poniedziałek, 1 grudnia 2014

Ogrody Zdrowia, w grudniu na Zamku KsiążInstytut jest organizatorem cyklu seminariów pt. Ogrody Zdrowia, połączonych z warsztatami ogrodoterapii, poświęconymi dążeniem do zrównoważonego rozwoju człowieka z zapewnieniem ochrony naszego naturalnego środowiska z jednoczesnym zachowaniem zdrowia fizycznego i psychicznego przez zastosowanie dobroczynnego wpływu roślin tzn. w/w hortiterapii opartej na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym.

IH działa na rzecz:
  • 1. Stymulacji do głębokiego przeżywanie przyrody jako siły o podstawowym znaczeniu w życiu każdego człowieka; nauki przez kontakt ze światem roślin i zwierząt w każdej formie, poznania wartości piękna polskiej przyrody i potrzeby jej ochrony.
  • 2. Tworzy i realizuje programy edukacji prozdrowotnej dotyczące integracji pokoleniowej, poszerzania świadomości ekologicznej, społecznej i zawodowej.
  • 3. IH podejmuje działania w zakresie rozwoju szeroko pojętego przyrodolecznictwa jako wsparcia dla medycznej rehabilitacji, w szczególności edukacji diabetologicznej i profilaktyki środowisk defaworyzowanych tj. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu m.in. z powodu choroby.
  • 4. Utrwalenia i popularyzacji wartości etnograficznych, ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (w szczególności Warmii i Mazur).
  • 5. Propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów.
  • 6. IH podejmuje współpracę z Polonią i Polakami poza granicami kraju, z mniejszościami narodowymi, stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą, administracją publiczną i indywidualnymi osobami.
  • 7. IH Organizuje wiele popularyzatorskich odczytów i spotkań poświęconych historii, ochronie środowiska i dóbr kultur.
Zofia Wojciechowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz