piątek, 2 czerwca 2017

Udział pracowników Wydziału w poznawaniu przyrody Mazurskiego Parku Krajobrazowego

(Od lewej dr G. Fiedorowcz, dr D. Kubiak, mgr J. Gencza. Sesja posterowa)
Na przełomie maja i czerwca 2017 r., w Piaskach nad Jeziorem Bełdany odbyła się konferencja naukowa pt.: „40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego – różnorodność biologiczna i kulturowa”. Konferencja poświęcona była funkcjonowaniu, kształtowaniu i ochronie cennych elementów krajobrazu na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Spotkanie w Hotelu Mazurski Raj było okazją do dyskusji oraz podsumowaniu dotychczasowego stanu wiedzy i różnorodności biologicznej Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Była to także okazja do dyskusji o przyszłości Mazurskiego Parku Krajobrazowego zarówno na forum pracowników Parku, jak i pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin nauki, Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.  Dyskusja sprzyjała planowaniu przyszłych badań by wypenić białe plamy naszej niewiedzy. Jesienią ukaże się monografia z referatami i postrerami, przedstawionymi na wspolnanej konferencji..

Wkład w poznanie bioróżnorodności Mazurskiego Parku Krajobrazowego mają takze pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, co uwidoczniło się w prezentowanych referatach.

 Sesja  „Różnorodność biologiczna Mazurskiego Parku Krajobrazowego
 • „Chruściki (Trichoptera) Mazurskiego Parku Krajobrazowego” dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM
 • „Makrofity jezior Mazurskiego Parku Krajobrazowego - zróżnicowanie, stan ekologiczny” dr hab. Hanna Ciecierska, prof. UWM 
 •  „Stan poznania i perspektywy badań bioty porostów Mazurskiego Parku Krajobrazowego” dr Dariusz Kubiak 
 •  „Macromycetes Mazurskiego Parku Krajobrazowego” dr Grzegorz Fiedorowicz 
 • „Przyczynek do poznania fauny wybranych chrząszczy Mazurskiego Parku Krajobrazowego” prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz 
 •  „Walory Przyrodnicze Mazurskiego Parku Krajobrazowego” dr Jerzy Kruszelnicki 
 Dwie ostatnie osoby były pracownikami Wydziału w latach ubiegłych.

W komitet naukowym konferecji znalazła się także osoba z naszego Wydziału:
 • dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin (Stacja Hydrobiologiczna – Mikołajki – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN) 
 • dr hab. Wojciech Gotkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) 
 • dr hab. Stanisław Czachorowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) 
 • dr Małgorzata Liszewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) 
 • dr Tomasz Janecki (Stacja Hydrobiologiczna – Mikołajki – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN) 
Natomiast w komitecie organizacyjnym znalazło się dwoje naszych absolwentów:
 • mgr inż. Krzysztof Wittbrodt (Mazurski Park Krajobrazowy) 
 • mgr inż. Martyna Kwiatkowska (Mazurski Park Krajobrazowy) 
 • mgr Judyta Gencza (Mazurski Park Krajobrazowy) 
 • mgr Jakub Masiarz (Mazurski Park Krajobrazowy)
RED. (fot. S. Czachorowski)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz