czwartek, 12 stycznia 2012

Ekologia i ewolucja, czyli o czym warto rozmawiać

Prof. dr hab. Eugeniusz Biesiadka jest ekologiem i hydrobiologiem, zajmującym się ponadto problematyką ewolucyjną. W czasie Nocy Biologów o godz. 14.00 wygłosi wykład pt. "Dziedzictwo przyrodnicze Warmii i Mazur". Po wykładzie jeszcze przez godzinę będzie z nim można podyskutować w kawiarence naukowej. Prof. E. Biesiadka proponuje następujące dwa tematy do kameralnych rozmów przy kawie lub herbacie:

O czym warto rozmawiać? (1)
Współczesna ekologia stoi wobec nowych wyzwań wynikających głównie z postępującego w szybkim tempie spadku różnorodności biologicznej, która jest wartością bardzo istotną dla bytu całej ludzkości i społeczności lokalnych. Pilnym zadaniem jest zatem przeciwdziałanie temu procesowi. Społeczność naukowa nie może być tylko biernym obserwatorem cząstkowych procesów dziejących się w przyrodzie. W skalo lokalnej (Warmii i Mazur) konieczne jest miedzy innymi:
• oszacowanie różnorodności biologicznej, jej struktury ilościowej i rozmieszczenia przestrzennego,
• opracowanie planów zarządzania przyrodą w skali całego regionu oraz obszarów o zróżnicowanej cenności przyrodniczej,
• wyszacowanie wartości usług ekosystemowych świadczonych przez przyrodę regionu na rzecz kraju i Europy.
Wymaga to stworzenia interdyscyplinarnego programu badań i rozwoju wspartego przez władze regionu i fundusze regionalne. Wymaga to także przygotowania nowych kadr przygotowanych merytorycznie do nowoczesnego zarządzania przyrodą. W tym właśnie kierunku zmierza inicjatywa Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM.

O czym warto rozmawiać? (2)
Procesy ewolucyjne wydają się czymś bardzo abstrakcyjnym i niemal niedostrzegalnym dla normalnego obserwatora zjawisk przyrodniczych, tymczasem widzimy je dość powszechnie. Jeżeli dziki wchodzą do miast, to dzieje się tak dlatego, że część populacji uzyskała nowe przystosowania. Jest to tylko jeden z wielu przykładów ogólniejszego procesu sunurbizacji i jeszcze bardziej ogólnego procesu „zbliżania się gatunków dzikich do człowieka. Takie przykłady jak kruk, żuraw, kormoran, czapla, bóbr i wiele innych pokazują, jak uzyskanie nowych przystosowań przyczyniają się do wzrostu liczebności i powszechności występowania gatunków dawniej zagrożonych i bardzo nielicznych.
Procesy ewolucyjne to oczywiście głównie powstawanie nowych gatunków. Obserwujemy te procesy także w lokalnej skali regionu i potrafimy wskazać ich mechanizmy.

(fot. J. Pająk)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza