wtorek, 12 kwietnia 2016

Pojezierze Smoleńskie - poszukujemy studentów na wyjazd badawczy


W ramach przygotowywanego projektu  pt. „Wolontariat dla przyrody - odkrywamy Smoleńskie i Mazurskie Pojezierza”, przygotowujemy wyprawę badawczą w dniach 18 – 24 lipca 2016 r. do Parku Narodowego „Smoleńskie Pojezierze”. Mamy miejsce dla 10 studentów w wieku do 26 lat. Poszukujemy chętnych do udziału w wyprawie i projekcie.

Wyprawa ma charakter przyrodniczo-kulturowy (tematyka wokół dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego).

Zgłoszenia proszę kierować na adres: stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl

Problemy przyrody nie znają granic państwowych, dla ochrony bioróżnorodności niezbędne są działania międzynarodowego wolontariatu na rzecz środowiska naturalnego oraz łączenia kultur. Przyroda może być dobrym sposobem na kulturowe zbliżenie młodych ludzi z Polski i Rosji. Naukowcy z UWM w Olsztynie specjalizują się w badaniach nad fauną i florą różnego typy jezior. Pod względem wodnych bezkręgowców Pojezierze Smoleńskie jest białą plamą na mapie Europy. Podjęcie wspólnych badań może być dobrym elementem integrującym wolontariuszy z Polski i Rosji, przy wsparciu naukowców obu krajów. Pojezierze Smoleńskie od 2002 r. jest Rezerwatem Biosfery.

W trakcie dwóch zorganizowanych naprzemiennie wizyt (jedna w połowie lipca w Rosji, druga w końcu września br. w Polsce) uczestnicy będą animatorami edukacji kulturowej, badań przyrodniczych, edukacji przyrodniczej, badań wstępnych oraz rozpoznawczych. Podczas organizowanych warsztatów z zakresu interaktywnych form ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, pod opieką kadry naukowej podejmą prace badawcze i inwentaryzacyjne w ekosystemach wodnych (jeziora, torfowiska, rzeki, źródła) oraz w ogrodach dendrologicznych, zarówno w Polsce jak i Rosji, zapoznają się ze specyfiką potencjału przyrodniczego, przede wszystkim z punktu widzenia naukowego, jedynych w swoim rodzaju krain przyrodniczych.

Celem projektu jest budowanie dialogu międzykulturowego pomiędzy młodzieżą z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej; więzi na bazie wspólnych zainteresowań w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej; wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń; nauczanie o stosunkach polsko-rosyjskich, dziedzictwie przyrodniczym, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów; utrzymanie trwałych kontaktów pomiędzy uczestnikami wymiany młodzieży.

Przewidujemy spotkania informacyjne on-line. Planujemy otwarte warsztaty z wolontariuszami, wspólne pisanie tekstów i notatek w Zielonej Księdze Przyrody Pojezierza Smoleńskiego i Mrągowskiego, a następnie wykorzystanie bloga do integracji między dwiema grupami uczestników polskimi animatorami i rosyjskimi. Wykonując wspólne zadania przyczynić się do poznania naszej przyrody i historii. Planujemy zainicjować wspólne badania flory i fauny wodnej Pojezierza Smoleńskiego i Pojezierza Mazurskiego. Wspólna praca stwarza dogodną płaszczyznę kulturową do wymiany doświadczeń w tworzeniu produktu turystyki przyrodniczej i kulturowej. W projekcie działania będą tak prowadzone by uczestnicy czuli się autorami sukcesu tworzenia prac w trakcie warsztatów, dające satysfakcję ze współuczestnictwa w opracowywaniu tekstów do Zielonej Księgi Pojezierza Smoleńskiego i Mrągowskiego. Zamierzamy tym projektem zapoczątkować współpracę na rzecz budowy międzynarodowego „zielonego wolontariatu”, działalności społecznej ludzi młodych dla przyrody. Zapoznać się z formami wolontariatu dla edukacji związanej z dziedzictwem przyrodniczym z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Chcemy przełamywać bariery społeczne i kulturowe polsko – rosyjskie, szczególnie ważne ze względu na historyczny aspekt dla ziemi mazurskiej i smoleńskiej. Łączy nas wiele, wielokulturowość i potencjał tkwiący w kulturze i w naturze, chcemy przez projekt niwelować stereotypowe podejście do działań przyrodniczych podejmowanych w FR, ukazując jednocześnie kapitał społeczny artystycznych rzemiosł opartych na wartościach krajobrazu dwóch krain: Mazurskiego Pojezierza Mrągowskiego i Pojezierza Smoleńskiego. Dwie grupy polska i wolontariusze z Rosji, przez udział w przedsięwzięciach na terenie Warmii i Mazur uzyskają cenne doświadczenie przydatne w dalszej pracy nad rozwojem wolontariatu tzw. zielonego, czyli działań na rzecz środowiska naturalnego z możliwością zapoznania się z nowymi metodami animacji lokalnych społeczności, stymulujące do zrównoważonego rozwoju i ekologii człowieka.

Grupa rosyjska przebywać będzie w naszym regionie w dniach 22 – 28 września 2016 r.

Stanisław Czachorowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz