie ankiety. Zdaję sobie sprawę, że jest to okres intensywnego "ataku" ankieterów, ale gdyby pomogli mi Państwo w jej rozpowszechnianiu, przyniosłaby mi wyniki, które wykorzystam w usprawnieniu działań promocyjnych na naszej uczelni.

 Tu link do ankiety: https://goo.gl/forms/wx5ahgDUeEZTDnlK2

Katarzyna Bikowska
Biblioteka Uniwersytecka UWM

czwartek, 10 maja 2018

Workshop w Ostrawie 11-15.06.2018

Dear Colleagues,
Best regards from the University of Ostrava, CZ. We would like to inform our partner universities about Python programming workshop for Biologists, OstraPy organised by the postgraduate, PhD students at the Dpt. of Biology, Faculty of Science, University of Ostrava. We would very much appreciate it if you could pass a warm invitation to the workshop to Science students of your Faculty/University. For all the details and the application please go here: http://ostrapy.pythonanywhere.com/

Thank you very much for help and co-operation, with all best wishes,
Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
Vice-Rector for International Relations International Office, University of Ostrava Czech Republic

poniedziałek, 7 maja 2018

Ekologia wiosny w Mikołajkach


Zapraszamy wszystkich a w szczególności dzieci i młodzież na kolejną edycję majówki z mazurską przyrodą pt. "EKOLOGIA WIOSNY", która odbędzie się w Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach (11 maja, piątek, 2018 r.). Wspólnie z pracownikami Mazurskiego Parku Krajobrazowego opowiemy Wam o budzącej się do życia przyrodzie naszych jezior oraz lasów. Będą prelekcje, zajęcia nad jeziorem, samodzielne pobieranie prób oraz pomiary wody, obserwacje mikroskopowe na monitorach 3D i inne ciekawostki!

W czasie imprezy odbędzie się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego "Podwodni mieszkańcy mazurskich jezior".

Organizatorzy: Stacja Hydrobiologiczna Mikołajki Instytutu Nenckiego PAN i Mazurski Park Krajobrazowy

sobota, 5 maja 2018

Warsztaty Entomologiczne "Niesamowity Świat Owadów"


"NIESAMOWITY ŚWIAT OWADÓW"

Wyjątkowe wydarzenie w tym roku! Skierowane do wszystkich studentów i doktorantów nauk przyrodniczych oraz osób zainteresowanych entomologią i ochroną przyrody, a także naukami behawioralnymi. W trakcie wyjazdu uczestnicy wezmą udział w wielu ciekawych wykładach i warsztatach naukowych prowadzonych przez doświadczona kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów studiów doktoranckich. Na uczestników wyjazdu czekać będzie również wiele atrakcyjnych wydarzeń. 

Organizator główny
SKN Biologów UMCS

Współorganizatorzy
SKN Pszczelarzy "Apis"
SKN Entomologów "Pasikonik"

Patronat Honorowy
Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii
prof. dr hab. Kazimierz Trębacz

Patronat Medialny
Polskie Radio Lublin

więcej szczegółowych informacji na stronie wydarzenia:
https://entomologiaumcs.wixsite.com/warsztaty


wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/414510698958828/

sobota, 28 kwietnia 2018

piątek, 27 kwietnia 2018

Prof. Stanisław Weidner – odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Uroczystość wręczenia Orderów Odrodzenia Polski naukowcom zasłużonym w pracy badawczej, dydaktycznej oraz rozwijaniu międzynarodowej współpracy naukowej odbyła się w dniu 16 lutego 2018 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy dokonała minister Halina Szymańska - Szef Kancelarii Prezydenta RP - która również odczytała list głowy państwa skierowany do uczestników uroczystości.

Prof. Stanisław Weidner zajmuje się między innymi proteomicznymi analizami reakcji roślin na stresy abiotyczne, rolą i aktywnością polisomów związanych z cytoszkieletem, zmianami endogennych związków fenolowych w roślinach pod wpływem różnych warunków środowiskowych, określaniem ekspresji genów biorących udział w reakcjach obronnych roślin oraz mechanizmami regulującymi stabilność mRNA u roślin. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Atenach, Nebraska State University, North Carolina State University i Okayama University (visiting professor).

Dotychczasowe badania były wykonywane w ramach Europejskich programów COST (Action 828, Action 858, FA0603, FA1003 i FA1306 – we wspomnianych programach prof. Weidner był członkiem Management Committee). Prace były finansowane przez NCN oraz KBN, a misje naukowe – przez COST. Tytuł profesora nauk biologicznych otrzymał w 2001 roku. Jest autorem 209 publikacji w tym 10 monografii, 2 rozpraw, 88 prac w czasopismach, 103 doniesień konferencyjnych, 5 skryptów i 1 podręcznika. Wypromował 8 doktorów, był promotorem 57 prac magisterskich i 15 licencjackich, kierował 5 projektami. W jego badaniach szczególną i bardzo ważną rolę odgrywają doktoranci i magistranci, czego efektem jest aż 38 publikacji z ich udziałem.

Profesor Weidner przywiązuje dużą wagę do upowszechniania wyników badań. W ostatnim czasie opublikował ponad 20 artykułów dotyczących badań, a także zdrowia i kultury. Wspomniane artykuły zostały opublikowane w różnych witrynach internetowych oraz czasopismach, np.: Wiadomości Uniwersyteckie, Rolnicze ABC, Wikipedia, Serwis PAP – Nauka w Polsce, Serwis Onkologii, You Tube, Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze, The Am-Pol Eagle.

Do najważniejszych osiągnięć Profesora można zaliczyć: wykazanie po raz pierwszy, że nasiona fasoli szparagowej odmian zielonostrąkowych charakteryzują się większą ogólną zawartością związków fenolowych niż odmiany żółtostrąkowe, co ma istotne znaczenie dla zdrowia człowieka oraz przydatności odmian w uprawie ekologicznej; stwierdzenie, że długotrwałe działanie chłodu silniej wpływa na zmniejszenie aktywności metabolizmu wtórnego w liściach odmian winorośli wrażliwych na chłód niż odmian tolerujących stres; wykazanie, że długotrwałe poddawanie sadzonek winorośli stresowi suszy powoduje zmniejszenie poziomu akumulacji ponad połowy zidentyfikowanych białek w liściach (jednocześnie po raz pierwszy wykazano w warunkach stresu suszy wzrost akumulacji formanidazy kinureninowej); zidentyfikowanie wielu białek, których ekspresja zmienia się pod wpływem stresów (białka te mogą służyć jako obiekty strategii inżynieryjnych, mających na celu stworzenie odmian wykazujących większą odporność na niekorzystne warunki klimatyczne lub jako białka wskaźnikowe w diagnostyce); wykazanie, że białkiem obecnym wyłącznie w kiełkujących nasionach Pisum sativum L. w warunkach stresu osmotycznego i regeneracji po stresie jest enzym metylotransferaza 6 α-hydroksymaakiainowa, biorący udział w syntezie pizatyny; wykazanie, że zwiększona tolerancja roślin na stres solny jest głównie wynikiem wzmożonej aktywności w przekazywaniu sygnałów w ich komórkach, co prowadzi do akumulacji białek chroniących przed stresem oraz zmian w strukturze ścian komórkowych; zbadanie (po raz pierwszy) molekularnego mechanizmu łagodzenia stresów u roślin przez kwas β-aminomasłowy (aminokwas niebiałkowy); wykazanie istnienia (poza wspólnymi) bardzo specyficznych dla poszczególnych stresów mechanizmów obronnych w winorośli, co ma ogromne znaczenie w tworzeniu nowych odmian uprawianych w warunkach klimatycznych północno-wschodniej Europy; wykazanie, że liście winorośli mogą służyć jako komercyjne źródło antyoksydantów.

Profesor Weidner pełnił funkcję kierownika Katedry Biochemii w latach 2005 – 2014. W tym okresie nastąpił szybki rozwój zarówno badań naukowych, jak i poprawa jakości kształcenia. Znaczący wpływ na rozwój Katedry miało zorganizowanie w omawianym okresie przez prof. Weidnera pracowni proteomicznej. W ostatnich latach kierowania Katedrą nastąpił gwałtowny wzrost liczby opublikowanych w Katedrze prac w czasopismach z listy filadelfijskiej o wysokim IF. Katedra Biochemii znalazła się na pierwszym miejscu na Wydziale w podziale środków finansowych w ramach tematu statutowego, a Wydz. Biol. i Biotechnol. oceniono najwyżej spośród wszystkich wydziałów UWM w Olsztynie.

Prof. Weidner pełnił funkcję recenzenta w 8 przewodach doktorskich, 6 habilitacyjnych i 7 postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Od roku 2000 pełni również funkcję Associate Editor w czasopiśmie Acta Physiol. Plant. Warto także wspomnieć o podręczniku o zasięgu ogólnopolskim pt. „Biochemia Kręgowców”, pod red. W. Minakowskiego i S. Weidnera (wyróżnionym nagrodą MEN), którego kolejne udoskonalane wydania ukazywały się w ostatnim okresie (2005, 2007, 2010 i 2015 roku).

Profesor Weidner został wyróżniony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, Medalem „2000 Outstanding Scientists of the Centuary”, Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Nagrodami J.M. Rektora. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, The Federation of European Societies of Plant Biology, The International Society for Seed Science i The Federation of European Biochemical Societies.

Jego zainteresowania i hobby to: teatr, muzyka, ogród, turystyka piesza, rowerowa
i górska.

czwartek, 26 kwietnia 2018

IX Kongresie Technologii Chemicznej TECHEM 2018


Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IX Kongresie Technologii Chemicznej TECHEM 2018 (http://techem9.pg.edu.pl/), który odbędzie się w dniach 3-7 września 2018 r. w Gdańsku na terenie Politechniki Gdańskiej.

Kongres Technologii Chemicznej zwyczajowo gromadzi szerokie rzesze przedstawicieli środowisk gospodarczych oraz przedstawicieli środowisk akademickich. W naszym zamyśle ma być on płaszczyzną dyskusji naukowych, uzgodnień kooperacyjnych, spotkań biznesowych i towarzyskich, a także integrować środowisko technologiczne. Dlatego też zaproponowana przez nas formuła Kongresu jest wszechstronna, która z jednej strony umożliwia szeroką prezentację osiągnięć naukowych i ich praktycznych implementacji, z drugiej zaś będzie okazją do przedstawienia firm z branży technologicznej oraz ich praktycznych dokonań.

W ramach kongresu planowane są wykłady plenarne zaproszonych gości, a także prezentacje ustne i sesje plakatowe w pięciu tematycznych
sekcjach:

* POZYSKIWANIE SUROWCÓW

1a. Uzdatnianie surowca
1b. Pozyskiwanie alternatywnych surowców 1c. Woda i ścieki

* WYTWARZANIE PRODUKTÓW PODSTAWOWYCH

2a. Rafinacja ropy naftowej i jej produktów, dodatki do paliw i olejów 2b. Nawozy 2c. Wielkotonażowe tworzywa polimerowe i dodatki pomocnicze

* WYTWARZANIE PRODUKTÓW SPECJALISTYCZNYCH

3a. Produkty i tworzywa specjalistyczne
3b. Tworzywa konstrukcyjne i dodatki wspomagające 3c. Środki ochrony roślin i produkty bakteriobójcze

* NOWE TECHNOLOGIE

4a. Zielona chemia
4b. Technologie materiałowe i korozja
4c. Technologie wytwarzania i magazynowania energii

* BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA

5a. Przemysł żywnościowy
5b. Przemysł medyczny, farmaceutyczny i kosmetyczny 5c. Agrobiotechnologia

Rejestracja uczestników na kongres TECHEM 2018 już trwa. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu oraz prosimy o rozpowszechnianie informacji wśród osób, które mogą być zainteresowane uczestnictwem w Kongresie.

w imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Agnieszka Pladzyk

--
dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
Komitet Organizacyjny
IX. Kongresu Technologii Chemicznej TECHEM 2018 techem9.pg.edu.pl http://techem9.pg.edu.pl/ [3] tel. 58 347 23 29

wtorek, 24 kwietnia 2018

Wypożycz sobie naukowca - tym razem w Elblągu

(Dr Grzegorz Panasiewicz w trakcie wykładu)
W ramach akcji edukacyjnej "Wypożycz sobie naukowca" pracownicy Wydziału biologii i Biotechnologii wyjeżdzają do szkoł całego regionu z wykładami. W poniedziałek 23 kwietnia odwiedzili Elbląg -  III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu, gdzie wygłosili trzy wykłady:

 • Bioróżnorodność i biotechnologia czyli o maści czarownic do latania i leśnych tulipanach - dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM 
 • Biolog molekularny - współczesny Sherlock Holmes - dr Grzegorz Panasiewicz 
 • Tajemnice Antarktyki - dr Paweł Loro 

*  *  *

Pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie zapraszają do udziału w akcji „WYPOŻYCZ SOBIE NAUKOWCA”. Jest to możliwość zaproszenia do szkoły (gimnazjum lub liceum) wybranego z poniższej listy naukowca, który przeprowadzi profesjonalny wykład. Tematyka wykładów dostosowana jest do poziomu uczniów (patrz objaśnienia szkół).

Propozycje wykładów z cyklu "WYPOŻYCZ SOBIE NAUKOWCA" (rok akademicki 2017/2018): temat wycofany;

 • Chruściki – podwodni konstruktorzy domków z jedwabiu i ze złota (dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM), L/T; 
 • Bioróżnorodność i biotechnologia czyli o maści czarownic do latania i leśnych tulipanach (dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM), L/T; 
 • Nowe niebezpieczne choroby pasożytnicze (dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM), G, L/T - wykłady tylko w semestrze letnim; 
 • Czy grzyby potrzebne są roślinom? – rzecz o mikoryzie (dr Grzegorz Fiedorowicz), SP, G, L; 
 • Leptyna – hormon o wielu obliczach (dr hab. inż. Gabriela Siawrys), G, L; 
 • Reakcje zwierząt na temperaturę otoczenia (dr hab. Beata Kurowicka), G, L/T; 
 • Porosty i ludzie (dr Dariusz Kubiak), G, L/T; 
 • Różnorodność świata grzybów (dr hab. Anna Biedunkiewicz), SP, G, L/T; 
 • Czy grzyby mają płeć? - czyli o rozmnażaniu (dr hab. Anna Biedunkiewicz), L/T; 
 • Grzyby zagrażające zdrowiu człowieka (dr hab. Anna Biedunkiewicz), G, L/T; 
 • Rezerwuary grzybów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka (dr hab. Anna Biedunkiewicz), G, L/T; 
 • Czy oddychamy tylko tlenem? - rzecz o grzybach w powietrzu (dr Elzbieta Ejdys, G, L/T); 
 • Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes (dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM, dr inż. Grzegorz Panasiewicz), G, L/T (brak wolnych terminów).; 
 • Czy każdy chemik jest dobrym kucharzem? (dr Janusz Wasilewski) L/T; wykład możliwy tylko na terenie Olsztyna; 
 • Rozdział barwników liści metodą chromatografii TLC (dr Stanisław Krawczuk) G, L/T; 
 • Biopaliwa- nadzieje i ograniczenia (dr Stanisław Krawczuk) L/T; 
 • Trawy – niepozorni zwycięzcy (dr Paweł Loro), G, L/T; 
 • Tajemnice Antarktyki (dr Paweł Loro), SP, G, L/T; 
 • Rośliny inwazyjne – wrogowie czy sprzymierzeńcy? (dr hab. Hanna Ciecierska, prof. UWM), G, L/T; 
 • Podwodny świat jezior - znaczenie roślin w ekosystemach wodnych (prezentacja i sprzęt) 2 x 45 minut (dr Piotr Dynowski), G, L/T; 
 • Rośliny „przestępcze” - charakterystyka rodzin psiankowatych i selerowatych (dr Anna Żróbek-Sokolnik), L/T; 
 • Relikty glacjalne we florze Polski północno-wschodniej (dr hab. Monika Szczecińska, prof. UWM), G, L; 
 • Ptaki Islandii i wysp Owczych (mgr Krzysztof Lewandowski), G, L/T; 
 • Co w trawie piszczy czyli pospolite i chronione gatunki w naszym otoczeniu (mgr Krzysztof Lewandowski), G, L/T; 
 • Makrobezkręgowce siedlisk wodnych (mgr Krzysztof Lewandowski), G, L/T; 
 • Przyroda Północy (mgr Krzysztof Lewandowski), G, L/T; 
 • Wybiera się sójka za morze czyli dokąd odlatują ptaki (mgr Krzysztof Lewandowski), G, L/T; Islandia kraina ognia i lodu (mgr Krzysztof Lewandowski), G, L/T; 
 • Ważki fascynująca grupa owadów (mgr Krzysztof Lewandowski), G, L/T; 
 • Ptaki ogrodów (mgr Krzysztof Lewandowski), G, L/T; 
 • Ptaki – cztery pory roku (mgr Krzysztof Lewandowski), G, L/T. 
Objaśnienia: SP – szkoła podstawowa, klasy V-VII (tylko na terenie Olsztyna), G - gimnazjum, L – liceum, T - technikum

niedziela, 22 kwietnia 2018

Celinki dla chłopca i dziewczynki - obrazy zapisane w nitkach i tkaninachPoznałam wspaniałe kobiety z pasją, które robią to co kochają dla swojej satysfakcji, jednocześnie pomagając innym. Po raz pierwszy w Olsztynie ,w Kortowie na Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, odbyło się kolejne spotkanie właśnie tych pań, zaangażowanych w charytatywną akcję "Szyjemy celinki dla chłopca i dziewczynki". Barwne poduszki, które powstają na spotkaniach, trafiają do niepełnosprawnych, chorych dzieci i dorosłych. Celina Jankowska z Elbląga, od której imienia wzięły nazwę poduszki, jest pomysłodawczynią akcji "szyjemy celinki dla chłopca i dziewczynki".

Od 2004 roku szyją je głównie wolontariuszki z Elbląga i Gdańska, ale warsztaty organizowane były także w innych miastach Polski. Działalność ta jest charytatywna, nie sprzedają swoich prac. Poduszki celinki szyją metodą patchworku. Wszystkie materiały kupują same, haftowane aplikacje krzyżykowe też są wykonywane charytatywnie. Spotykają się na szycie kilka razy w roku.

Spotkanie zorganizowane przez prof. Stanisław Czachorowskiego odbyło się w ramach zajęć dla studentów kierunku DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE - kierunek studiów z nawiązaniem do ekologii miasta. Tu fragment wspaniałej atmosfery, która nam towarzyszyła w trakcie pracy artystycznej - tak, artystycznej, bo to co tworzą te panie to obrazy zapisane w nitkach i tkaninach.

Anna Wojszel
(studentka kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze)
środa, 18 kwietnia 2018

Spotkanie w sprawie Programu Mobilności Studentów i Doktorantów


Dnia 25 kwietnia w sali posiedzeń Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii (ul. M. Oczapowskiego 1A - budynek Collegium Biologiae) odbędzie się spotkanie w sprawie wymiany studentów i doktorantów między uczelniami w ramach programu MOST.
Godzina spotkania dla studentów i doktorantów wyznaczona została na 11.30.
Wcześniej, bo o 8.30 odbędzie się spotkanie Prodziekanów z wydelegowanymi pracownikami dziekanatów.
W spotkaniu weźmie udział również Ogólnopolska Koordynatorka Programu MOST - dr Joanna Kałużna.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji w załącznikach.

sobota, 14 kwietnia 2018

XXIV Letnia Szkoła Biotechnologii, 4-8 września 2018 r., Sobieszewo


XXIV BIOTECHNOLOGY SUMMER SCHOOL, 4-8 September 2018, Sobieszewo Island (POLAND)
With pleasure we inform about XXIV Biotechnology Summer School (BSS) organized by the Intercollegiate Faculty of Biotechnology of the University of Gdansk and the Medical University of Gdansk (Poland).
The conference will take place from 4th to 8th September 2018 in Hotel Orle on Sobieszewo Island (POLAND).
The topic of the XXIV Biotechnology Summer School is RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION IN BIOSCIENCES.
Confirmed speakers:
Dr Elena Buzan (University of Primorska, Slovenia)Giovanni Caiati (Laboratory of Citizenship Sciences, Italy)Prof. Vittorio Colizzi (University of Rome Tor Vergata, Italy)Claudia Colonnello (Laboratory of Citizenship Sciences, Italy)Dr Andrea Declich (University of Rome Tor Vergata, Italy)Prof. Doris Elster (University of Bremen, Germany)Marie Eschweiler (University of Bremen, Germany)Dr Lorna Henderson (NIHR Oxford Biomedical Research Centre Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, United Kingdom)Dr Vasiliki Kiparoglou (University of Oxford Hospitals, UK)Dr Natasza Kosakowska – Berezecka (University of Gdańsk, PolandAss. Prof. Carla Montesano (University of Rome Tor Vergata, Italy)Dr Magdalena Żadkowska (University of Gdańsk, Poland).
The official language of BSS is English.The detailed program will be placed soon on the website of BSS: www.bss.ug.edu.pl.Registration is open till the end of May 2018.Like us on FB: https://www.facebook.com/BiotechnologySummerSchool?ref=hl
Join the official BSS event on Facebook: 
https://www.facebook.com/events/1526149944160393/
XXIV edition of BSS is organized under umbrella of STARBIOS2 Project: Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences which is financed from the Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020 under Grant Agreement no. 709517.