czwartek, 5 lutego 2015

Konkurs SIL dla studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych na najlepszą publikację naukową w dziedzinie limnologii

Międzynarodowe Towarzystwo Limnologiczne (Societas Internationalis Limnologiae – SIL) ogłosiło bardzo atrakcyjny konkurs dla młodych adeptów limnologii na najlepszą pracę naukową. Główną nagrodą będzie bezpłatny udział (łącznie z kosztami podróży) w najbliższym Kongresie SIL w Turynie w 2016 r. i wygłoszenie referatu plenarnego na temat swoich badań. Drugą i trzecią nagrodą będzie zwolnienie z opłaty wpisowej na Kongres oraz wygłoszenie referatu w ramach regularnych wystąpień.

Udział w Konkursie mogą wziąć studenci, doktoranci i świeżo wypromowani doktorzy (w roku 2012 lub później), którzy nadeślą swoją publikację wydaną w języku angielskim w ostatnich 3 latach (2013, 2014 lub 2015). Może być zgłoszona do konkursu praca przyjęta przez czasopismo, która jeszcze nie ukazała się drukiem.

Konkurs jest dwu-etapowy. Pierwszy etap tzw. narodowy, prowadzi do wybrania najlepszej publikacji z danego kraju. Drugi etap międzynarodowy wyłoni zwycięzców Konkursu spośród laureatów pierwszego etapu. Wszyscy zwycięzcy I etapu dostaną specjalny certyfikat, wręczony uroczyście na Kongresie i będą mogli wygłosić referat na specjalnej sesji. Prace do I etapu konkursu należy przesyłać do Reprezentanta Krajowego SIL, czyli w naszym przypadku do niżej podpisanego, do końca września 2015. W trakcie Zjazdu PTH wybrane zostanie Jury, które dokona oceny prac i wyłoni zwycięzcę krajowego. Aby praca kwalifikowała się do zgłoszenia osoba zgłaszająca musi być pierwszym autorem, musi być członkiem SIL*), musi dołączyć list wskazujący na najważniejsze osiągnięcia zawarte w pracy, napisany przez samodzielnego pracownika nauki, ale nie promotora. Praca musi być opublikowana w języku angielskim. W trakcie oceny brane będzie pod uwagę: strona merytoryczna i techniczna, podejście metodyczne, trafność i potencjalny wpływ na rozwój nauki.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie SIL: http://www.limnology.org/studentcompetition.shtml#criteria
Prof. dr hab. Ryszard Gołdyn 
Narodowy Reprezentant SIL
rgold@amu.edu.pl

 *) Do SIL można zapisać się u Narodowego Reprezentanta, wypełniając ankietę i opłacając składkę członkowską, która w przypadku studentów i doktorantów wynosi w tym roku tylko 16,80 zł, w przypadku młodych adeptów limnologii 78,70 zł. Pełna składka członkowska w 2015 r. wynosi 157, 45 zł. Członkostwo w SIL poza prestiżem umożliwia bezpłatny dostęp elektronicznej wersji Inland Waters, czasopisma SIL z niezłym IF 1,432 (25 p. MNiSzW). Członkowie SIL mają ułatwioną możliwość publikowania w tym czasopiśmie oraz poważne ulgi w opłatach związanych z publikacją (pierwszych 6 stron druku jest bezpłatnych, kolejne po ulgowej cenie 150$). Członkom SIL przysługuje również zniżka w opłacie wpisowej na Kongresy SIL oraz inne konferencje organizowane pod auspicjami SIL.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz