sobota, 27 października 2012

O cmokaniu i wykaszaniu czyli przyrodnicy w działaniu


Centrum Ochrony Mokradeł (CMok) to istniejąca już parę lat organizacja pozarządowa, której cele można wprost odczytać z nazwy. Utworzyli ją studenci i młodzi naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, SGGW i instytutu wówczas jeszcze Melioracji i Użytków Zielonych, co wpłynęło na charakter działalności - mniej spektakularnych akcji w stylu przypinania się do drzew, więcej działań związanych z badaniami, czy wręcz eksperymentami naukowymi. Od samego początku CMok postawił na ochronę czynną.

Klasyczna ochrona bierna, ścisła ma sens w ekosystemach takich jak Puszcza Białowieska. W ekosystemach otwartych, mokradłowych, ochrona bierna może przynieść więcej szkody niż tradycyjna gospodarka. Mokradła, na których niegdyś wypasano trzody, i które koszono co jakiś czas, gdy akurat poziom wody na to pozwalał po zarzuceniu takiej gospodarki zarastają. Owszem, jest to proces naturalny, ale prowadzący do pewnej homogenizacji. W naszych, środkowoeuropejskich warunkach sukcesja wiedzie ku lasom. Otwarte bagna prawie nie mogą się utrzymać pod naporem trzcin, łozy, brzóz, olch czy sosen i prędzej czy później (w jednych warunkach po kilkunastu, w innych po kilkuset) zamieniają się w lasy (lub bory) bagienne. Obecnie zaś do tych gatunków dołączyli imigranci tacy jak nawłoć kanadyjska czy klon jesionolistny.

Rośliny, zwierzęta czy grzyby terenów otwartych, które obecnie znamy z bagien, zawsze były w naszych warunkach rzadkie, szukając sobie co bardziej podmokłych miejsc, pożarzysk, wiatrołomów, bobrowisk itp. miejsc, które dziś określamy jako miejsca katastrof. Dziś jednak skutecznie takie miejsca są przez ludzi porządkowane, a wodę gruntową staramy się spuścić do Bałtyku jak najszybciej się da, więc gatunki mokradłowe coraz trudniej znajdują swoje refugia.

CMok swego czasu podjął się zabiegu ochroniarskiego stosowanego w Europie Zachodniej, ale w Polsce dotąd nowatorskiego - zrywki murszu na bagnie Całowanie pod Warszawą. To dość radykalny zabieg stosowany do całkowicie zdegradowanych, przesuszonych torfowisk, które pokrywa już nie torf, lecz mursz. Usuwając mursz obniża się poziom gruntu, a więc w zasadzie podnosi poziom wód gruntowych. Usuwa się też bank nasion roślin łąk świeżych i wilgotnych (a więc już nie bagiennych). Tego typu działania są dość kosztowne i ograniczone do siedlisk już zdegradowanych. Obecnie zaś CMok skupia się na zabiegach o wiele prostszych, ale również ważnych dla powstrzymania degradacji jeszcze żywych torfowisk. Te zabiegi to usuwanie wysokich roślin zacieniających niskie rośliny bagienne (i zwiększających ewapotranspirację). Tego typu zabiegi są ostatnio wpisywane w plany ochronne rezerwatów, a CMok jest ich realizatorem. Jednak nie wszystkie bagna są objęte ochroną rezerwatową, ale CMok o nich nie zapomina.

W najbliższym czasie organizowana jest kilkudniowa akcja na Pojezierzu Sejneńskim. Oprócz wykaszania i wyrębywania trzcin, łoz, olch na mokradłach, będą również prześwietlane murawy. Murawy są pod względem wilgotności zwykle przeciwieństwem torfowisk, ale ich fizjonomia jest bliźniaczo podobna. Akcja sejneńska planowana jest na przedłużony weekend zaduszny – zacznie się 2, a skończy 6 listopada. Można oczywiście włączyć się tylko do części. Koordynatorem akcji jest dr Paweł Pawlikowski (p.pawlikowski(AT)uw.edu.pl), a kolejne takie akcje są zwykle ogłaszane na facebookowym profilu wortalu bagna.pl.

Zapraszamy do przyłączenia się.

Piotr Panek

 (Na zdjęciu wykaszanie bagna w rezerwacie i obszarze Natura 2000 Torfy Orońskie latem 2012 r.) 

czwartek, 25 października 2012

sobota, 20 października 2012

PROJEKTOR – wolontariat studencki

„PROJEKTOR – wolontariat studencki” to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu. Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi i w małych miastach. W ramach programu studenci docierają do dzieci i młodzieży z małych miejscowości przekazując im wiedzę, ale także pozytywne wzorce i własnym przykładem zachęcają do dalszego rozwoju i nauki. Program Projektor w unikatowy sposób łączy dziecięcą chęć uczenia się i poznawania świata ze studenckim zaangażowaniem. Dzięki tej inicjatywie środowisko akademickie, szkolne, a także samorządy i społeczności lokalne wymieniają się wiedzą oraz doświadczeniami, czerpią inspirację i nawiązują kontakty.

Zasady Programu
Zajęcia proponowane i realizowane przez studentów mają formę projektów edukacyjnych, dzięki czemu dzieci i młodzież uczą się przez doświadczenie. Projekty te prowadzone są w oparciu o przygotowane przez studentów scenariusze, których zakres tematyczny jest ustalany ze szkołą. Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności. Studenci prowadzą zajęcia lingwistyczne, artystyczne, związane z ochroną środowiska, psychologiczno-pedagogiczne, informatyczne, humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, sportowe i inne.

Projekty edukacyjne są prowadzone w czasie wolnym od zajęć, w trakcie roku szkolnego oraz w wakacje i ferie. W trakcie roku szkolnego grupy studentów realizują projekty systematyczne. W czasie trzech dwugodzinnych wizyt w szkole wolontariusze realizują spójny scenariusz zajęć z tą samą grupą uczniów. Projekt systematyczny trwa od 2 do 6 tygodni. Projekty wakacyjne i feryjne obejmują co najmniej 5 spotkań, zawierających nie mniej niż 5 godzin dydaktycznych w ciągu jednego dnia. Zarówno projekty systematyczne, jak i projekty wakacyjne i feryjne prowadzone są przez grupy od 2 do 3 wolontariuszy. Szkoły, które zapraszają wolontariuszy udostępniają miejsce do realizacji projektów, a także służą pomocą merytoryczną i organizacyjną. Wspólnie z wolontariuszami uzgadniają tematykę i formę zajęć. Studenci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją swoich projektów. Fundacja Rozwoju Wolontariatu zapewnia szkolenia, ubezpieczenie, zwrot kosztów przejazdu i zakupu materiałów dydaktycznych. Kontakty między studentami, szkołą i organizatorami odbywają się za pomocą strony internetowej www.projektor.org.pl oraz bezpłatnej infolinii.

Korzyści płynące z programu PROJEKTOR – wolontariat studencki 
Program Projektor promuje aktywne postawy wśród uczniów, a także studentów, u których kształtuje poczucie społecznej odpowiedzialności i solidarności, umożliwiając jednocześnie realizację własnych pasji i zainteresowań. Inicjatywa ta wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły, daje wgląd w najnowocześniejsze poglądy na pedagogikę widzianą oczami studentów. Wolontariusze uczestniczący w programie, wykazują się zdolnościami twórczego myślenia, rozwijają umiejętności pracy w grupie oraz kompetencje związane z zarządzaniem projektem. Praca z dziećmi to dla nich również trening umiejętności interpersonalnych. Dzięki narzędziom służącym monitoringowi i ewaluacji studenci otrzymują wiarygodną informację zwrotną na temat swojej pracy. Ponadto udział w programie jest doceniany przez pracodawców, dlatego zdobyte w ten sposób doświadczenia są cenną rekomendacją w przyszłej pracy. Do beneficjentów programu zalicza się także środowisko akademickie, które poprzez udział w inicjatywie umożliwia studentom oraz absolwentom rozwój zainteresowań, kompetencji specjalistycznych i społecznych. Dodatkowo, program buduje koalicję na rzecz rozwoju i kształcenia. Dzięki udziałowi w nim rośnie kapitał społeczny gminy, a środowisko umożliwiające młodym ludziom rozwijanie ich zainteresowań staje się atrakcyjne dla wszystkich członków społeczności lokalnej.

Dotychczasowe efekty 
W dotychczasowych edycjach programu od 2003 roku przeprowadzono 16 378 projektów edukacyjnych w 1279 szkołach w Polsce. Wzięło w nich udział 5327 studentów-wolontariuszy (dane na 31.12.2011r.). W 2011 roku zrealizowano 3876 projektów, w których wzięło udział 16 335 uczniów. Wymierne efekty prowadzonych działań potwierdzają skuteczność i profesjonalizm zarządzania, a także to, że wybrany przez Fundację model edukacyjny się sprawdza. Program „Projektor” wsparli dwaj byli premierzy - prof. Jerzy Buzek i prof. Marek Belka - którzy jako wolontariusze w okresie wakacji prowadzili zajęcia dla młodzieży szkolnej w kilku gminach wiejskich. Powstała również sieć partnerów instytucjonalnych – wśród nich szkoły wyższe, samorządy, media – wspierająca „Wolontariat Studencki”. Obecnie należy do niej ponad 40 instytucji, wśród nich m.in. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza (będąca partnerem strategicznym), Fundacja Orange, Microsoft, PGNiG SA, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej, IBM.

piątek, 19 października 2012

Malujący studenci i pracownicy Wydziału


W wernisażu wzięło aktywny udział troje pracowników Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz ponad setka absolwentów... wystawiających swoje wspólne podyplomowe dzieło.

Przyroda Warmii i Mazur - konkurs


więcej o konkursie: http://biologiaolsztyn.blogspot.com/2012/09/konkurs-przyroda-warmii-i-mazur.html

Epigenetyka a zdrowie i dobrostan - wieści z Belgii i Polski

W dniach 4-5 października 2012 roku w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego nowego europejskiego projektu badawczego, który będzie realizowany w ramach akcji COST (Cooperation of Science and Technology). Nowy projekt badawczy pt. "Epigenetics and periconceptional enviroment. Periconception environment as an epigenomic lever for optimising food production and health in livestock" dotyczy bardzo ciekawego problemu wpływu różnych czynników, w tym stosowanej w okresie okołozapłodnieniowym diety przyszłych rodziców, na zmiany epigenetyczne oraz ich skutki w zarodkach i u potomstwa. Ostanie przesłanki wskazują, że również nasze zdrowie w dużym stopniu zależy od tego czym odżywiali się nasi przodkowie (rodzice, a nawet dziadkowie i pradziadkowie) podczas okresu okołozapłodnieniowego i w pierwszych dniach rozwoju zarodka. Badania, które będą prowadzone w Europie mają wyjaśnić mechanizmy zmian epigenetycznych, opracować narzędzia służące do ich badania oraz strategie zapobiegania niepożądanym skutkom tych zmian.

 Do nowej akcji COST włączyli się naukowcy z dwudziestu sześciu krajów Europy, w tym z Polski. W Komitecie Organizacyjnym akcji COST nasz kraj jest reprezentowany przez dr hab. Dorotę Cieślak-Lechniak z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i przez dr hab. Anitę Franczak z Katedry Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie. Badania zapowiadają się bardzo ciekawie, a naukowy podjęli się zadania opracowania uzyskanych wyników i ich prezentowania nie tylko w profesjonalnych czasopismach naukowych, ale również w formie popularnonaukowej, a więc przystępnej i przyjemnej dla Czytelników nie związanych z nauką. Umożliwi to stworzenie przyjaznego i mam nadzieję ciekawego "pomostu naukowego" między epigenetyką a pasjonatami epigenetyki i nauki w ogóle.

 O uzyskanych wynikach badań na pewno będziemy Czytelników naszego bloga informować.

red.

poniedziałek, 15 października 2012

W drodze "Z laboratorium do kliniki"

Przygotowanie konfernecji naukowej trwa długo, ponad rok. W piątek 12 paździenika 2012 r. zebrał się w Katedrze Anatomii Porównawczej (Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie) olsztyński oddział Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, a głównym tematem spotkania były sprawy organizacyjne (zobacz więcej zdjęć), związane z przygotowywaną za rok konferecją. I nie było to pierwsze spotkanie w tej sprawie.

Konferencja pod tytułem "Z laboratorium do kliniki - wspólny cel, różne techniki", organiozwana jest przez Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików . Współorganizatorzy konferencji:
 •  Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików 
 • Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Katedra Anatomii Porównawczej 
 • Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Katedra Histologii i Embriologii Człowieka, Katedra Fizjologii Człowieka 
 • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (sesja satelitarna - Pennington Biomedical Research Center, USA)

Głównym celem organizowanej konferencji jest upowszechnianie najnowszych osiągnięć środowiska naukowego, skupionego wokół jednostek badawczych, związanych przede wszystkim z naukami histologicznymi oraz patomorfologicznymi w zakresie nauk medycznych, biologicznych i weterynaryjnych.

Z udziałem zaproszonych wybitnych specjalistów zaprezentowane będą współczesne metody mikroskopowej analizy komórek i tkanek z wykorzystaniem najnowszych technik biologii molekularnej i technik morfologicznych. Zaprezentowane zostaną wyniki badań podstawowych i diagnostycznych w zakresie wczesnego i pełniejszego rozpoznawania chorób nowotworowych człowieka, jak również chorób i stanów zapalnych modelowanych na zwierzętach. Ponadto uczestnicy będą mieli okazję do poznania zaawansowanych technik analizy mikroskopowej i sposobów obiektywizacji danych.

Doroczne sympozjum naukowe PTHC wpisało się w tradycję nauki polskiej i stanowi miejsce integracji przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którzy posługują się szeroko rozumianymi technikami mikroskopowymi. Konferencja stanowić będzie forum interdyscyplinarnej wymiany poglądów i umożliwi bezpośrednią konfrontację i weryfikację w krytycznej dyskusji prezentowanych wyników własnych badań. Ma to szczególne znaczenie dla młodych badaczy wkraczających w świat nauki, dlatego ważnym elementem konferencji będzie sesja młodych badaczy oraz sesja plakatowa, które stanowią doskonałe miejsce prezentowania wyników badań dla osób rozpoczynających karierę naukową, w tym doktorantów i studentów, oraz kreowanie nowych swoich pomysłów w otwartej dyskusji z wybitnymi profesorami i bardziej doświadczonymi koleżankami i kolegami z poszczególnych specjalności.

Istotnym aspektem spotkań naukowych w czasie trwania sympozjum jest nawiązanie osobistych kontaktów, które w przyszłości zazwyczaj owocują współpracą naukową między różnymi ośrodkami naukowymi i wnoszą nowe interdyscyplinarne podejście, co jest nowym trendem w obecnym świecie nauki.

Konferencja planowana jest na 4-6 września 2013 r.  W jej trakcie podejmowana będzie dyskusja o komórkach macierzystych jako przyszłości medycyny regeneracyjnej, w tym regeneracji tkanki nerwowej. Podejmowana będzie także tematyka biologii komórki i współczesnych technik mikroskopowych.

St. Cz. (c.d.n.)

piątek, 12 października 2012

V Edycja Konkursu im. Karola Sabatha otwarta!

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl zaprasza dziennikarzy piszących o nauce i medycynie do wzięcia udziału w V edycji konkursu im. Karola Sabatha na najlepszy materiał o tematyce popularnonaukowej, który został opublikowany w prasie, radiu, telewizji lub internecie w języku polskim między 1 sierpnia 2011 r. a 30 września 2012. Także w tym roku zostaną przyznane dwie nagrody:

* Nagroda im. Karola Sabatha za najlepszy tekst popularyzujący naukę
* Nagroda "Corpus Hippocrateum" za najlepszy tekst o tematyce medycznej.

Materiały mogą zgłaszać ich autorzy lub redakcje mediów, w których materiały zostały opublikowane na adres: PSDN Naukowi.pl. ul. Chodakowska 19/31; 03-815 Warszawa z dopiskiem: Konkurs im Karola Sabatha. Zgłoszenia są przyjmowane do 5 listopada 2012 r. (decyduje data wpłynięcia przesyłki). Teksty prasowe i publikowane w internecie należy zgłaszać w formie wydruków lub kserokopii, materiały audio w formie plików mp3 lub wave, nagranych na nośniku CD, DVD lub pamięci typu flash. Materiały video w formie plików avi, move nagranych na nośniku CD, DVD lub pamięci typu flash lub link do filmu w serwisach typu YouTube, Vimeo lub Dailymotion.

Sposób przygotowania materiałów: Zgłoszenie, nie więcej niż trzy materiały jednego autora, powinno zawierać: a) materiały (wydruki lub nośniki) oznaczone godłem i numerem kolejnym materiału (np. GODŁO1, GODŁO2). Imię i nazwisko autora musi zostać ukryte. Każdy zgłoszony materiał powinien być nadesłany w 4 kopiach. b) kopertę opatrzoną nazwą GODŁO - DANE) zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres pocztowy i - mail do korespondencji, nr. telefonu) oraz informację, gdzie materiał się ukazał (w wypadku tekstów prasowych: tytuł, numer pisma, data, strona; w wypadku materiałów radiowych i telewizyjnych: nazwa stacji, tytuł audycji, data i godzina emisji; w wypadku tekstów internetowych: tytuł, adres portalu/wortalu, sekcja/dział i URL strony, na której ukazała się publikacja, data publikacji).

Autor zgłaszający cykl materiałów, może wysłać najwyżej 3 prace z cyklu. Należy je oznaczyć: GODŁO1-CYKL1, GODŁO1-CYKL2, GODŁO1-CYKL3. Czekamy na Państwa materiały i życzymy powodzenia! Zarząd Regulamin konkursu im. Karola Sabatha Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl, chcąc promować najwyższe standardy dziennikarstwa naukowego w Polsce, ustanawia nagrodę im. Karola Sabatha za najlepszy materiał popularnonaukowy opublikowany w prasie, radiu, telewizji lub internecie.
1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone materiały opublikowane w języku polskim w prasie, radiu, telewizji i internecie między 1 sierpnia 2011 r. a 30 września 2012 r.
2. Materiały mogą być zgłaszane przez ich autorów lub redakcje mediów, w których materiały zostały opublikowane.
3. O nagrodę nie mogą ubiegać się członkowie zarządu PSDN Naukowi.pl ani członkowie jury.
4. Zarząd PSDN Naukowi.pl powołuje jury konkursowe, w skład którego wchodzi co najmniej 5 osób: naukowcy, dziennikarze lub medioznawcy. Skład jury zostanie opublikowany na stronie internetowej stowarzyszenia www.naukowi.pl w terminie do 30 września 2012 r.
5. Jury jest niezależne i ocenia zgłoszenia wyłącznie na podstawie ich wartości merytorycznej i warsztatowej. Jury wybiera jeden materiał, którego autor otrzymuje nagrodę im. Karola Sabatha. Jury ma prawo do nieprzyznania nagrody w razie braku prac na nią zasługujących. Jury ma także prawo do przyznania do trzech honorowych wyróżnień autorom innych nadesłanych materiałów.
6. Każdy z członków jury dysponuje trzema punktami, które może rozdzielić pomiędzy trzy najlepsze materiały. Możliwe jest niewykorzystanie wszystkich punktów przez danego członka jury. Nie jest możliwe przyznanie jednemu materiałowi więcej niż jednego punktu przez danego członka jury.
7. Najlepszy materiał jest wybierany przez zsumowanie punktów przyznanych poszczególnym materiałom przez wszystkich członków jury. Najlepszym materiałem jest ten, który zgromadził największą liczbę punktów.
8. W przypadku, gdy tę sama, najwyższą liczbę punktów uzyskał więcej, niż jeden materiał, przeprowadzana jest druga runda głosowania, z udziałem materiałów, które zdobyły najwyższą liczbę punktów. W tej rundzie każdy z członków jury dysponuje jednym głosem.
9. W przypadku, gdy druga runda głosowania nie przynosi rozstrzygnięcia, decydujący głos ma przewodniczący jury.
10. Laureat nagrody otrzymuje nagrodę pieniężną ufundowaną przez sponsorów konkursu. Sponsorzy nie mają wpływu na kryteria i procedurę przyznawania nagrody i na wybór laureata.
11. Zarząd PSDN Naukowi.pl ma prawo ustanowić dodatkową nagrodę, o wysokości niższej niż nagroda główna im. Karola Sabatha, za tekst popularyzujący osiągnięcia w konkretnej dziedzinie nauki (np. medycyny). Jego laureat będzie wybrany przez jury spośród wszystkich zgłoszeń do nagrody głównej.
12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2012 r. Termin i miejsce zostanie opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia www.naukowi.pl
13. Zgłoszenia do konkursu przyjmuje zarząd PSDN Naukowi.pl. Materiały mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty na adres: ul. Chodakowska 19/31; 03-815 Warszawa DOPISEK: Naukowi.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 listopada 2012 r. Decyduje data wpłynięcia przesyłki na adres wskazany przez PSDN Naukowi.pl
14. Teksty prasowe i publikowane w internecie należy zgłaszać w formie wydruków lub kserokopii, materiały audio w formie plików mp3 lub wave, nagranych na nośniku CD, DVD lub pamięci typu flash. Materiały video w formie plików avi, move nagranych na nośniku CD, DVD lub pamięci typu flash lub link do filmu w serwisach typu YouTube, Vimeo lub Dailymotion.
15. Zgłoszenie, nie więcej niż trzy materiały jednego autora, powinno zawierać: a) materiały (wydruki lub nośniki) oznaczone godłem i numerem kolejnym materiału (np. GODŁO1, GODŁO2).

Każdy zgłoszony materiał powinien być nadesłany w 4 kopiach. b) kopertę opatrzoną nazwą GODŁO - DANE) zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres pocztowy i - mail do korespondencji, nr. telefonu) oraz informację, gdzie materiał się ukazał (w wypadku tekstów prasowych: tytuł, numer pisma, data, strona; w wypadku materiałów radiowych i telewizyjnych: nazwa stacji, tytuł audycji, data i godzina emisji; w wypadku tekstów internetowych: tytuł, adres portalu/wortalu, sekcja/dział i URL strony, na której ukazała się publikacja, data publikacji). 16. Autor zgłaszający cykl materiałów, może wysłać najwyżej 3 prace z cyklu. Należy je oznaczyć: GODŁO1-CYKL1, GODŁO1-CYKL2, GODŁO1-CYKL3.

wtorek, 9 października 2012

Francja, środowisko i bioróżnorodność


Pod koniec września br., na zaproszenie Stowarzyszenia Francja-Polska z Departamentu Indre oraz Regionu Centralnego, czworo pracowników wydziału uczestniczyło w tygodniowej wizycie studyjnej we Francji: prof. dr hab. Alicja Boroń, dr hab. Agnieszka Piotrowska-Cieślak prof UWM, dr hab. Stanisław Czachorowski prof UWM, mgr Magda Woźniak. Głównym tematem wizyty było środowisko, ekologia i bioróżnorodność  Członkowie Wydziału Biologii i Biotechnologii wchodzili w skład delegacji z województwa warmińsko-mazurskiego, obok przedstawicieli Lasów Państwowych, Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Fundacji Albatros.

poniedziałek, 8 października 2012

Afazja i Grzesiowe Skarpeciaki

Na imię mam się Grześ i mam 10 lat. Chodzę do III klasy do Szkoły Podstawowej Nr 30 w Olsztynie. Od 7 lat chodzę na różne rehabilitacje, bo podobno mam kłopoty z mową. To się fachowo nazywa afazja, ale może ja po prostu jestem małomówny:). Rodzice każdego dnia walczą o moją lepszą komuniakcję ze światem. Wymyślają mi różne zadania językowe w domu, prowadzają mnie do super fajnych rehabilitantów, wyjeżdzają ze mną do stolicy na zajęcia z Tomatisa. (

Jeżeli chcecie wiedziec dokładnie co robimy to zapraszam do lektury mojego bloga http://grzesiowy.blox.pl/html, tam staram się na bieżąco opisywać moją rehabilitację.

Ostatnio mama wymyśliła akcję skarpetkową. Polega ona w skrócie na tym, że moi Przyjaciele przysyłają nam swoje pojedyńcze, samotne skarpetki (chociaż często są też pary) i mama w nocy szyje z nich Skarpeciaki. A potem wystawia je na mojej aukcji charytatywnej na Allegro. Pieniądze ze sprzedaży trafiają na moje konto w Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" i są przeznaczone na moją rehabilitację. Kochani! Jeżeli chcielibyście się przyłączyć do naszej akcji to serdecznie zapraszam. Wszystko jest opisane na moim blogu - wpadnijcie, poczytajcie, a może też z czasem będą Wam się śniły skarpetki (jak mojej mamie:))

pozdrawiam Was skarpetkowo

Grześ

Transplantacja, czyli uchwycić to co ulotne

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie wraz z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie organizują Akcję: „Czas dla Transplantacji – Uchwycić to, co ulotne…”, która odbędzie się 10 – 14 października 2012 r. 
Celem Akcji jest propagowanie idei i wiedzy na temat transplantacji wśród społeczeństwa Warmii i Mazur.
W trakcie naszej Akcji będzie można wziąć udział w licznych:
 • wykładach prowadzonych przez wybitnych ekspertów w dziedzinie transplantologii, 
 • wykładach biorców i dawców, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, emocjami, przeżyciami, 
 • w wystawach tematycznych, koncertach znanych zespołów muzycznych, 
 • pokazach tanecznych, 
 • pokazach sportowców, 
 • spotkaniach z osobami po przeszczepieniu narządu, 
 • oraz w innych formach aktywności, które pomogą w rozwoju Programu Transplantacyjnego w naszym województwie. 

więcej informacji na stronie szpitala

niedziela, 7 października 2012

Coś dla studentów biologii - konkurs a opis wycieczki przyrodniczej

Do 30 października 2012 r. trwa konkurs na  opis wycieczki do obszarów chronionych Warmii i Mazur. Coś w sam raz dla studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz studentów wydziałów przyrodniczych. Choć, kto wiem, może jest to atrakcyjne także dla studentów wydziałów humanistycznych?

Konkurs na opis wycieczki. Należy opisać trasę (propozycje) wycieczki na terenie parków lub rezerwatów na Warmii i Mazurach. Może to być propozycja wycieczki pieszej, rowerowej lub spływu kajakowego. Komisja konkursowa oceni opisy wycieczek na podstawie kryteriów (opisanych w regulaminie) i wybierze 3 osoby, które nadesłały najciekawszy i poprawny merytorycznie opis. Nagrodami są trz zestawy sprzętu turystycznego. Nagrodzone opisy zostaną opublikowane na łamach portalu.

Więcej: konkurs

St. Czachorowski

wtorek, 2 października 2012

Tydzień otwartej nauki (już niebawem)


Międzynarodowy Tydzień Open Access będzie obchodzony od 22 do 28 października. Polska już po raz czwarty bierze udział w tym przedsięwzięciu. Chcemy wspólnie z innymi krajami przypominać wszystkim, co dla społeczeństw świata, szczególnie tych rozwijających się, oznacza wolny dostęp do nauki, edukacji czy kultury.

Europa bardzo silnie zaznaczyła w 2012 roku wolę budowania otwartości w nauce, dała temu wyraz zarówno przez Komisję Europejską, jak i rząd Wielkiej Brytanii, które wprowadziły oficjalną politykę otwarcia zasobów wiedzy.

W Polsce nadal nie mamy oficjalnych przedsięwzięć w tym zakresie, dlatego powinniśmy o tym mówić i działać tak długo, aż uzyskamy społecznie ważny efekt, jakim jest dostępność do zasobów nauki. EBIB i KOED (Koalicja Otwartej Edukacji) będą informowały na bieżąco o imprezach przygotowanych na obchody OAW w Polsce w miarę nadsyłania informacji o nich.

Dotychczas zgłoszone imprezy:
1. Otwarte zasoby edukacyjne dla pracowników naukowych – Karolina Grodecka,  Centrum e-Learningu AGH Kraków -  Webinarium.
2. Wzrost cytowań w modelu publikacyjnym open access – Anna Wałek, Biblioteka Politechniki Wrocławskiej – Webinarium.
3. Transformacja czasopism tradycyjnych  do postaci elektronicznej otwartej – Bożena Bednarek-Michalska, UMK Toruń – Webinarium.
4. Debata i seminarium o otwartej nauce w Łodzi – koordynacja dr Iwona Sójkowska. Organizatorzy:  EBIB, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Biblioteka Politechniki - program,
5. Debata o otwartej nauce i nowych modelach publikownia czasopism naukowych – prowadzenie dr hab. Tomasz Ganicz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź; moderowanie debaty Bożena Bednarek-Michalska, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Spotkanie odbędzie się 30 października w BGUMK, ul. Gagarina 13 Toruń o godz. 13.00.
6. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu – warsztaty „Otwarta nauka w naszych rękach – od projektu do wdrożenia repozytorium uczelnianego”. Prowadzenie Emilia Karwasińska, Małgorzata Rychlik. Warsztaty odbędą się 15 października 2012.
7. Listopadowy numer Forum Akademickiego będzie poświęcony tematowi open access. 8. Listopadowy numer Biuletynu EBIB będzie poświecony e-nauce. Oficjalnym patronem medialnym tegorocznych obchodów OAW w Polsce jest w tym roku Forum Akademickie.

Sponsorem wielu wydarzeń OAW w Polsce jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Materiały do promocji OAW znajdują się na stronach OAW - udostępniono je wszystkim chętnym na wolnych licencjach, można zatem pobierać, przetwarzać i wykorzystywać do swoich celów bez ograniczeń.Przygotowaliśmy także dzięki wsparciu MNiSN polskie materiały: plakat, wizytówkę i wlepki, możecie je pobrać i wydrukować do swoich celów. Zaprojektował je Michał Oczko z AGH, są na licencjach CC BY-SA. Wszystkie imprezy zgłoszone do nas będziemy promowali w kraju i za granicą na oficjalnej stronie OAW oraz na stronach organizacji działających w Ruchu Open Access. Koordynatorem OAW w Polsce jest KOED i EBIB.

Bożena Bednarek-Michalska działaczka EBIB, KOED, EIFL i SPARC

więcej