środa, 11 stycznia 2012

Jak biochemicy życie poznają

Pracownicy Katedry Biochemii na Noc Biologów przygotowali kilka pokazów, m.in. "tajemniczy świat zapachu", "Biochemia w kuchni", "Magia kolorów" (zobacz więcej). Jest to popularyzatoskie spojrzenie na biochemię. A co na codzień robią ci naukowcy i na jakich przyrządach badawczych pracują?

W dwóch pracowniach biochemii pasożytów zespołu prof. Żółtowskiej prowadzone są badania w zakresie:
• biochemia i fizjologia nicieni z nadrodziny Ascaridoidea - pasożytów człowieka, ptaków i ryb,
• biochemiczne następstwa warrozy u pszczoły miodnej Apis mellifera,
• metabolizm Varroa destructor ektopasożyta pszczoły miodnej.
Aparatura, którą na codzień wykorzystują: aparat do elektroforezy, czytnik do testu ELISA, komora do izolowania kwasów nukleinowych, termocyklery do przeprowadzania reakcji PCR, RT-PCR oraz Real Time PCR (przy współpracy z Ośrodkiem Naukowo-Dydaktycznym „Laboratorium Diagnostyki Molekularnej), aparat HPLC izokratyczny do analizy węglowodanów, z detektorem refraktometrycznym.

W pracownie Zespołu Biochemii Medycznej, którego kierownik jest prof. Elżbieta Kostyra, realizowana jest następująca tematyka badawcza:
• Badania nad mechanizmami alergii pokarmowej, ze szczególnym uwzględnieniem alergii u dzieci z wykorzystaniem metod chromatograficznych i immunometrycznych oraz technik in vitro
• Badania właściwości biologicznych peptydów i białek z wykorzystaniem wybranych technik hodowli komórkowych in vitro (linie komórkowe ustalone: Caco-2, THP-1, HepG2 oraz hodowle pierwotne:komórki jednojądrzaste izolowane z krwi obwodowej człowieka)
• Określenie wpływu peptydów opioidowych i biologicznie czynnych oraz potencjalnie alergennych białek na metabolizm komórkowy oraz ekspresję genów (testy proliferacji, cytotoksyczności, transportu biomolekuł przez barierę jelitową z wykorzystaniem modeli komórkowych, technika real-time PCR)
• Określenie właściwości wydzielniczych i sekrecyjnych komórek z wykorzystaniem metod immunometrycznych i chromatograficznych (ELISA, cytometria przepływowa, HPLC, MS i inne).

Aparatura wykorzystywana: Aparaty do elektroforezy: białkowej, peptydowej oraz agarozowej, aparat do western blottingu półsuchego, system do testu immunometrycznego ELISA: inkubator mikropłytek, elektroniczna pipeta wielokanałowa, czytnik do mikropłytek, system do chromatografii powinowactwa, system do metody SPE (ekstrakcji do fazy stałej). W pracownia in vitro znajdują się: inkubator CO2, komora laminarna, zautomatyzowany licznik komórek (Scepter), mikroskop optyczny. W pracowni instrumentalnej są: systemy HPLC i UFLC z detekcją diodową do analizy w przepływie izokratycznym i gradientowym.

Pracownia zespołu prof. Stanisława Weidnera i prof. Kazimierza Zalewskiego zajmuje się różnorodnymi badaniami.
Tematyka badawcza (prof. Stanisław Weidner):
• poznanie mechanizmów adaptacyjnej odpowiedzi roślin na warunki stresowe oraz określenie roli wtórnych metabolitów (np. fenylopropanoidów) w tych reakcjach,
• rola cytoszkieletu w syntezie białek,
• mechanizmy regulujące stabilność mRNA u roślin,
• proteomiczna analiza odpowiedzi komórkowych na stresy,
• fizjologiczno-biochemiczne mechanizmy spoczynku występujące w nasionach
Tematyka badawcza (prof. Kazimierz Zalewski):
• fizjologia i biochemia nasion (akceptory hormonów roślinnych)
• ocena stanu środowiska przyrodniczego w oparciu o badania ksenobiotyków występujących w organizmach zwierząt wolno żyjących: PCB (polichlorowane bifenole), metale ciężkie (chrom, rtęć, cynk), związki perfluorowane, dioksyny.

Aparatura wykorzystywana do powyższych badań naukowych: aparat do izoelektroogniskowania Ettan IPGPhor 3, zestaw do „drugiego kierunku” Ettan DALT six, aparaty do elektroforezy Mini Protean, Bio-Rad, aparat do western blottingu, Bio-Rad, MS (przy współpracy z Ośrodkiem Naukowo-Dydaktycznym „Laboratorium Diagnostyki Molekularnej), spektrofotometr i nanodrop, system do analizy żeli po elektroforezie 2D: skaner (ImageScanner III) i oprogramowanie ImageMaster 2D Platinum 6.0.

(fot. J. Pająk)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz