piątek, 29 grudnia 2017

Konkurs na doktoranta stypendystę w ramach grantu OPUS

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynieogłasza konkurs na stanowisko
doktoranta stypendysty w Katedrze Fizjologii Zwierząt
Wymagania:
 • Tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie biotechnologia.
 • Kandydat powinien być doktorantem polskiej uczelni, na wydziale o profilu biologicznym.
 • Co najmniej 4 letnie doświadczenie w pracy w laboratorium biologii molekularnej.
 • Odbyty co najmniej 3-miesięczny staż naukowy w jednostce zagranicznej.
 • Umiejętność strategicznego planowania pracy laboratoryjnej.
 • Współautor co najmniej 3 publikacji naukowych w zakresie biologii rozrodu zwierząt, w szczególności dotyczących regulacji funkcji rozrodczych samic.
 • Praktyczna znajomość technik laboratoryjnych, w tym z zakresu biologii molekularnej, m.in.:
  • Izolacja tkanek macicy i zarodków i ich hodowla in vitro;
  • Izolacja RNA z tkanek, ocena jakości RNA przy użyciu bioanalizatora, odwrotna transkrypcja, projektowanie starterów, Real-Time PCR;
  • Izolacja białka z tkanek, analiza Western-Blot,
  • Przygotowywanie skrawków mrożeniowych i parafinowanych, analiza immunofluorescencyjna.
Mile widziane dokumenty potwierdzające znajomość powyższych technik (certyfikaty ze szkoleń, publikacje naukowe, których kandydat jest współautorem, doniesienia konferencyjne, których kandydat jest współautorem)
 • Umiejętność analizy danych bioinformatycznych pochodzących z Sekwencjonowania Następnej Generacji (NGS).
 • Znajomość biostatystyki na poziomie umożliwiającym kompleksową analizę wyników.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie 
  i pisanie prac naukowych oraz prezentację i dyskusję otrzymanych wyników na konferencjach międzynarodowych (potwierdzone certyfikatem CAE co najmniej C1).
 • Gotowość do wyjazdu na kilkumiesięczny naukowy staż zagraniczny.
 • Umiejętność pisania prac naukowych i projektów badawczych.
Opis zadań:
Stypendysta uczestniczyć będzie w realizacji wszystkich zadań badawczych projektu pt: „Konsekwencje oddziaływania pola elektromagnetycznego na tkanki macicy i zarodki w okresie okołoimplantacyjnym”.
Typ konkursu NCN: OPUS
Termin składania ofert: 10.01.2018
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia: Stypendium naukowe wypłacane przez 18 miesięcy
Uwaga: Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie posiadać status doktoranta.
Dodatkowe informacje:
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie na adres e-mail: anitaf@uwm.edu.pl:
 • CV uwzględniające aktualne dane teleadresowe, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, publikacje w czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, nagrody, staże naukowe krajowe i zagraniczne, udział w projektach badawczych, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • listu motywacyjnego z opisem zainteresowań naukowych,
 • kopii dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • informacji o posiadanym statusie doktoranta.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz