piątek, 28 lipca 2017

Płazi Konkurs z Białowieskiego Parku Narodowego


W imieniu Białowieskiego Parku Narodowego pragnę serdecznie zaprosić do udziału w Konkursie, którego tematyka dotyczy płazów. Konkurs polega na opracowaniu scenariusza zajęć o zwierzętach tej ważnej gromady, tym samym promuje ich ochronę. Serdecznie zapraszamy, szczegóły w załącznikach. Termin nadsyłania prac mija dnia 15 sierpnia, więc tym bardziej serdecznie zapraszam do naszego Konkursu!!!

Hanna Szmidt


Regulamin konkursu1. Organizatorem Konkursu jest Białowieski Park Narodowy.

2. Konkurs adresowany jest do: nauczycieli, edukatorów, studentów, członków: stowarzyszeń,  organizacji przyrodniczych
i ekologicznych oraz wszystkich innych zainteresowanych.

3. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie konspektu zajęć o tematyce dotyczącej płazów dla wybranego etapu kształcenia.

4. Cele Konkursu: zachęcenie nauczycieli do opracowania własnych scenariuszy zajęć wyzwalających aktywność uczniów, popularyzujących wiedzę o płazach, ich rolę w przyrodzie i życiu człowieka.

5. Jeden uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 autorskie scenariusze.
Dopuszczalne są prace opracowane w zespołach (zastrzegamy, że w przypadku zespołu przysługuje tylko jedna nagroda rzeczowa).

6. Temat pracy - konspektu powinien dotyczyć: biologii, ekologii, zagrożeń lub ochrony płazów (przykładowe zagadnienia zamieszczone w punkcie 15 regulaminu).

7. Prace w formie wydruku w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej (np. na płycie CD lub przesłane na adres e-mailowy: hanna.schmidt@bpn.com.pl zapisane jako dokument programu Word 97-2003) należy dostarczyć na adres:
Białowieski Park Narodowy
ul. Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
z dopiskiem: „Te co skaczą i kumkają ochrony się domagają.

8. Na odwrocie pracy należy zamieścić kartę informacyjną z danymi uczestnika: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon kontaktowy, e-mail, nazwę i adres placówki lub instytucji, jeśli taką reprezentuje uczestnik.

9. Kryteria oceny prac:
zgodno
ść treści konspektów z tematem konkursu oraz zgodność opracowania konspektu z zawartymi poniżej wytycznymi.
    
Wytyczne/ wymagane elementy/ konspektu lekcyjnego:

 • Temat
 • Autor/autorzy
 • Kategoria wiekowa, dla której konspekt jest przeznaczony
 • Czas zajęć (czas realizacji lekcji z wykorzystaniem konspektu – ilość jednostek lekcyjnych)
 • Cele zajęć w zakresie: wiadomości, umiejętności i postaw
 • Metody
 • Formy pracy
 • Środki dydaktyczne
 • Przebieg zajęć (etap wprowadzenia, etap realizacji, etap utrwalenia)
 • Załączniki (w tym np. propozycja zadań z informacją odnośnie ilustracji, które powinny znaleźć się w konspekcie, instrukcje, karty pracy, opis gier, zabaw edukacyjnych)
 • Bibliografia
 • Dodatkowo (jeśli Autor uzna za zasadne): Słowniczek trudnych pojęć

10. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane w wersji drukowanej, nie zamieszczone w Internecie i nie zgłoszone do innych konkursów.

11. Terminy obowiązujące w konkursie:
 • złożenie  prac – w formie papierowej i elektronicznej  do 14 sierpnia 2017 roku (data wpływu do siedziby Organizatora),
 • ogłoszenie wyników konkursu na stronie: www.bpn.com.pl do 31 sierpnia  2017 roku,
 • powiadomienie nagrodzonych i wyróżnionych.  

12. Uwagi końcowe:
 • przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych i dyplomów,  prace nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w wydawnictwie „Te co skaczą i kumkają ochrony się domagają - organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji i reprodukcji tych prac w wydawnictwach BPN  i środkach masowego przekazu oraz przetwarzania  danych osobowych autorów prac (po ogłoszeniu wyników autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają stosowne formularze z oświadczeniem odnośnie wykorzystania pracy w publikacjach Białowieskiego Parku Narodowego, o którego wypełnienie zostaną poproszeni).
  Białowieski Park Narodowy nie ponosi kosztów przesłania i dor
  ęczenia prac konkursowych.

13. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie konkursu.


ORGANIZATOR Białowieski Park Narodowy
Koordynator:  Hanna Schmidt, starszy specjalista ds. edukacji
Białowieski Park Narodowy
ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
e-mail: hanna.schmidt@bpn.com.pl tel: 85 682 97 33

15. Przykładowe zagadnienia  konspektów lekcyjnych:

·         charakterystyka przedstawicieli gromady płazów
·         cykl roczny płazów na wybranych przykładach
·         biologia, ekologia płazów: cykl dobowy zwierzęcia, cechy umożliwiające zdobywanie pokarmu
·         aktualnie stosowana ochrona płazów
·         sieć troficzna w ekosystemie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę płazów w utrzymaniu równowagi ekosystemu 
·         czynniki wpływające na liczebność populacji na przykładzie wybranych gatunków płazów

·      żne formy ochrony przyrody i metody ochrony zwierząt – z przykładowymi gatunkami objętymi tę formą ochrony ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli gromady płazów

czwartek, 27 lipca 2017

Kolekcja dalii 2017W tym roku mamy ok 280 odmian dalii w kolekcji, w sumie wysadzono 400 roślin. W 2017 roku kwitną z opóźnieniem, dopiero ok. 30% roślin ma pierwsze kwiaty. Zimne noce i poranki w lipcu zmodyfikowały nieco pokrój roślin - są niższe niż w latach ubiegłych.

Kolekcję można będzie oglądać w czasie V Olsztyńskiej Wystawy Dalii we wrześniu (zobacz szczegóły)

Teresa Jagielska

piątek, 14 lipca 2017

Co wynika z projektu Uniwersytet Młodego Odkrywcy ?

W czerwcu zakończył się kilkumiesięczny projekt Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Analizujemy efekty na różne sposoby. Doskonalimy swoje umiejętności w zakresie współpracy z placówkami edukacyjnymi i edukacja pozaformalną.

W ramach projektów ODN Target przygotował ewaluację  na podstawie anonimowych ankiet, wypełnianych przez uczniów, nauczycieli ze szkoło i kadrę akademicką. Pełen raport przedstawimy już niebawem, także w czasie Europejskiej Nocy Naukowców, we wrześniu br. Tymczasem publikujemy niektóre wnioski z tego raportu.

Przygotowujemy propozycje pikników naukowych i dłuższych projektów edukacyjnych w 2018 roku, tymczasem zapraszamy we wrześniu na Olsztyńskie Dni Dalii, Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki oraz Europejską Noc Naukowców. W styczniu zapraszamy na Noc Biologów. Liczymy także na kolejną edycję Uniwersytetu Młodego Odkrywcy w 2018 roku. Zapraszamy do współpracy i udziału

Stanisław Czachorowski

(Uroczyste rozdanie dyplomów na Warmińsko-Mazurskim Uniwersytecie Młodego Odkrywcy, czerwiec 2017)

Z przedstawionych w opracowaniu ewaluacyjnym danych szczególnie interesujące wydają się trzy obszary (pełen raport ewaluacji opublikujemy niebawem). Młodzi ludzie pragną łączyć naukę z działaniem. Przeprowadzanie eksperymentów to najbardziej pożądany element całego projektu, niezależnie od wieku uczestników.

Nauka przez działanie to model, którego oczekują wszyscy zaangażowani w ten projekt. Być może wynika to z faktu, że wciąż niewielkie możliwości działania dają szkolne pracownie przyrodnicze. Tym samym projekt odpowiedział na potrzebę realizacji działań niemożliwych w warunkach szkolnych. Zadziwiająco niski jest poziom zainteresowania osobą naukowca i jego pracą. To zaskoczyło nawet autorów narzędzi ewaluacyjnych. Szukając przyczyn tego stanu rzeczy chcemy się pokusić o pewną hipotezę. Kultura popularna, w której funkcjonują dzieci i młodzież, odeszła ostatnimi czasy od popularyzowania postaci “szalonego naukowca”, który będąc osobą często nieporadną życiowo tworzy wynalazki zmieniające świat. Starsze pokolenia, które wychowały się choćby na komiksach Papcia Chmiela, czy filmowych hitach w stylu Powrót do przyszłości lub Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki, zwykle fascynowała postać naukowca i tego, czym się zajmuje. Można więc pomyśleć, że autorzy gier komputerowych czy filmów animowanych nie sięgają już chętnie po takiego bohatera. Tym samym obca jest dzieciom fascynacja jego osobą i pracą.

I wreszcie, potwierdzenie w tych badaniach znalazła koncepcja człowieka Johana Huizingi, czyli słynna figura homo ludens (człowieka bawiącego się). Wprawdzie zarówno nauczyciele, jak i rodzice oraz naukowcy zdają sobie sprawę, że nauka poprzez zabawę jest istotna dla dzieci i młodzieży, ale sami niechętnie przyznają temu elementowi odpowiednią rangę. W ankiecie wstępnej, badającej oczekiwania, dzieci i młodzież umieszczały dobrą zabawę na drugim miejscu. W ankiecie cząstkowej, realizowanej już w trakcie trwania projektu, element ten zajmował dalsze miejsce. Wprawdzie w ewaluacji końcowej ten element wciąż zajmuje wysokie miejsce, jednak wydaje się, że mógł w trakcie trwania projektu bardziej dominować.

Szczególnie rzuca się w oczy niedocenianie tego elementu w kontekście działań skierowanych do młodzieży. Nauczycielskie odpowiedzi uplasowały element zabawy na ostatnim miejscu (sic!), gdy tymczasem odpowiedzi młodzieży dawały temu elementowi bardzo wysokie miejsce. Podobnie nie docenili tego elementu naukowcy. I to chyba najważniejszy wniosek. Jeśli o nim zapomnimy, żadne zjazdy, konferencje, dysputy, innowacje nie wpłyną na trwałą zmianę polskiej oświaty. Nie możemy sobie pozwolić na niedocenianie zabawy w procesie przyswajania wiedzy.

Julia Karczewska
ODN Target

poniedziałek, 10 lipca 2017

V Olsztyńska Wystawa Dalii już we wrześniuV Olsztyńska Wystawa Dalii odbędzie się w dniach 9-10 września 2017 r. na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Doświadczalnego UWM. Organizatorem imprezy jest Wydział Biologii i Biotechnologii oraz grupa wolontariuszy M.A.I.K.,wspomagająca działalność szklarni WBiB.

Wystawa poprzedzona będzie wielkimi warsztatami aranżacji kwiatowych, których efekty będziemy mogli podziwiać przez dwa dni.Zapraszamy mieszkańców Olsztyna i okolic do tworzenia instalacji kwiatowych razem z nami - 8 września od godziny 16.00 do 20.00.

W czasie wystawy wybierzemy najpiękniejszą dalię oraz zaproponujemy ciekawe warsztaty.

Teresa JagielskaA tak było w ubiegłym roku:piątek, 7 lipca 2017

Nasze pasje - bioróżnorodność malowana na szkle


Butelki maluję od dawna. Inspiracją jest lokalna przyroda: głównie owady i rośliny. Od trzech lat maluję także kamienie i stare dachówki. Sztuka łączy, zarówno w czasie malowania na plenerach w parkach, jak i w czasie wernisażu. Można się spotkać z ludźmi i rozmawiać, także o przyrodzie, o etnografii i sensie. Wiedza jest bogactwem i dobrem ogólnym, warunkującym rozwój cywilizacji, do którego prawo ma każdy. Tak jak woda, powietrze. Nie można więc ograniczać dostępu do wiedzy. Każdy człowiek potrzebuje choć odrobiny filozofii, wiedzy i sztuki. Bo potrzebuje sensu i piękna. Człowiek jest twórcą, nawet lepiąc pierogi czy sprzątając mieszkanie. Dlatego wybrałem proste formy i tani materiał: słoiki i butelki wyrzucone do lasu, stare, niepotrzebne dachówki, polne kamienie. Przy wspólnym malowaniu, na przykład na trawniku w miejskim parku, mówić można ale nie trzeba. Ciszy nie trzeba zabijać słowem. Słów jest zbyt dużo. Mało kto ich słucha. Spotykam się z ludźmi, by w prostej czynności przywracać sens i znaczenie rzeczom pozornie bezwartościowym. I ludziom. Nie tylko słowem przekazujemy treści. Wspólne malowanie jest slow science na prowincji. Dla niektórych słowo prowincja, podwórko stygmatyzuje i ośmiesza. Dla mnie podwórko ma sens jako sposób pełniejszego bycia ze sobą bez zbytniego nadęcia i dworskiej oficjalności. To styl życia, związanego z lokalnością i z trzecią rewolucją technologiczną.

Malowanie butelek jest jak nauka – ma służyć ulepszaniu świata. Jest dla mnie jak chasydzka przypowieść, by za pomocą drobiazgu, jaką jest przywrócona do życia butelka, opowiedzieć o rzeczach ważnych i większych, za pomocą części pokazać całość. Dlatego maluję i przywracam do życia. Nie ma rzeczy i ludzi niepotrzebnych. Są tylko niedostrzeżeni w swym pięknie i wartości.

Dzielenie się jest również podstawowym elementem nauki – jej postęp i rozwój ściśle związany jest z wymianą informacji, spostrzeżeń, wyników badań. Przeciwdziała wykluczeniu i pozwala rozmyślać nad nowym urządzeniem cywilizacji, nową odpowiedzią jak żyć. Na co dzień. W wielkim świecie i na prowincji. Sztuka jest polem działania dla intuicji. Nauka jest polem działania racjonalności. Malujący naukowiec to negocjacje tych dwóch światów.

dr hab. Stanisław Czachorowskiczwartek, 6 lipca 2017

Prezentacja mikroskopu VHX6000

W poniedziałek 10 lipca b.r. o godz. 11:00 w Katedrze Fizjologii Genetyki i Biotechnologii Roślin odbędzie się prezentacja mikroskopu VHX6000. Wstępne informacje o urządzeniu można znaleźć na stronie http://www.keyence.eu/ (proszę na tej stronie wybrać link „microscopes” i odszukać VHX 6000 series). Mikroskop ten produkowany jest głównie z myślą o zastosowaniach technicznych (ocena i pomiary powierzchni elementów różnych urządzeń), ale ze względu na prostotę obsługi i znakomitą głębię ostrości być może okaże się interesujący także dla nas – biologów. Cechą, która mnie w nim zainteresowała jest też możliwość automatycznego liczenia obiektów, a także „rejestracja w 3D” (z moich wcześniejszych doświadczeń wynika, że nie jest to najlepszy mikroskop do fotografowania bardzo drobnych i prawie przezroczystych obiektów).

Miejsce prezentacji będzie zależało od liczby osób nią zainteresowanych (sala 123 albo sala 107 w Fizjologii Roślin), dlatego poproszę o maila najpóźniej w piątek jeśli ktoś z Państwa chciałby uczestniczyć w tej prezentacji. Oczywiście można przynieść ze sobą własne preparaty i wykonać ich mikrofotografie (raczej preparaty typowe dla obserwacji pod binokularem).

Zapraszam serdecznie w imieniu własnym oraz przedstawiciela firmy Keyence – pana Dawida Chojnowskiego,

dr Dariusz Michalczyk

Nasze pasje - niezwykłe rośliny


Moją pasją są rośliny „niezwykłe”. Należą do nich także rośliny kwiatowe rosnące w rejonach wyjątkowo nieprzyjaznych, trudno dostępnych dla człowieka, takich jak Arktyka i Antarktyka. Okołobiegunowe obszary Ziemi w miniaturze od 15 lat są obecne w Szklarni Katedry Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W naszym laboratorium szklarniowym uprawiamy 16 gatunków, przedstawicieli Caryophyllaceae i Poaceae. Są to:

 • przedstawiciele goździkowatych: 
 • 1. Cerastium alpinum L., 
 • 2. Cerastium arcticum Lge., 
 • 3. Cerastium arvense L., 
 • 4. Colobanthus apetalus (Labill.) Druce, 
 • 5. Colobanthus lycopodioides Griseb, 
 • 6. Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl., 
 • 7. Silene involucrata (Chamisso & Schlechtendal) Bocquet, 
 • 8. Sagina procumbens L., 
 • przedstawiciele traw (wiechlinowatych):
 • 9. Deschampsia antarctica Desv., 
 • 10. Deschampsia alpina (L.) Roem. Sch., 
 • 11. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., 
 • 12. Festuca brachyphylla Schultes., 
 • 13. Poa annua L., 
 • 14. Poa alpigena var. vivipara (Malmg.) Schol., 
 • 15. Poa alpina var. vivipara L., 
 • 16. Poa arctica var. vivipara L. 
 Prof dr hab. Irena Giełwanowskaśroda, 5 lipca 2017

Japońsko-Polski Kurs Letni pt: "Hydrobiology and inland environmental science in Poland" dla studentów

(zdjęcie z zajęć z poprzednich edycji kursu)
Zapraszam Studentów studiów 2. lub 1. stopnia kształcenia do udziału w atrakcyjnym międzynarodowym Kursie Letnim pt: „Hydrobiology and inland environmental science in Poland”, zorganizowanym przez Uniwersytetu Hokkaido, Wydział Nauk Rybackich i UWM w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Zoologii, który odbędzie się w dniach od 28 sierpnia do 10 września 2017

Udział w Kursie jest bezpłatny

Uczestnikami Kursu będą studenci (cztery osoby) Faculty of Fisheries Sciences, Uniwersytetu Hokkaido (Japonia) i studenci (cztery osoby) UWM w Olsztynie. Każdy uczestnik odbędzie 60 godz. różnych form zajęć dydaktycznych, obejmujących, m.in. realizację jednego naukowego Mini-Projektu.
Studenci uzyskają Zaświadczenie o ukończeniu Kursu i 4 pkty ECTS

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lipca (poniedziałek) 2017!

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Uniwersytetu Hokkaido, i pracowników oraz doktorantów Kat. Zoologii, a także Kat. Ekologii (Wydział Biologii i Biotechnologii), Kat. Ichtiologii (Wydział Nauk o Środowisku) oraz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, PAN w Olsztynie.
Zajęcia odbywać się będą w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej i Katedrze Zoologii. Kurs Letni „Hydrobiology and inland environmental science in Poland” oraz działania towarzyszące wymianie studentów finansowane są przez Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii odbywają się w ramach Porozumienia o współpracy obu wymienionych Uczelni.

Do pobrania: harmonogram – PDF, Application Form - plik PDF, plik WORD

Prof. dr hab. Alicja Boroń, koordynator
alibo@uwm.edu.pl

Nasze pasje - inspiracje roślinne


Bogactwo świata roślin można pokazać w różny sposób. Uwieczniam rośliny na fotografiach lub w sposób mniej trwały tworzę kompozycje z żywych roślin. Kolekcjonuję również rośliny z różnych stref klimatycznych: rośliny tropikalne, sukulenty, rośliny owadożerne.

Mgr Teresa JagielskaDwudziestolecie Wydziału Biologii i Biotechnologii

Ponad 3,5 tys. absolwentów ukończyło Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w ciągu 20 lat istnienia. Wydział uczcił jubileusz specjalnym posiedzeniem Rady Wydziału oraz naukowymi warsztatami terenowymi w podolsztyńskich rezerwatach przyrody (29.06-1.07).
W kulminacyjnej uroczystości jubileuszowej w Centrum Konferencyjnym udział wzięła Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii, przedstawiciele władz uczelni, emerytowani pracownicy wydziału, przedstawiciele władz miasta i województwa oraz placówek naukowych współpracujący z wydziałem.
Wydział został powołany uchwałą z 6 grudnia 1996 r. Senatu Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego, ale jego korzenie sięgają roku 1950, kiedy w ówczesnej Wyższej szkole Rolniczej (z której wykształciła się następnie ART) na Wydziale Rolniczym powołano Katedrę Botaniki oraz Katedrę Fizjologii Roślin. W tym samym roku na Wydziale Zootechnicznym powołano Katedrę Biologii Zwierząt, podzieloną następnie na Katedrę Zoologii oraz Katedrę Fizjologii Zwierząt Domowych. W 1966 r. powstał Instytutu Biologii Stosowanej. Jego kadrę tworzyli pracownicy naukowi wydziałów: Rolniczego, Zootechnicznego, Weterynaryjnego, Mleczarskiego oraz Rybackiego.
Wydział Biologii rozpoczął funkcjonowanie 1 września 1997 r. Pierwszym dziekanem została prof. dr hab. Jadwiga Przała, a prodziekanami dr hab. Tadeusz Korniak i dr hab. Czesław Hołdyński. Kadrę stanowiło 54 nauczycieli akademickich, wśród których było 8 profesorów, 9 doktorów habilitowanych, zatrudnionych na stanowiskach profesora ART, 18 adiunktów ze stopniem doktora, 18 asystentów z tytułem magistra oraz 2 wykładowców. Pierwszym nowym obiektem była nowoczesna szklarnia o powierzchni 300 m2. Jej budowę zainicjował Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska. Szklarnia wraz z Katedrą Fizjologii i Biochemii Roślin została włączona w strukturę Wydziału Biologii.
Prof. Jadwiga Przała, pierwszy dziekan wydziału, tak wspomina początki jego funkcjonowania:
- Było trudno. Nie mieliśmy specjalnych pomieszczeń. Obecna nasza siedziba zaczęła się budować dopiero w 2000 r. Niemal od razu wystąpiliśmy o uprawnienia doktorskie i dostaliśmy je szybko, bo już w 1999 roku. Później już był Uniwersytet, dołączyli do nas koledzy z Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Wystąpiliśmy o uprawnienia habilitacyjne i uzyskaliśmy je w 2001 r. Budowało się nasze Collegium Biologiae. Mogliśmy się wszyscy przenieść do Kortowa. Tak szybko upłynęło te 20 lat! – kończy prof. Przała.
W 2008 r., dzięki dofinansowaniu MNiSW, w wykupionym od Polskiej Akademii Nauk i wyremontowanym budynku przy ul. Prawocheńskiego ze środków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wydział uruchomił nowoczesne międzywydziałowe Laboratorium Diagnostyki Molekularnej wyposażone w aparaturę badawczą wartości ponad 13 mln zł. Była to jedna z najnowocześniejszych jednostek badawczych w kraju.
Obecny dziekan prof. Tadeusz Kamiński za najważniejsze fakty z dwudziestolecia wydziału uznaje uzyskanie przez niego pełnych uprawnień akademickich w biologii i do doktoryzowania w biotechnologii, przyznanie kategorii naukowej A oraz instytucjonalnej oceny wyróżniającej. 
- Naszą wizytówka naukową, dzięki której jesteśmy rozpoznawalni w świecie jest biologia rozrodu zwierząt, biologia i fizjologia nasion, cytogentyka. Tym głównie zajmują się nasi naukowcy. Jakie stawiamy sobie zadania na przyszłość? Chcemy robić to, co należy do wydziału, możliwie jak najlepiej – prowadzić badania naukowe, zajęcia ze studentami, otrzymać dobry wynik w najbliższej parametryzacji i utrzymać kategorię naukową A – podkreśla prof. Kamiński.
Podczas uroczystości władze wydziału odznaczyły okolicznościowymi jubileuszowymi medalami osoby szczególnie zasłużone dla wydziału, władze uczelni, emerytowanych pracowników naukowych, osoby wchodzące w skład kolegiów dziekańskich w ciągu 20 lat. Wśród osób wyróżnionych znalazła się mgr Teresa Jagielska, pracownica Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin, pracująca w wydziałowej szklarni, jedna z pomysłodawczyń i organizatorek corocznej wystawy dalii w Kortowie,
- Cieszę się że wydział docenia moją pracę, moje pasje. Pracuję z roślinami i moje życie kręci się wokół nich. Uwieczniam je także na zdjęciach. Szczególnie zachwyca mnie piękno roślin tropikalnych. Mamy małą kolekcje takich roślin w szklarniach. Od kilku lat mamy też kolekcję dalii na naszym wydziale, które stały się inspiracją do organizacji wystaw\. W tym roku odbędzie się już 5. wystawa dalii – opowiada mgr T. Jagielska..
Uroczystemu posiedzeniu rady Wydziału Biologii i Biotechnologii towarzyszyła wystawa w holu Centrum Konferencyjnego , pokazująca pozazawodowe pasje pracowników wydziału. Wystawa prezentowała m.in. drzewa bonsai, fotografie, obrazy, kompozycje kwiatowe, rękodzieło.
Wydział Biologii i Biotechnologii tworzy 9 katedr oraz Laboratorium Diagnostyki Molekularnej. W ostatniej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, prowadzonej przez MNiSW od 2013 r. wydział został sklasyfikowany w kategorii naukowej A. Na WBiB jest zatrudnionych: 16 nauczycieli akademickich z tytułem profesora, 19 nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego, 42 nauczycieli akademickich (adiunkci i asystenci) ze stopniem doktora, 6 wykładowców, w tym 5 ze stopniem doktora i 1 z tytułem magistra oraz 32 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Od czasu uzyskania uprawnień akademickich, na WBiB odbyło się 169 promocji na stopień doktora; 51 na stopień doktora habilitowanego; 29 nauczycielom nadano tytuły profesora nauk biologicznych.
Wydział Biologii ii Biotechnologii jest szeroko znany z wielu działań popularyzujących wiedzę o naukach biologicznych. Bierze udział w corocznej ogólnopolskiej akcji Noc Biologów, ogólnoeuropejskim Dniu Fascynujących Roślin, uczestniczy w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki. Od kilku lat organizuje w wydziałowych szklarniach wystawy dalii, na które ściągają hodowcy tych kwiatów z całej Polski.
mah
źródło: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/xx-lecie-wydzialu-biologii-biotechnologii-uwm

wtorek, 4 lipca 2017

Nasze pasje - moja mała pasja


Oto "dzieła" pseudomalarki, będące wyrazem chęci widzenia świata kolorowego, innego i czasem chociaż trochę odbiegającego od codzienności.

Prof. dr hab. Anita Franczak