czwartek, 21 grudnia 2017

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Fizjologii Zwierząt

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGIIUniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynieogłasza konkurs na stanowiskoasystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Fizjologii Zwierząt
Wymagania stawiane kandydatom:
 • stopień doktora nauk biologicznych,
 • znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy Journal Citation Reports,
 • aktywny udział w konferencjach naukowych,
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie
 • UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).
Opis wymaganej wiedzy i umiejętności:
 • znajomość zagadnień związanych z endokrynologią rozrodu,
 • praktyczna znajomość technik biologii molekularnej (techniki PCR, Western blot, immunohistochemia, analiza mikromacierzy), hodowli komórek i tkanek in vitro, radioimmunologii, metody ELISA.
Warunki zatrudnienia:
 • umowa o pracę,
 • okres zatrudnienia 36 miesięcy,
 • praca w ramach projektu NCN Opus dotyczącego roli chemeryny w macicy świni w okresie okołoimplantacyjnym.
Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 1 A, następujące dokumenty:
 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 • Curriculum vitae,
 • odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora,
 • opinię z dotychczasowego miejsca pracy lub z miejsca odbywania studiów doktoranckich (kierownika jednostki lub promotora),
 • wykaz publikacji.
W treści podania proszę zamieścić oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje, że zgłoszenie nie zostanie uwzględnione.
UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 04.01.2018 r.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11.01.2018 r.

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii

prof.dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. zw.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz