wtorek, 8 maja 2012

Jak "studiować po europejsku", czyli o możliwościach zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji według nowych zasad

Drodzy Abiturienci,
wszystkie nasze programy studiów, które dla Was przygotowaliśmy zostały zmodyfikowane i uwzględniają zasady nowego modelu kształcenia. Od października 2012 roku rozpoczynamy kształcenie według programów jeszcze lepiej dostosowanych do wymogów ogólnoeuropejskiego procesu reformowania szkolnictwa wyższego zwanego Procesem Bolońskim. Ukończenie studiów powinno pozwolić Wam zatem nie tylko na zdobycie wiedzy, praktycznych umiejętności i satysfakcjonującej pracy, ale również umożliwić nabycie umiejętności rozumienia i postrzegania otaczającego nas świata i innych ludzi. Nowy model kształcenia określony jest przez takie pojęcia, jak: kształcenie zorientowane na studenta, mobilność, elastyczne ścieżki studiów oraz porównywalność i uznawalność wykształcenia zdobytego w różnych formach (a nawet w różnych krajach). Ten nowy model kształcenia zakłada ideę uczenia się przez całe życie i jest określany jako "lifelong learning".

Co to wszystko oznacza?
Kształcenie zorientowane na studenta to dla Was możliwość stworzenia własnego "przepisu-planu" na studia. W Polsce, jak wiecie, funkcjonuje trójstopniowa struktura studiów. Studia pierwszego stopnia to studia licencjackie lub inżynierskie, studia drugiego stopnia to studia magisterskie, a studia trzeciego stopnia to studia doktoranckie. Wszystkie te formy studiowania są dostępne na naszym Wydziale - trzeba tylko na początku swój "przepis-plan" na studiowanie wymarzyć i "zaprojektować":).

Mobilność to możliwość jaką daje Wam trójstopniowa struktura studiów. Dzięki takiej strukturze studiów każdy absolwent studiów pierwszego stopnia może:

1. kontynuować kształcenie na poziomie drugim (czyli magisterskim) na tym samym kierunku - to znaczy, że w ramach studiowanej dyscypliny można się specjalizować i pogłębiać już zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje;

2. kontynuować kształcenie na poziomie drugim, ale na innym, nowym kierunku studiów;

3. zakończyć kształcenie po pierwszym stopniu studiów i doskonalić swoje umiejętności i kompetencje w pracy zawodowej, a studia podjąć na nowo w przyszłości.

Atrakcyjne jest to, że absolwent z dyplomem licencjata lub inżyniera nie musi kontynuować kształcenia na uczelni, na której uzyskał ten dyplom. Kolejny etap kształcenia można kontynuować na innej uczelni w kraju lub w innych krajach. Takie rozwiązanie może również wiązać się ze zmianą studiowanego kierunku na drugim stopniu studiów. Każdy z Was musi jednak również sam ocenić czy wiedza zdobyta podczas pierwszego stopnia studiów pozwala Wam na kontynuację kształcenia na nowym kierunku studiów, w nowym obszarze tak, aby te nowe studia zakończyły się Waszym sukcesem. Kryteria przyjęcia na studia drugiego stopnia, jakie powinien spełniać Kandydat, są również określane przez uczelnię.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia i uzyskaniu dyplomu magistra możecie kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia czyli studiach doktoranckich lub rozpocząć karierę zawodową.

Elastyczne ścieżki studiów oznaczają indywidualizację i dostosowanie planu studiów do potrzeb, zainteresowań i pasji Studentów. Istnieje zatem możliwość wyboru zajęć fakultatywnych (stanowią 30% każdego programu), ścieżek przedmiotów obowiązkowych, realizacji części programu studiów na innym wydziale lub innej uczelni w Polsce lub za granicą. Ta ostatnia możliwość jest realizowana na przykład w ramach programu Erasmus, do udziału w którym zawsze bardzo gorąco Studentów zachęcam.

Porównywalność i uznawalność wykształcenia zdobytego w różnych formach i w różnych krajach to możliwości jakie daje system gromadzenia i przenoszenia osiągnięć Studentów wyrażonych w punktach zaliczeniowych (ECTS). Skrót ECTS oznacza Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System). System ECTS funkcjonuje w większości krajów uczestniczących w Procesie Bolońskim. Punkty ECTS określają, jaki nakład pracy Studenta jest niezbędny, aby osiągnąć zakładane dla danego przedmiotu/programu efekty uczenia się. Przyjęto, że jeden punkt ECTS odpowiada średnio 25-30 godzinom pracy Studenta. Zatem, jeśli rozważamy przedmiot, któremu przypisano na przykład 10 punktów, to oznacza to, że na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia i uzyskanie zaliczenia będziecie musieli poświęcić w sumie około 250-300 godzin pracy. Ten czas uwzględnia zarówno godziny spędzone na zajęciach obowiązkowych (czyli wykładach i ćwiczeniach) w uczelni, jak i godziny pracy samodzielnej Studenta, czyli godziny przeznaczone na naukę poza uczelnią. Plany studiów zostały skonstruowane w taki sposób, że co najmniej 50% punktów ECTS przypada na tak zwane "godziny kontaktowe", czyli godziny realizowane w ramach zajęć obowiązkowych - zarówno ćwiczeń, jak i wykładów - prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Ustalono, że aby uzyskać tytuł licencjata należy zdobyć co najmniej 180 ECTS, tytuł inżyniera - 210 ECTS. Uzyskanie tytułu magistra wymaga uzyskania od 90 do 120 punktów ECTS (zależnie od liczby punktów zdobytych na studiach I stopnia).

Należy jednak pamiętać, że punkty ECTS określają nakład pracy przeciętnego studenta, a zatem informują jedynie w przybliżeniu o pracy i o wysiłku, który będziecie musieli włożyć w zaliczenie danego przedmiotu. Zatem czas, jaki będziecie musieli przeznaczyć na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, będzie zależał od Waszego indywidualnego tempa pracy. Wszystkie efekty kształcenia, zaplanowane dla każdego poziomu, profilu i programu studiów, zostały opisane i będziecie mogli się z nimi zapoznać.

Jak już wspomniano, funkcją systemu ECTS jest nie tylko informowanie o osiągniętych i zaliczonych przez Studentów efektach kształcenia. Już sama nazwa wskazuje, że system umożliwia również akumulację osiągnięć i ich przenoszenie między różnymi uczelniami lub między różnymi programami studiów. Osiągnięcie efektów kształcenia zawsze sprawdza i potwierdza uczelnia prowadząca studia. Należy jednak pamiętać, że to władze uczelni, do której Student zgłasza się z prośbą o uznanie wcześniejszych osiągnięć (czyli uzyskanych na innej uczelni), decydują czy te efekty uczenia się są "równoważne" z tymi, które przewiduje program studiów realizowany w uczelni, do której Student chciałby się przenieść.

Pamiętajcie! Tak naprawdę to, jakie kwalifikacje i umiejętności będziecie posiadać po ukończeniu studiów zależy przede wszystkim od Was, Waszej aktywności i chęci skorzystania ze wszystkich szans i możliwości oferowanych przez uczelnie wyższe. To przede wszystkim od Was zależy, czy studia będą tym okresem w życiu, który umożliwi Wam zrealizować plany i marzenia.

Serdecznie pozdrawiam i życzę Wam dobrych planów i dobrych wyborów!

dr hab. Anita Franczak, prof. UWM
Prodziekan ds. Studenckich, Wydział Biologii i Biotechnologii

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych podczas szkoleń prowadzonych przez Ekspertów Bolońskich oraz materiałów i regulacji dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz